Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty Cổ phần VIMECO

Được đăng lên bởi caohoc-quantrikinhdoanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 4570 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài
chính tại Công ty Cổ phần VIMECO
NXB H. : ĐHKT, 2012 Số trang 87 tr. +
IMPROVING THE COMPETITIVE CAPACITY OF VIETTEL TELECOM IN PROVIDING MOBILE
PHONE SERVICE

Nguyễn Phúc Hưng
Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số:60 34 05
Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những lý thuyết về sử dụng đòn bẩy tài chính,
năng lực tài chính của doanh nghiệp xây lắp từ các nghiên cứu trong thời gian gần đây.
Tổng hợp và so sánh sử dụng đòn bẩy tài chính với một số doanh nghiệp cùng ngành để có
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Doanh nghiệp. Nghiên cứu,
đánh giá thực trạng về sử dụng đòn bẩy tài chính của Công ty Cổ phần Vimeco.Đề xuất giải
pháp thích hợp cho việc sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty Cổ phần Vimeco.
Keywords: Quản trị kinh doanh; năng lực tài chính; Tài chính doanh nghiệp; Công ty Cổ
phần Vimeco
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vốn được coi là 1 trong 4 nguồn lực của nền kinh tế quốc dân nói chung và đối với Doanh
nghiệp (DN) nói riêng. Đó là: nhân lực, vốn, kỹ thuật công nghệ và tài nguyên. Vốn là tiền đề không
thể thiếu cho quá trình sản xuất kinh doanh (SXKD) có thể diễn ra được. Vốn quyết định sự ra đời,
tồn tại và phát triển của DN.
Trong nền kinh tế thị trường, các DN phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt. Để tồn tại và
phát triển trong môi trường cạnh tranh đó, DN phải chuẩn bị tốt về năng lực tài chính, khoa học công
nghệ và năng lực quản lý. Việc đảm bảo kịp thời và đầy đủ lượng vốn cần thiết cho SXKD và đầu tư
đổi mới công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của DN.
Các DN của chúng ta hiện nay, bên cạnh những DN làm ăn có hiệu quả còn không ít những
DN đang ở trong tình trạng thiếu vốn, hiệu quả sử dụng vốn thấp. Các DN nắm giữ vai trò chủ đạo
trong nền kinh tế nước ta hiện nay chủ yếu vẫn là các DN mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn. Nền
kinh tế của Việt Nam đang trong giai đoạn gia nhập WTO nên năng lực cạnh tranh nói chung, năng

1

lực tài chính nói riêng còn nhiều hạn chế. Trong năng lực tài chính, sử dụng vốn trong các DN còn
nhiều bất cập, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, có không ít DN làm ăn thua lỗ, không bảo toàn được
vốn.
Công ty Cổ phần Vimeco là Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động
sản. Nhằm tận dụng tối đa khả năng công nghệ hiện đại của các nước phát triển và tiềm năn...
1
Gii pháp nâng cao hiu qu s dụng đòn bẩy tài
chính ti Công ty C phn VIMECO
NXB H. : ĐHKT, 2012 Số trang 87 tr. +
IMPROVING THE COMPETITIVE CAPACITY OF VIETTEL TELECOM IN PROVIDING MOBILE
PHONE SERVICE
Nguyễn Phúc Hưng
Trường Đại hc Quc gia Hà Ni; Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Qun tr kinh doanh; Mã s:60 34 05
Cán b ng dn khoa hc: Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng
Năm bảo v: 2012
Abstract. Nghiên cu, phân tích, tng hp nhng thuyết v s dụng đòn bẩy tài chính,
năng lực tài chính ca doanh nghip xây lp t các nghiên cu trong thi gian gần đây.
Tng hp và so nh s dụng đòn bẩy tài chính vi mt s doanh nghiệp cùng ngành đ có
gii pháp nhm nâng cao hiu qu s dụng đòn bẩy tài chính ti Doanh nghip. Nghiên cu,
đánh giá thực trng v s dụng đòn by tài chính ca Công ty C phần Vimeco.Đề xut gii
pháp thích hp cho vic s dụng đòn bẩy tài chính ti Công ty C phn Vimeco.
Keywords: Qun tr kinh doanh; năng lực tài chính; Tài chính doanh nghip; Công ty C
phn Vimeco
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Vốn được coi 1 trong 4 nguồn lực của nền kinh tế quốc dân nói chung đối với Doanh
nghiệp (DN) nói riêng. Đó là: nhân lực, vốn, kỹ thuật công nghệ và tài nguyên. Vốn tiền đề không
thể thiếu cho quá trình sản xuất kinh doanh (SXKD) thể diễn ra được. Vốn quyết định sự ra đời,
tồn tại và phát triển của DN.
Trong nền kinh tế thị trường, các DN phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt. Để tồn tại
phát triển trong môi trường cạnh tranh đó, DN phải chuẩn bị tốt về năng lực tài chính, khoa học công
nghệ và năng lực quản lý. Việc đảm bảo kịp thời đầy đủ lượng vốn cần thiết cho SXKD đầu tư
đổi mới công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của DN.
Các DN của chúng ta hiện nay, bên cạnh những DN làm ăn có hiệu quả còn không ít những
DN đang trong tình trạng thiếu vốn, hiệu quả sử dụng vốn thấp. Các DN nắm giữ vai trò chủ đạo
trong nền kinh tế nước ta hiện nay chủ yếu vẫn các DN Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn. Nền
kinh tế của Việt Nam đang trong giai đoạn gia nhập WTO nên năng lực cạnh tranh nói chung, ng
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty Cổ phần VIMECO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty Cổ phần VIMECO - Người đăng: caohoc-quantrikinhdoanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty Cổ phần VIMECO 9 10 248