Ktl-icon-tai-lieu

Giải các bài tập tình huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Được đăng lên bởi sugiahoabinh1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 5214 lần   |   Lượt tải: 46 lần
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1. Tình huống chương 1

CÔNG TY HOÀNG ĐẠO
Ông Trung là giám đốc công ty TNHH Hoàng Đạo được gần 3 năm .Lúc mới
thành lập được gần 3 năm. Lúc mới thành lập công ty chỉ mới có 9 thành viên ,
đến nay đã có 300 nhân viên, các chi nhánh rải khắp cả nước . Lúc đầu ông trung
tự mình phụ trách công việc tuyển chọn nhân viên , trả lương và bổ nhiệm nhân
viên . Do công việc ngày càng nhiều và phức tạp, ông Trung đã giao dần trách
nhiệm tuyển nhân viên mới cho giám đốc các chi nhánh của công ty. Mặc dù công
ty hoạt động raatss hiệu quả nhưng qua kiểm tra ông Trung thấy có nhiều vấn đề
chưa ổn , cần giải quyết. Một số giám đốc các chi nhánh tỏ ra thiếu thận trọng khi
tuyển nhân viên. Nhiều nhân viên chưa được dào tọa đầy đủ hoặc thiếu kinh
nghiệm , yếu kém trong thực hiện công việc. Tại nhiều phòng ban cơ sở của công
ty kỹ luật còn lỏng lẽo , một số nhân viên phân quá ít công việc trong khi một số
nhân viên lại quá tải . Nhiều nhân viên có năng lực lại không được cân nhắc phù
hợp .Một vài chi nhánh tiền lương trả không công bằng và có sự khác biệt lớn giữa
các chi nhánh trong công ty .Một số nhân viên cảm tháy bất mãn về chế đọ tiền
lương và các chính sách động viên khích lệ của công ty.
Ông Trung cảm nhận được sự cần thiết phải cso một chuyên gia trong lĩnh vực
quản lý nhân sự .Tuy nhiên ông vẫn còn băn khoăn không biết có cần 1 phòng
nhân lực hay không và các giám đốc chi nhánh sẽ phản ứng như thế nào đối với
trưởng phòng mới này ? Trưởng phòng sẽ có trách nhiệm cụ thể như thế nào ?
Làm thế nào để công việc không bị chồng chéo và phối hợp có hiệu quả hoạt động
cảu các giám đốc chi nhánh với hoạt động cảu các bộ phận chuyên trách về quản
trị nguồn nhân lực cảu công ty?
CÂU HỎI:
1.1 Theo anh ( chị) công ty Hoàng Đạo có thành lập phòng nhân sự hay không ?
Tại sao?
1.2 Mối quan hệ giữa Trưởng phòng nhân sự và các trưởng phòng ban khác trong
công việc thực hiện các chức năng quản trị nguồn nhân lực như thế nào ?
1.3 Nếu ở cương vị ông Trung anh(chị) sẽ giải quyết những khó khăn hiện nay
như thế nào cảu công ty TNHH Hoàng Đạo
TRẢ LỜI
1.1 Công ty Hoàng Đạo cần thành lập một phòng nhân sự vì:
 Nếu tổ chức có quy mô nhân sự:
- Nhỏ hơn 50 người: Giám đốc hoặc phó giám đốc sẽ kiêm luôn chức năng
quản trị nguồn nhân lực.
- Từ 100 đến 150 người: cần một trợ lí nhân sự giúp việc cho giám đốc hoặc
phó giám đốc kiêm luôn chức năng quản trị nguồn nhân lực.
- Từ 300 người trở lên: cần có phòng nhân lực chuyên trách.

Xét trong trường hợp này thì: Quy mô nhỏ ...
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1. Tình huống chương 1
CÔNG TY HOÀNG ĐẠO
Ông Trung là giám đốc công ty TNHH Hoàng Đạo được gần 3 năm .Lúc mới
thành lập được gần 3 năm. Lúc mới thành lập công ty chỉ mới có 9 thành viên ,
đến nay đã có 300 nhân viên, các chi nhánh rải khắp cả nước . Lúc đầu ông trung
tự mình phụ trách công việc tuyển chọn nhân viên , trả lương và bổ nhiệm nhân
viên . Do công việc ngày càng nhiều và phức tạp, ông Trung đã giao dần trách
nhiệm tuyển nhân viên mới cho giám đốc các chi nhánh của công ty. Mặc dù công
ty hoạt động raatss hiệu quả nhưng qua kiểm tra ông Trung thấy có nhiều vấn đề
chưa ổn , cần giải quyết. Một số giám đốc các chi nhánh tỏ ra thiếu thận trọng khi
tuyển nhân viên. Nhiều nhân viên chưa được dào tọa đầy đủ hoặc thiếu kinh
nghiệm , yếu kém trong thực hiện công việc. Tại nhiều phòng ban cơ sở của công
ty kỹ luật còn lỏng lẽo , một số nhân viên phân quá ít công việc trong khi một số
nhân viên lại quá tải . Nhiều nhân viên có năng lực lại không được cân nhắc phù
hợp .Một vài chi nhánh tiền lương trả không công bằng và có sự khác biệt lớn giữa
các chi nhánh trong công ty .Một số nhân viên cảm tháy bất mãn về chế đọ tiền
lương và các chính sách động viên khích lệ của công ty.
Ông Trung cảm nhận được sự cần thiết phải cso một chuyên gia trong lĩnh vực
quản lý nhân sự .Tuy nhiên ông vẫn còn băn khoăn không biết có cần 1 phòng
nhân lực hay không và các giám đốc chi nhánh sẽ phản ứng như thế nào đối với
trưởng phòng mới này ? Trưởng phòng sẽ có trách nhiệm cụ thể như thế nào ?
Làm thế nào để công việc không bị chồng chéo và phối hợp có hiệu quả hoạt động
cảu các giám đốc chi nhánh với hoạt động cảu các bộ phận chuyên trách về quản
trị nguồn nhân lực cảu công ty?
CÂU HỎI:
1.1 Theo anh ( chị) công ty Hoàng Đạo có thành lập phòng nhân sự hay không ?
Tại sao?
1.2 Mối quan hệ giữa Trưởng phòng nhân sự và các trưởng phòng ban khác trong
công việc thực hiện các chức năng quản trị nguồn nhân lực như thế nào ?
1.3 Nếu ở cương vị ông Trung anh(chị) sẽ giải quyết những khó khăn hiện nay
như thế nào cảu công ty TNHH Hoàng Đạo
TRẢ LỜI
1.1 Công ty Hoàng Đạo cần thành lập một phòng nhân sự vì:
Nếu tổ chức có quy mô nhân sự:
- Nhỏ hơn 50 người: Giám đốc hoặc phó giám đốc sẽ kiêm luôn chức năng
quản trị nguồn nhân lực.
- Từ 100 đến 150 người: cần một trợ lí nhân sự giúp việc cho giám đốc hoặc
phó giám đốc kiêm luôn chức năng quản trị nguồn nhân lực.
- Từ 300 người trở lên: cần có phòng nhân lực chuyên trách.
Giải các bài tập tình huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải các bài tập tình huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Người đăng: sugiahoabinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giải các bài tập tình huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực 9 10 894