Ktl-icon-tai-lieu

Dự án đầu tư trạm dừng chân

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Döï aùn Traïm Döøng Chaân Daàu Giaây – Taâm Chaâu

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ.................................................................................1
1. Chủ đầu tư dự án.............................................................................................................1
2. Địa chỉ trụ sở chính.........................................................................................................1
3. Điện thoại: ......................................................................................................................1
4. Email:..............................................................................................................................1
5. Fax: .................................................................................................................................1
6. Ngày thành lập:...............................................................................................................1
7. Giấy chứng nhận ĐKKD:...............................................................................................1
8. Ngành nghề kinh doanh:.................................................................................................1
9.Vốn điều lệ:......................................................................................................................1
10. Sáng lập viên:................................................................................................................1
11. Thương hiệu:.................................................................................................................1
12. Biểu tượng logo:...........................................................................................................1
13. Triết lí kinh doanh:.......................................................................................................1
14. Định hướng phát triển:..................................................................................................1
15. Các bộ phận của Công ty:.............................................................................................1
II. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN...........................................................................................4
1. Tên dự án đầu tư: ...........................................................................................................4
2. Địa điểm thực hiện dự án: .........................................................
Döï aùn Traïm Döøng Chaân Daàu Giaây – Taâm Chaâu
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ.................................................................................1
1. Chủ đầu tư dự án.............................................................................................................1
2. Địa chỉ trụ sở chính.........................................................................................................1
3. Điện thoại: ......................................................................................................................1
4. Email:..............................................................................................................................1
5. Fax: .................................................................................................................................1
6. Ngày thành lập:...............................................................................................................1
7. Giấy chứng nhận ĐKKD:...............................................................................................1
8. Ngành nghề kinh doanh:.................................................................................................1
9.Vốn điều lệ:......................................................................................................................1
10. Sáng lập viên:................................................................................................................1
11. Thương hiệu:.................................................................................................................1
12. Biểu tượng logo:...........................................................................................................1
13. Triết lí kinh doanh:.......................................................................................................1
14. Định hướng phát triển:..................................................................................................1
15. Các bộ phận của Công ty:.............................................................................................1
II. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN...........................................................................................4
1. Tên dự án đầu tư: ...........................................................................................................4
2. Địa điểm thực hiện dự án: .............................................................................................4
3. Mục tiêu và quy mô của dự án: .....................................................................................4
4. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án dự kiến......................................................................2
5. Thời hạn hoạt động: .......................................................................................................2
6. Tiến độ thực hiện dự án..................................................................................................2
CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ
I. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN...............................................................................5
1. Địa điểm..........................................................................................................................5
2. Điều kiện tự nhiên khu vực............................................................................................5
II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ..........................................................................................5
Dự án đầu tư trạm dừng chân - Trang 2
Dự án đầu tư trạm dừng chân - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Dự án đầu tư trạm dừng chân 9 10 933