Ktl-icon-tai-lieu

GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN

Được đăng lên bởi Nguyen Thi Be
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO
THỜI GIAN

1

Khái niệm
 Giá trị của tiền không chỉ được đo lường
bởi số lượng mà còn bởi thời điểm nhận
được số tiền ấy.
 Lý do:
 Lạm phát
 Chi phí cơ hội
 Rủi ro
Các yếu tố trên phát huy tác dụng theo thời
gian và tác động đến giá trị của tiền
2

Lãi suất
 Các yếu tố tác động đến giá trị tiền tệ theo thời
gian được lượng hóa vào một tham số: lãi suất
 Lãi suất là tỷ lệ % gia tăng của tiền trong một
khoản thời gian nhất định
VD: gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng được lãi suất
14%/năm nghĩa là sau 1 năm số vốn ban đầu sẽ
tăng thêm 14% tức 14 triệu, gọi là tiền lãi tiền
lãi là cái giá cho việc sử dụng vốn

3

Lãi đơn
 Chỉ tính lãi trên số vốn gốc ban đầu
 Ví dụ:
Gửi tiền vào ngân hàng với kỳ hạn 2 năm,
lãi suất 14%/năm. Sau 2 năm tổng lãi nhận
được là bao nhiêu, biết ngân hàng áp dụng
lãi suất đơn ?

4

Lãi đơn
 Số tiền lãi nhận được sau 2 năm:
100 x 14% x 2 = 28 triệu đồng
Công thức tổng quát:
I = V0 . i . n
I: tiền lãi
V0: vốn gốc ban đầu
i: lãi suất
n: số kỳ tính lãi
5

Lãi kép
 Tính lãi trên vốn gốc và lãi phát sinh tích
lũy trước đó
 VD: tương tự VD lãi đơn nhưng ngân hàng
cho biết lãi cuối kỳ sẽ được nhập vào vốn
gốc để tính tiếp. Số lãi nhận được sau 2
năm là bao nhiêu ?

6

Lãi kép
 Vốn và lãi sau 1 năm :
100 x (1+14%) = 114
 Vốn và lãi sau 2 năm:
114 x (1+14%) = 129.96
 Tiền lãi sau 2 năm : 29.96

7

Lãi kép
 Công thức:
Vn= V0.(1+i)n
I = V0(1+i)n – V0 = V0[(1+i)n-1]
Nhận xét:
Tiền lãi tính theo lãi kép lớn hơn tiền lãi tính
theo lãi đơn

8

Lãi kép
 Với lãi suất 12%/năm, tiền lãi sau 6 năm
tính theo :
 Lãi đơn : ??
 Lãi kép : ??
 Quy luật 72

9

Kỳ ghép lãi
Kỳ ghép lãi là khoản thời gian để lãi phát sinh
được nhập vào vốn gốc và tiếp tục tính lãi
cho kỳ sau.
VD: gửi tiền vào ngân hàng lãi suất
12%/năm, kỳ ghép lãi 6 tháng. Hỏi lãi thực
nhận sau 1 năm là bao nhiêu ?

10

Tính toán
Lãi suất 6 tháng = 12%/2 = 6%
 Vốn và lãi sau 6 tháng :
100 x (1+6%) = 106
 Vốn và lãi sau 1 năm:
106 x (1+6%) = 112.36
 Tiền lãi sau 1 năm : 12.36
 12% gọi là lãi suất danh nghĩa
 12.36% gọi là lãi suất thực
11

Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa
 Công thức:
ir= (1+i/n)n – 1
ir : lãi suất thực tính theo năm
i: lãi suất danh nghĩa theo năm
n: số kỳ ghép lãi trong năm
 Áp dụng công thức tính lại lãi suất thực
trong VD trên
12

Bảng so sánh các kỳ ghép lãi khác nhau
Kỳ ghép lãi Số lần ghép lãi
trong năm

Lãi suất danh
nghĩa

Lãi suất
thực

12 tháng

1

12%

12%

6 tháng

2

12%

12,36%

3 tháng

4

12%

12,55%

1...
1
GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO
THỜI GIAN
GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN - Người đăng: Nguyen Thi Be
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN 9 10 244