Ktl-icon-tai-lieu

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SƠ CHẾ THANH LONG

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

NHÀ MÁY SƠ CHẾ THANH LONG

ĐỊA ĐIỂM
CHỦ ĐẦU TƢ

: BÌNH THUẬN
:

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 11 năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

NHÀ MÁY SƠ CHẾ THANH LONG

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 11 năm 2011

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN............................................................... 4
I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ ................................................................................................................ 4
I.2. Mô tả sơ bộ  .......................................................................................... 4
I.3. Cơ sở pháp lý............................................................................................................................ 4
CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ ........................................................................... 7
II.1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tƣ ....................................................................................................... 7
II.2. Sự cần thiết phải đầu tƣ .......................................................................................................... 7
CHƢƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG ............................................................................. 9
III.1. Hiện trạng sản xuất thanh long .............................................................................................. 9
III.1.1. Tình hình sản xuất .............................................................................................................. 9
III.1.2. Tình hình tiêu thụ và xuất khẩu .......................................................................................... 9
III.1.3. Về công nghệ sau thu hoạch ............................................................................................. 10
III.2. Chƣơng trình phát triển thanh long tỉnh Bình Thuận từ nay đến năm 2015 ....................... 10
III.2.1. Định hƣớng ....................................................................................................................... 10
III.2.2. Mục tiêu ............................................................................................................................ 10
CHƢƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ..........................
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
----------- ----------
THUYT MINH D ÁN ĐẦU TƢ
NHÀ MÁY SƠ CHẾ THANH LONG
ĐỊA ĐIM : BÌNH THUN
CH ĐẦU TƢ :
Tp.H Chí Minh - Tháng 11 năm 2011
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SƠ CHẾ THANH LONG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SƠ CHẾ THANH LONG - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SƠ CHẾ THANH LONG 9 10 290