Ktl-icon-tai-lieu

đường chức nghiệp của nữ cán bộ công chức quận 12

Được đăng lên bởi hong-huong-le
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1954 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tröôûng ñoaøn: TS. Ñaøo Ñaêng Kieân

GVHD:Th.S Mai Nguyeân Thanh

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Coâng cuoäc ñoåi môùi ñaát nöôùc ñang böôùc sang moät giai ñoaïn phaùt trieån môùi
vôùi nhöõng thôøi cô vaø thaùch thöùc môùi. Cuøng vôùi quaù trình ñaåy maïnh caùc giaûi
phaùp ñoåi môùi caûi caùch kinh teá theo moâ hình kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi
chuû nghóa, boä maùy quaûn lyù nhaø nöôùc cuõng ñang töøng böôùc ñoåi môùi, hoaøn thieän,
taïo söï töông khích vôùi ñoåi môùi kinh teá. Trong tieán trình caûi caùch haønh chính
trong saïch, vöõng maïnh, thì vai troø cuûa nguoàn nhaân löïc laø voâ cuøng quan troïng.
Moät trong nhöõng muïc tieâu quan troïng haøng ñaàu cuûa coâng cuoäc caûi caùch haønh
chính laø xaây döïng, ñaøo taïo, reøn luyeän moät ñoäi nguõ CBCC coù ñaày ñuû phaåm chaát
chính trò, naêng löïc chuyeân moân, coù taøi, coù ñöùc ñeå vaän haønh hieäu quaû boä maùy
nhaø nöôùc, ñuû söùc ñöa söï nghieäp ñoåi môùi ñaát nöôùc leân nhöõng taàm cao môùi, thaønh
töïu môùi. Moät toå chöùc coù chieán löôïc phaùt trieån, cô caáu toå chöùc toát ñeán ñaâu nhöng
chöa coù moät chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc hôïp lyù thì cuõng khoâng theå ñaït
ñöôïc muïc tieâu mong muoán.
Phaùt trieån chöùc nghieäp laø moät noäi trong nhöõng noäi dung quan troïng cuûa
chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa toå chöùc noùi chung vaø cuûa CQHCNN
noùi rieâng. Xaùc ñònh chöùc nghieäp cuûa moät caù nhaân, cho pheùp caù nhaân vaø toå chöùc
nhìn thaáy moät böùc tranh toaøn dieän veà con ÑCN. Veà phía toå chöùc, cho pheùp hoï
coù theå khai thaùc toái ña tieàm naêng nguoàn nhaân löïc; veà phía ngöôøi lao ñoäng, giuùp
hoï coù moät chieán löôïc phaùt trieån ÑCN moät caùch khoa hoïc nhaèm phaùt huy heát khaû
naêng vaø naâng cao naêng löïc cuûa mình.
Vieäc môû roäng söï tham gia cuûa phuï nöõ vaøo coâng taùc quaûn lyù noùi chung, vaø
trong coâng vuï noùi rieâng, laø yeâu caàu khaùch quan xuaát phaùt töø yeâu caàu ñaët ñieåm
giôùi tính, nhöõng bieán ñoäng veà giôùi cuûa löïc löôïng lao ñoäng xaõ hoäi, ñoàng thôøi
cuõng laø moät phöông thöùc giaûi phoùng phuï nöõ thoaùt khoûi söï phuï thuoäc vaø naâng
cao vai troø cuûa hoï trong xaõ hoäi. Xuaát phaùt töø nhöõng khaùc bieät veà giôùi coøn toàn taïi
trong xaõ hoäi Vieät Nam, con ñöôøng chöùc nghieäp cuûa CBCC nöõ coù nhöõng giai
ñoaïn ñaëc thuø rieâng, chòu nhieàu yeáu toá taùc ñoäng hôn nam giôùi. Chính vì vaäy,
tröôùc yeâu caàu veà chaát löôïng cuûa nguoàn löïc vaø xu theá caûi caùch cô caáu toå chöùc,
phuï nöõ phaûi coù chieán löôï...
Tröôûng ñoaøn: TS. Ñaøo Ñaêng Kieân GVHD:Th.S Mai Nguyeân Thanh
SVTH: Nguyeãn Thò N Lai
1
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Coâng cuoäc ñoåi ùi ñaát nöôùc ñang böôùc sang moät giai ñon phaùt trieån ùi
ùi nhöõng tøi cô v thch tùc ùi. Cuøng ùi qu trình ñaåy mnh cc giaûi
php ñoåiùi caûi caùch kinh teá theo moâ hình kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng x hoäi
chuû nghóa, boä maùy qun lyù nh nöôùc cuõng ñang töøng böôùc ñoåi ùi, hon thieän,
taïo söï töông khích vôùi ñoåi ùi kinh teá. Trong tieán trình caûi caùch hnh chính
trong sch, õng mnh, thì vai troø cuûa nguoàn nhn löïc laø voâ cuøng quan troïng.
Moät trong nhöõng muïc tieâu quan troïng hng ñu cuûa coâng cuoäc caûi caùch hnh
chính laø xy ïng, ño taïo, reøn luyeän moät ñoäi nguõ CBCC coù ñy ñuû phm chaát
chính trò, nng löïc chuyeân moân, coù taøi, coù ñöùc ñeå vn hnh hieäu qu boä my
nh nöôùc, ñuû söùc ñöa söï nghieäp ñoåi ùi ñaát nöôùc leân nhöõng taàm cao ùi, thnh
töïu ùi. Moät toå cùc coù chieán löôïc phaùt trieån, cô cu toå cùc toát ñeán ñu nhöng
ca coù moät chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhn löïc ïp lyù thì cuõng khoâng theå ñt
ñöôïc muïc tieâu mong muoán.
Phaùt trieån cùc nghieäp laø moät noäi trong nhöõng noäi dung quan troïng cuûa
chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhn löïc cuûa toå cùc noùi chung v cuûa CQHCNN
noùi rieâng. Xaùc ñònh cùc nghieäp cuûa moät c nhaân, cho pheùp caù nhn vaø toå cùc
nhìn thy moät ùc tranh ton dieän veà con ÑCN. Veà phía toå cùc, cho pheùp hoï
coù theå khai thc toái ña tieàm nng nguoàn nhn löïc; veà phía ngöôøi lao ñoäng, giuùp
hoï coù moät chieán löôïc phaùt trieån ÑCN moät cch khoa hoïc nhm phaùt huy heát kh
nng vaø nng cao naêng löïc cuûa mình.
Vieäc û roäng söï tham gia cuûa phuï õ vo coâng taùc qun lyù noùi chung, vaø
trong coâng vuï noùi rieâng, laø yeâu cu khaùch quan xuaát phaùt töø yeâu cu ñt ñieåm
giôùi tính, nhöõng bieán ñoäng veà giôùi cuûa löïc löôïng lao ñoäng x hoäi, ñoàng tøi
cuõng laø moät phöông tùc giaûi phoùng phuï õ thoaùt khoûi söï phuï thuoäc v nng
cao vai troø cuûa hoï trong x hoäi. Xut pht töø nhöõng khc bieät veà giôùi coøn toàn ti
trong x hoäi Vieät Nam, con ñöôøng cùc nghieäp cuûa CBCC õ coù nhöõng giai
ñon ñc thuø rieâng, chòu nhieàu yeáu toá tc ñoäng hôn nam giôùi. Chính vì vy,
tröôùc yeâu cu veà chaát löôïng cuûa nguoàn löïc v xu theá caûi cch cô cu toå cùc,
phuï õ phaûi coù chieán löôïc phaùt trieån ÑCN cuûa mình, phaûi khoâng ngöøng phn
đường chức nghiệp của nữ cán bộ công chức quận 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đường chức nghiệp của nữ cán bộ công chức quận 12 - Người đăng: hong-huong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
đường chức nghiệp của nữ cán bộ công chức quận 12 9 10 524