Ktl-icon-tai-lieu

Dự thảo chương trình phát triển nhà ở

Được đăng lên bởi nhungkhi
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH ĐẮK LẮK
ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Đắk Lắk, tháng

năm 2013
Trang 1

Mục lục
Phần I. PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................3
1. Quan điểm, sự cần thiết xây dựng Chương trình......................................................3
2. Cơ sở pháp lý để xây dựng Chương trình.................................................................4
3. Phạm vi và quy mô Chương trình.............................................................................5
4. Mục tiêu.....................................................................................................................5
Phần II. KHÁI QUÁT TỰ NHIÊN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐẮK
LẮK ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020....................................6
I. Khái quát thực trạng điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh
đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020............................................................6
1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên.................................................................................6
2. Tình hình phát triển kinh tế - thực trạng và chỉ tiêu đến năm 2015.........................7
II. Tình hình xã hội - Thực trạng và nhu cầu nhà ở đến năm 2020......................8
1. Dân số, lao động đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020...............................8
2. Đặc điểm kiến trúc nhà ở..........................................................................................9
Phần III. THỰC TRẠNG NHÀ Ở................................................................................9
I. Phân tích, đánh giá hiện trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh......................................9
1. Quá trình phát triển nhà của tỉnh..............................................................................9
2. Các giải pháp về đất đai, kiến trúc quy hoạch, phát triển hạ tầng, nguồn vốn, phát
triển nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội:.......................................................11
3. Thực trạng về nhà ở................................................................................................11
4. Tình hình phân bố dân cư trên địa bàn tỉnh............................................................12
5. Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật...........................................................................12
6. Thực trạng nhà ở của các nhó...
Trang 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH ĐẮK LẮK
ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
Đắk Lắk, tháng năm 2013
Dự thảo
Dự thảo chương trình phát triển nhà ở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự thảo chương trình phát triển nhà ở - Người đăng: nhungkhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Dự thảo chương trình phát triển nhà ở 9 10 276