Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 2)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh tế lượng

©2007

CHƯƠNG 2: HỒI QUI ĐƠN BIẾN
Ở bài trước, ta nêu lên ví dụ về mối quan hệ giữa khối lượng và trọng lượng của các mẫu
nước. Dựa trên việc lấy các mẫu thử {x n , y n }nN=1 , chúng ta có thể ước lượng, hay tìm lại mối
quan hệ tuyến tính Y = α + β X , mà nó thể hiện quy luật vật lý, hay tính xu thế, ổn định
giữa hai đại lượng ngẫu nhiên là trọng lượng và khối lượng nước.
Trong chương này, chúng ta sẽ giới thiệu việc ước lượng các quy luật tự nhiên, kinh tế, hay
xã hội kiểu như vậy thông qua phương pháp hồi quy đơn (simple regression). Chúng ta sẽ
sử dụng học thuyết Keynes về tiêu dùng như là ví dụ điển hình cho việc giới thiệu phương
pháp xây dựng và ước lượng mô hình hồi qui đơn biến.

2.1 Học thuyết Keynes về tiêu dùng
Chúng ta hãy trích định luật sau, nêu ra bởi Keynes (1936) trong Lý thuyết tổng quát
(general Theory) của ông:
Chúng ta sẽ xác định quy luật mà ta gọi là khuynh hướng tiêu dùng theo thu nhập như là
một mối quan hệ phụ thuộc f giữa X, được gọi là mức thu nhập khả dụng, và Y là chi tiêu
cho tiêu dùng từ thu nhập đó, và vì vậy: Y = f ( X ) .
- Số tiền mà từng hộ gia đình chi tiêu cho tiêu dùng phụ thuộc (i) một phần vào thu nhập
của hộ đó, (ii) vào những yếu tố khách quan khác của hoàn cảnh sống, và (iii) một phần
vào đòi hỏi có tính thiết yếu, thói quen và những yếu tố tâm lý của các cá nhân trong hộ gia
đình đó….
- Luật tâm sinh lý cơ bản mà chúng ta dựa vào một cách rất tin cậy, được kiểm chứng bới
tri thức của chúng ta về loài người, và bởi kinh nghiệm, rằng con người có xu hướng tăng
dY
tiêu dùng khi thu nhập của họ tăng, nhưng tăng không nhanh bằng thu nhập. Tức là
dX
là dương và nhỏ hơn 1.
- Về trung bình, nếu thu nhập tăng lên thì khoảng cách giữa tiêu dùng và thu nhập ngày
càng mở rộng, nghĩa là có một tỉ lệ lớn hơn trong thu nhập được đưa vào tiết kiệm khi thu
nhập tăng lên.
Lý thuyết của Keynes đã đặt một mối quan hệ ổn định giữa tiêu dùng và thu nhập
Y = f ( X ) . Chúng ta muốn xác định cụ thể mối quan hệ này là như thế nào, tìm cách đo
lường quan hệ đó, và kiểm định lại tính đích thức của học thuyết Keynes.
2.2 Cơ sở vi mô cho học thuyết Keynes về tiêu dùng
Lê Hồng Nhật
Trần Thiện Trúc Phượng

1

Kinh tế lượng

©2007

Gọi X là mức thu nhập dùng để chi cho tiêu dùng và tiết kiệm (nhằm tăng tiêu dùng cho
tương lai). Gọi Y là mức tiêu dùng hiện tại; và S là tiêu dùng trong tương lai.
Khi đó, ta có ràng buộc ngân sách (budget constraint):
Y+

1
S=X
1+ r

(2.1)

1
S là khoản tiết kiệm. Nó thể hiện giá trị hiện tại
1+ ...
Kinh tế lượng ©2007
CHƯƠNG 2: HI QUI ĐƠN BIN
bài trước, ta nêu lên ví d v mi quan h gia khi lượng và trng lượng ca các mu
nước. Da trên vic ly các mu th , chúng ta có th ước lượng, hay tìm li mi
quan h tuyến tính
N
nnn
yx
1
},{
=
XY
β
α
+=
, mà nó th hin quy lut vt lý, hay tính xu thế, n định
gia hai đại lượng ngu nhiên là trng lượng và khi lượng nước.
Trong chương này, chúng ta s gii thiu vic ước lượng các quy lut t nhiên, kinh tế, hay
xã hi kiu như vy thông qua phương pháp hi quy đơn (simple regression). Chúng ta s
s dng hc thuyết Keynes v tiêu dùng như là ví d đin hình cho vic gii thiu phương
pháp xây dng và ước lượng mô hình hi qui đơn biến.
2.1 Hc thuyết Keynes v tiêu dùng
Chúng ta hãy trích định lut sau, nêu ra bi Keynes (1936) trong Lý thuyết tng quát
(general Theory) ca ông:
Chúng ta s xác định quy lut mà ta gi là khuynh hướng tiêu dùng theo thu nhp như
mt mi quan h ph thuc gia X, được gi là mc thu nhp kh dng, và Y là chi tiêu
f
cho tiêu dùng t thu nhp đó, và vì vy:
)(XfY
=
.
- S tin mà tng h gia đình chi tiêu cho tiêu dùng ph thuc (i) mt phn vào thu nhp
ca h đó, (ii) vào nhng yếu t khách quan khác ca hoàn cnh sng, và (iii) mt phn
vào đòi hi có tính thiết yếu, thói quen và nhng yếu t tâm lý ca các cá nhân trong h gia
đình đó….
- Lut tâm sinh lý cơ bn mà chúng ta da vào mt cách rt tin cy, được kim chng bi
tri thc ca chúng ta v loài người, và bi kinh nghim, rng con người có xu hướng tăng
tiêu dùng khi thu nhp ca h tăng, nhưng tăng không nhanh bng thu nhp. Tc là
dX
dY
là dương và nh hơn 1.
- V trung bình, nếu thu nhp tăng lên thì khong cách gia tiêu dùng và thu nhp ngày
càng m rng, nghĩa là có mt t l ln hơn trong thu nhp được đưa vào tiết kim khi thu
nhp tăng lên.
Lý thuyết ca Keynes đã đặt mt mi quan h n định gia tiêu dùng và thu nhp
. Chúng ta mun xác định c th mi quan h này là như thế nào, tìm cách đo
lường quan h đó, và kim định li tính đích thc ca hc thuyết Keynes.
)(XfY =
2.2 Cơ s vi mô cho hc thuyết Keynes v tiêu dùng
Lê Hng Nht 1
Trn Thin Trúc Phượng
Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 2) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 2) 9 10 799