Ktl-icon-tai-lieu

GIÁ VẬT LIỆU

Được đăng lên bởi doanthinhantn12ltktda
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TINH CAO BANG
SO TAI CHiNH

LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap — Ti' do —Hank pink

SO: /.3 /STC - QLG
V/v gia trang thik bi van phOng

Kinh

Cao Being, ngay

thong 10 /lam 2014

Pheng Tai chinh Ke hoach huyen H6a An tinh Cao Bang

Can cir Quyet dinh sO ,3026/2006/QD-UBND ngay 27 thong 12 nam 2006 dm
UST ban nhan dan tinh Cao Bang ve viec ban hanh Quy dinh quan 1y Nha nu& ye gia
ten dia ban tinh Cao Bang;
Can dr Quyet dinh so 2796/2008/QD-UBND ngay 8 thong 12 nam 2008 cila UST
ban nlaan dan tinh Cao Bang ye viec sda doi bo sung Quy dinh quan 1Y Nha nuorc ye
gia ten dia ban tinh Cao Bang;
Theo de nghi cua Phong Tai chinh Ke hoach huyen H6a An tinh Cao B'ang tai
viec xin phe duyet gia trang
TO.,trinh 07/TTr-PTCKH ngay 25 thong 11 nam 2014
thiet bi van phong quy IV nam 2014;
Diya tren cac thong tin, da.c tinh ky thuat ve gia trang thiet bi van phOng do don
vi cung cap va qua khao sat gia tai thi tru&ng thanh pho Cao Bang, SO. Tai chinh c6
kien ve mire gia trang thiet bi van phong tai theyi diem thong 10 nam 2014 nhu. sau:
ST
T
1

2

3
4
5

6

Thiet bi - Quy each
Ban lam viec H6a Phat c6 1 h6c treo 3 ngan
KH: SV-1600/HL
(KT: 1.600 x 800 x 750)
Ban lam viec H6a Phat c6 1 h6c treo 3 ngan
KH: SV-1400/HL
(KT: 1.400 x 700 x 750)
Ban lam viec Flea Phat co 1 h6c treo 3 ngan
KH: SV-1200/HL
(KT: 1.200 x 700 x 750)
Ban vi tinh H6a Phat KH: HP 202;
( KT: 1.200 x 750 x 750 )
Ban h6i trubng H6a Phat c6 ngan y6m sat
dAt KH: SV-1250 + D+ YSD
(KT: 1.200 x 500 x 750)
Ban h6i trixOng (H6a Phat), y6m sat clAt, son
phu
PU g6 Acacia KH: BHT 02;
KT: 1.200 x 500 x 750
1

DVT

;,
Mtiv gia de
nghi (d)

MU'c gia
..,
,,
cong van
nay (d)

Cai

2.550.000

2.010.000

Cai

2.250.000

1.750.000

Cai

1.950.000

1.650.000

Cal

1.600.000

1.530.000

Cdi

1.650.000

1.190.000

Cai

3.800.000

3.220.000

(It

Ban h6i trtr6ng (Flea Phat), yern sat d'L,
son phi' PU. g6 Acacia KH: BHT 02;
7
KT: 1.500 x 500 x 750.
Ban lam vie'c Hea Phat son phi' PU (g6m 1
ban chinh 1tii phu + 1 h6c di dOng) KH:
8
DT2010 H24;
KT: 2.0 x 1.0 x 0.76m
B6 banns ghe hoc sinh Xuan Hee ban hoc
sinh lien ghe, CO tira lung, khung 6ng thep
25x25 son mat ban, ban c6 chan phu, mat
9
ban g6 fooc mica
KH: BHS 16-02CB
KT: (1200 x 926 x 750)mm
Ban ghe xa long H6a phat KH:,SL90, dem
milt boc da C6ng nghiep, b6 Om c6: ghe
10 SL 90-1: 02 chiec; SL90-3: 01 chiec; BSL
90: 01 chiec
Ban ghe xa long bang g8 xoan dao, ( cii a
Lao) tay 10 ghe co dean tira h6p tir cac thanh
go,: dan thang vao nhau tao clang va c6 the sir
dung the...
UBND TINH CAO BANG
SO TAI CHiNH
LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap — Ti'
do
—Hank pink
SO: /.3 /STC - QLG
Cao Being, ngay
thong 10 /lam 2014
V/v gia trang thik bi van phOng
Kinh
Pheng Tai chinh Ke hoach huyen H6a An tinh Cao Bang
Can cir Quyet dinh sO
,
3026/2006/QD-UBND ngay 27 thong 12 nam 2006 dm
UST ban nhan dan tinh Cao Bang ve viec ban hanh Quy dinh quan 1y Nha nu& ye gia
ten dia ban tinh Cao Bang;
Can dr Quyet dinh so 2796/2008/QD-UBND ngay 8 thong 12 nam 2008 cila UST
ban nlaan dan tinh Cao Bang ye viec sda doi bo sung Quy dinh quan 1Y Nha nuorc ye
gia ten dia ban tinh Cao Bang;
Theo de nghi cua Phong Tai chinh Ke hoach huyen H6a An tinh Cao B'ang tai
TO
.
,
trinh 07/TTr-PTCKH ngay 25 thong 11 nam 2014
viec xin phe duyet gia trang
thiet bi van phong quy IV nam 2014;
Diya tren cac thong tin, da.c tinh ky thuat ve gia trang thiet bi van phOng do don
vi cung cap va qua khao sat gia tai thi tru&ng thanh pho Cao Bang, SO. Tai chinh c6
kien ve mire gia trang thiet bi van phong tai theyi diem thong 10 nam 2014 nhu
.
sau:
ST
T
Thiet bi - Quy each
DVT
;,
Mtiv gia de
nghi (d)
MU'c gia
,,
..,
cong van
nay (d)
1
Ban lam viec H6a Phat c6 1 h6c treo 3 ngan
KH: SV-1600/HL
(KT: 1.600 x 800 x 750)
Cai
2.550.000
2.010.000
2
Ban lam viec H6a Phat c6 1 h6c treo 3 ngan
KH: SV-1400/HL
(KT: 1.400 x 700 x 750)
Cai
2.250.000
1.750.000
3
Ban lam viec Flea Phat co 1 h6c treo 3 ngan
KH: SV-1200/HL
(KT: 1.200 x 700 x 750)
Cai
1.950.000
1.650.000
4
Ban vi tinh H6a Phat KH: HP 202;
( KT: 1.200 x 750 x 750 )
Cal
1.600.000
1.530.000
5
Ban
dAt
(KT:
h6i trubng H6a Phat c6 ngan y6m sat
KH: SV-1250 + D+ YSD
1.200 x 500 x 750)
Cdi
1.650.000
1.190.000
6
Ban
phu
PU
KT:
h6i trixOng (H6a Phat), y6m sat clAt, son
g6 Acacia KH: BHT 02;
1.200 x 500 x 750
Cai
3.800.000
3.220.000
1
(It
GIÁ VẬT LIỆU - Trang 2
GIÁ VẬT LIỆU - Người đăng: doanthinhantn12ltktda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
GIÁ VẬT LIỆU 9 10 395