Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình công ty tài chính trong các doanh nghiệp nhà nước

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc
Më ®Çu
I. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi

Thùc hiÖn quan ®iÓm chØ ®¹o cña §¶ng vÒ vÊn ®Ò ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ
níc, ChÝnh phñ ®· ra c¸c quyÕt ®Þnh 90-91/1994/TTg thµnh lËp c¸c tæng C«ng ty
Nhµ níc trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i c¸c tæng C«ng ty vµ liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp cò.
Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn cña m×nh, ChÝnh phñ lu«n lu ý ®Õn viÖc kiÖn toµn
tæ chøc bé m¸y cña c¸c Tæng C«ng ty trong ®ã rÊt lu ý ®Õn c¸c C«ng ty tµi chÝnh.
Tõ c¸c quyÕt ®Þnh 90 vµ 91/TTg, NghÞ ®Þnh 39/1995/CP ChÝnh phñ ®· cho
phÐp thµnh lËp c¸c C«ng ty Tµi chÝnh t¹i c¸c Tæng C«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn nh»m
t×m kiÕm kh¬i th«ng c¸c nguån vèn néi bé, thu hót vèn tõ bªn ngoµi, qu¶n lý vµ
n©ng cao viÖc sö dông vèn cña toµn bé c¸c Tæng C«ng ty.
Cho ®Õn nay ®· cã 5 C«ng ty tµi chÝnh nh thÕ ®îc thµnh lËp lµ C«ng ty Tµi
chÝnh dÇu khÝ, Bu ®iÖn, C«ng nghiÖp tµu thñy, DÖt may vµ Cao su. Tuy nhiªn nh×n
chung cho ®Õn nay, chóng ®Òu cã quy m« nhá, cha ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu ®Æt
ra, v× thÕ ph¶i cã ®Þnh híng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn chóng nh»m khai th¸c tèt h¬n
nguån lùc s½n cã cña c¸c Tæng C«ng ty, b¶n th©n C«ng ty Tµi chÝnh vµ nh÷ng vÊn ®Ò
kh¸c. ViÖc lµm nµy cã tÝnh chÊt chiÕn lîc l©u dµi, lµ mét biÖn ph¸p rÊt quan träng ®Ó
tiÕn ®Õn nh÷ng h×nh thøc s¶n xuÊt lín. §ã lµ ®iÒu quan t©m cña toµn x· héi, nhÊt lµ
®èi víi chÝnh phñ vµ b¶n th©n c¸c Tæng C«ng ty.
Nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc trªn ®· lµ ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó t«i chän ®Ò tµi "Gi¶i
ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn m« h×nh C«ng ty Tµi chÝnh trong Tæng C«ng ty
Nhµ níc ë ViÖt Nam”
II. Môc ®Ých cña ®Ò tµi:

- Nh×n nhËn ®îc mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ C«ng ty Tµi chÝnh còng nh vÒ m«
h×nh c«ng ty tµi chÝnh trong tËp ®oµn kinh tÕ.
- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh trong c¸c Tæng
C«ng ty Nhµ níc trong thêi gian qua vµ rót ra nh÷ng bµi häc bíc ®Çu.
- Nªu lªn mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ c¬ b¶n ®Ó hoµn thiÖn m« h×nh.
III. Ph¹m vi cña ®Ò tµi:

§©y lµ mét néi dung lín vÒ vÊn ®Ò nh: Hoµn thiÖn ph¸t triÓn vÒ c¬ cÊu tæ
chøc, nghiÖp vô, c¬ chÕ ho¹t ®éng. Nhng vÊn ®Ò nµy nÕu xem xÐt kü th× ®Òu cã thÓ
trë thµnh nh÷ng vÊn®Ò lín cÇn nghiªn cøu s©u. V× thÕ trong ph¹m vi ®Ò tµi chØ ®Ò
cËp chñ yÕu ®Õn vÊn ®Ò ho¹t ®éng nghiÖp vô, vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan chØ ®Ò
cËp ë møc ®é thÊp h¬n.
IV. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:

Ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ë ®©y bao gåm ph¬ng ph¸p luËn chung cho mäi
khoa häc: Duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö, kÕt hîp víi mét sè ph¬ng ph¸p
kh¸c nh: ph©n tÝch, tæng hîp, thèng kª.
V. KÕt cÊu néi dung:

1

§Ò ¸n m«n häc
XuÊt ph¸t tõ p...
§Ò ¸n m«n häc
Më ®Çu
I. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Thùc hiÖn quan ®iÓm chØ ®¹o cña §¶ng vÒ vÊn ®Ò ®æi míi doanh nghiÖp N
níc, ChÝnh phñ ®· ra c¸c quyÕt ®Þnh 90-91/1994/TTg thµnh lËp c¸c tæng C«ng ty
Nhµ níc trªn s¾p xÕp l¹i c¸c tæng C«ng ty liªn hiÖp c¸c nghiÖp cò.
Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn cña m×nh, ChÝnh plu«n lu ý ®Õn viÖc kiÖn toµn
tæ chøc bé m¸y cña c¸c Tæng C«ng ty trong ®ã rÊt lu ý ®Õn c¸c C«ng ty tµi chÝnh.
c¸c quyÕt ®Þnh 90 91/TTg, NghÞ ®Þnh 39/1995/CP ChÝnh phñ ®· cho
phÐp thµnh lËp c¸c C«ng ty Tµi chÝnh t¹i c¸c Tæng C«ng ty ®ñ ®iÒu kiÖn nh»m
t×m kiÕm kh¬i th«ng c¸c nguån vèn néi bé, thu hót vèn bªn ngoµi, qu¶n
n©ng cao viÖc sö dông vèn cña toµn bé c¸c Tæng C«ng ty.
Cho ®Õn nay ®· 5 C«ng ty tµi chÝnh nh thÕ ®îc thµnh lËp C«ng ty Tµi
chÝnh dÇu khÝ, Bu ®iÖn, C«ng nghiÖp tµu thñy, DÖt may vµ Cao su. Tuy nhiªn nh×n
chung cho ®Õn nay, chóng ®Òu quy nhá, cha ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu ®Æt
ra, thÕ ph¶i ®Þnh híng ph¸t triÓn hoµn thiÖn chóng nh»m khai th¸c tèt h¬n
nguån lùc s½n cã cña c¸c Tæng C«ng ty, b¶n th©n C«ng ty Tµi chÝnh vµ nh÷ng vÊn ®Ò
kh¸c. ViÖc lµm nµy cã tÝnh chÊt chiÕn lîc l©u dµi, lµ mét biÖn ph¸p rÊt quan träng ®Ó
tiÕn ®Õn nh÷ng h×nh thøc s¶n xuÊt lín. §ã ®iÒu quan t©m cña toµn héi, nhÊt
®èi víi chÝnh phñ vµ b¶n th©n c¸c Tæng C«ng ty.
Nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc trªn ®· ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó t«i chän ®Ò tµi "Gi¶i
ph¸p hoµn thiÖn ph¸t triÓn h×nh C«ng ty Tµi chÝnh trong Tæng C«ng ty
Nhµ níc ë ViÖt Nam”
II. Môc ®Ých cña ®Ò tµi:
- Nh×n nhËn ®îc mét vÊn ®Ò luËn C«ng ty Tµi chÝnh còng nh
h×nh c«ng ty tµi chÝnh trong tËp ®oµn kinh tÕ.
- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh trong c¸c Tæng
C«ng ty Nhµ níc trong thêi gian qua vµ rót ra nh÷ng bµi häc bíc ®Çu.
- Nªu lªn mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ c¬ b¶n ®Ó hoµn thiÖn m« h×nh.
III. Ph¹m vi cña ®Ò tµi:
§©y mét néi dung lín vÊn ®Ò nh: Hoµn thiÖn ph¸t triÓn cÊu
chøc, nghiÖp vô, chÕ ho¹t ®éng. Nhng vÊn ®Ò nµy nÕu xem xÐt th× ®Òu thÓ
trë thµnh nh÷ng vÊn®Ò lín cÇn nghiªn cøu s©u. thÕ trong ph¹m vi ®Ò tµi chØ ®Ò
cËp chñ yÕu ®Õn vÊn ®Ò ho¹t ®éng nghiÖp vô, c¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan chØ ®Ò
cËp ë møc ®é thÊp h¬n.
IV. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Ph¬ng ph¸p ®îc dông ë ®©y bao gåm ph¬ng ph¸p luËn chung cho mäi
khoa häc: Duy t biÖn chøng duy vËt lÞch sö, kÕt hîp víi mét ph¬ng ph¸p
kh¸c nh: ph©n tÝch, tæng hîp, thèng kª.
V. KÕt cÊu néi dung:
1
Giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình công ty tài chính trong các doanh nghiệp nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình công ty tài chính trong các doanh nghiệp nhà nước - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình công ty tài chính trong các doanh nghiệp nhà nước 9 10 437