Ktl-icon-tai-lieu

Dự án đầu tư mới và khai thác tàu chở hàng phục vụ dịch vụ logistics tuyến nội địa

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH
Website: 
Hotline: 08 39118552 – 0918755356
Chuyên:
. Viết báo cáo tiền khả thi
. Viết báo cáo khả thi
. Viết phƣơng án vay vốn
. Viết kế hoạch kinh doanh

Truy cập  để down nhiều tài liệu đƣợc cung cấp miễn phí hơn.

THUYẾT MINH DỰ ÁN

ĐẦU TƢ MỚI VÀ KHAI THÁC TÀU CHỞ
HÀNG PHỤC VỤ DỊCH VỤ LOGISTICS
TUYẾN NỘI ĐỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

ĐẦU TƢ MỚI VÀ KHAI THÁC TÀU CHỞ
HÀNG PHỤC VỤ DỊCH VỤ LOGISTICS
TUYẾN NỘI ĐỊA

CHỦ ĐẦU TƢ

ĐƠN VỊ TƢ VẤN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
THƢƠNG MẠI HẢI CHÂU

CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

(Giám đốc)

(Phó. Tổng Giám đốc)

BÀ. BÙI THỊ BÍCH THỦY

BÀ. NGUYỄN BÌNH MINH

 - 08 39118552

Dự án đầu tƣ mới và khai thác tàu chở hàng phục vụ dịch vụ logistics tuyến nội địa

MỤC LỤC
CHƢƠNG I:TỔNG QUAN DỰ ÁN .............................................................................................. 1
1.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ ........................................................................................................... 1
1.2. Căn cứ pháp lý ..................................................................................................................... 1
1.3. Sự cần thiết đầu tƣ dự án ..................................................................................................... 2
1.4. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ................................................................................................. 3
1.5. Mục đích đầu tƣ ................................................................................................................... 4
CHƢƠNG II: QUY MÔ – TIẾN ĐỘ DỰ ÁN................................................................................ 5
2.1. Quy mô dự án ...................................................................................................................... 5
2.2. Đặc tính kỹ thuật .................................................................................................................. 5
2.3. Tiến độ thực hiện ................................................................................................................. 6
CHƢƠNG III: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ .......................................................................................... 7
3.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ .......................................................................................
ĐƠN VỊ VẤN
CÔNG TY CP VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH
Website: http://lapduan.com.vn
Hotline: 08 39118552 0918755356
Chuyên:
. Vit báo cáo tin kh thi
. Vit báo cáo kh thi
. Vin
. Vit k hoch kinh doanh
Truy c down nhiu tài lic cung cp mi
THUYẾT MINH DỰ ÁN
ĐẦU TƢ MỚI VÀ KHAI THÁC TÀU CHỞ
HÀNG PHỤC VỤ DỊCH VỤ LOGISTICS
TUYẾN NỘI ĐỊA
Dự án đầu tư mới và khai thác tàu chở hàng phục vụ dịch vụ logistics tuyến nội địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án đầu tư mới và khai thác tàu chở hàng phục vụ dịch vụ logistics tuyến nội địa - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Dự án đầu tư mới và khai thác tàu chở hàng phục vụ dịch vụ logistics tuyến nội địa 9 10 201