Ktl-icon-tai-lieu

Gải pháp tryền thông quảng cáo sản phẩm điẹn tử của công ty Daewoo Hanel

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Qu¶ng c¸o chÝnh thøc xuÊt hiÖn t¹i ViÖt Nam chØ trong vµi n¨m gÇn ®©y
víi tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh theo tõng n¨m. Qu¶ng c¸o ngµy cµng ®ãng vai trß
quan träng trong ®êi sèng, kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ngêi tiªu dïng, lµ
mét c«ng cô ®¾c lùc trong qu¸ tr×nh marketing s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp.
Mét nh©n tè rÊt quan träng ®Ó gãp phÇn t¹o nªn mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o
thµnh c«ng lµ viÖc lùa chän c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng phï hîp. Ngµy nay, mét
doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän rÊt nhiÒu c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c nhau,
nhung ®Ó lùa chän ®îc ph¬ng tiÖn cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn kh¸ch hµng môc tiªu cao,
phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp lµ mét chuyÖn kh«ng dÔ dµng chót nµo.
Víi môc ®Ých t×m kiÕm mét gi¶i ph¸p tèt cho viÖc lùa chän phong tiÖn
truyÒn th«ng cña doanh nghiÖp, vµ cô thÓ lµ cho viÖc qu¶ng c¸o s¶n phÈm ®iÖn tö
cña c«ng ty Daewoo – Hanel; em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy mong phÇn nµo cã thÓ
tho¶ m·n ®îc môc ®Ých trªn ®©y.
§Ò tµi ®îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ lùa chän ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong ho¹t ®éng
marketing cña doanh nghiÖp.
PhÇn II: Thùc tr¹ng viÖc sö dông ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong ho¹t ®éng
marketing s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty Daewoo – Hanel.
PhÇn III: Mét sè ®Ò xuÊt vÒ viÖc lùa chän ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o thÝch hîp ®èi
víi s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty Daewoo – Hanel.

Néi dung
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ lùa chän ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong
ho¹t ®éng marketing cña doanh nghiÖp
1.Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶ng c¸o vµ ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o.
1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶ng c¸o
Qu¶ng c¸o xuÊt hiÖn kh¾p n¬i vµ hÇu nh vµo bÊt cø lóc nµo trong cuéc sèng
h»ng ngµy cña chóng ta. Mçi s¸ng ®äc b¸o, chóng ta cã thÓ thÊy c¸c mÉu qu¶ng
c¸o, trªn ®êng ®i lµm chóng ta l¹i b¾t gÆp c¸c b¶ng qu¶ng c¸o s¬n trªn têng nhµ
cao tÇng, c¸c b¨ng r«n, bÝch ch¬ng treo, d¸n kh¾p n¬i trªn ®êng phè, qua c¸c ph-

§Ò ¸n m«n häc
¬ng tiÖn giao th«ng: xe bus, taxi, xÝch l«…Ch¬ng tr×nh radio hay ti vi ®Çy c¸c
môc qu¶ng c¸o. Buæi tèi ®i d¹o trªn ®êng, qu¶ng c¸o ®Ëp vµo m¾t chóng ta díi
¸nh ®Ìn ®ñ lo¹i mµu s¾c. Trong c¸c buæi häp b¸o, héi nghÞ, gi¶i thÓ thao, tr×nh
v¨n nghÖ, thêi trang, c¸c trß ch¬i gi¶i trÝ…vÉn thÊy cã h×nh ¶nh cña qu¶ng c¸o.
ThËm chÝ, qu¶ng c¸o cã thÓ gâ cöa tËn nhµ b¹n qua c¸c h×nh thøc chµo hµng, göi
th giíi thiÖu phÈm, qua ®iÖn tho¹i…
§· kh«ng Ýt giÊy mùc viÕt vÒ qu¶ng c¸o, ®a phÇn phª b×nh tÝnh v¨n ho¸, x·
héi cña nã. HÇu nh tÊt c¶ mäi ngêi ®Òu xem qu¶ng c¸o ®¬n thuÇn lµ mét ho¹t
®éng kinh doanh chØ v× mét môc ®Ých: b¸n ®îc nhiÒu vµ nhanh s...
Lêi nãi ®Çu
Qu¶ng c¸o chÝnh thøc xuÊt hiÖn t¹i ViÖt Nam chØ trong vµi n¨m gÇn ®©y
víi tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh theo tõng n¨m. Qu¶ng c¸o ngµy cµng ®ãng vai trß
quan träng trong ®êi sèng, kinh doanh cña doanh nghiÖp ngêi tiªu dïng,
mét c«ng cô ®¾c lùc trong qu¸ tr×nh marketing s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp.
Mét nh©n tè rÊt quan träng ®Ó gãp phÇn t¹o nªn mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o
thµnh c«ngviÖc lùa chän c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng phï p. Ngµy nay, mét
doanh nghiÖp t lùa chän rÊt nhiÒu c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c nhau,
nhung ®Ó lùa chän ®îc ph¬ng tiÖn cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn kh¸ch hµng môc tiªu cao,
phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp lµ mét chuyÖn kh«ng dÔ dµng chót nµo.
Víi môc ®Ých t×m kiÕm mét gi¶i ph¸p tèt cho viÖc lùa chän phong tiÖn
truyÒn th«ng cña doanh nghiÖp, vµ cô thÓ lµ cho viÖc qu¶ng c¸o s¶n phÈm ®iÖn
cña c«ng ty Daewoo Hanel; em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy mong phÇn nµo thÓ
tho¶ m·n ®îc môc ®Ých trªn ®©y.
§Ò tµi ®îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn I: luËn chung lùa chän ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong ho¹t ®éng
marketing cña doanh nghiÖp.
PhÇn II: Thùc tr¹ng viÖc dông ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong ho¹t ®éng
marketing s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty Daewoo – Hanel.
PhÇn III: Mét ®Ò xuÊt viÖc lùa chän ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o thÝch hîp ®èi
víi s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty Daewoo – Hanel.
Néi dung
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ lùa chän ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong
ho¹t ®éng marketing cña doanh nghiÖp
1.Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶ng c¸o vµ ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o.
1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶ng c¸o
Qu¶ng c¸o xuÊt hiÖn kh¾p n¬i hÇu nh vµo bÊt lóc nµo trong cuéc sèng
h»ng ngµy cña chóng ta. Mçi s¸ng ®äc b¸o, chóng ta thÓ thÊy c¸cu qu¶ng
c¸o, trªn ®êng ®i lµm chóng ta l¹i b¾t gÆp c¸c b¶ng qu¶ng c¸o s¬n trªn têng nhµ
cao tÇng, c¸c b¨ng r«n, bÝch ch¬ng treo, d¸n kh¾p n¬i trªn ®êng p, qua c¸c ph-
Gải pháp tryền thông quảng cáo sản phẩm điẹn tử của công ty Daewoo Hanel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gải pháp tryền thông quảng cáo sản phẩm điẹn tử của công ty Daewoo Hanel - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Gải pháp tryền thông quảng cáo sản phẩm điẹn tử của công ty Daewoo Hanel 9 10 216