Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi minhhai-ktvh-gmail-com
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ níc ta ®ang chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý cña nhµ níc. Sù nghiÖp ®æi míi kinh tÕ ®ßi hái ph¶i nhanh chãng tiÕp
cËn nh÷ng lý luËn vµ thùc tiÔn qu¶n lý kinh tÕ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi.
Kinh tÕ vÜ m« lµ mét m«n kinh tÕ c¬ së, ®Ò cËp ®Õn c¬ së lý thuyÕt vµ c¸c
ph¬ng ph¸p ph©n tÝch sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ tæng thÓ, lµm nÒn t¶ng cho
c¸c ph©n tÝch chuyªn ngµnh kinh tÕ kh¸c.
Nh ®· biÕt, nÒn kinh tÕ quèc d©n bao gåm nhiÒu thÞ trêng cã liªn quan mËt
thiÕt víi nhau. Mçi biÕn ®éng trong mét thÞ trêng ®Òu t¸c ®éng ®Õn c©n b»ng
trong c¸c thÞ trêng kh¸c vµ c©n b»ng chung cña nÒn kinh tÕ. Kinh tÕ häc vÜ m«
quan t©m ®Õn nh÷ng mèi quan hÖ nµy nh»m ph¸t hiÖn, ph©n tÝch vµ m« t¶ b¶n
chÊt cña c¸c biÕn ®æi kinh tÕ, t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn sù mÊt æn
®Þnh, ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng chung cña toµn bé hÖ thèng kinh tÕ.
Cóng tõ ®ã, kinh tÕ häc vÜ m« nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch vµ c«ng cô chÝnh s¸ch
kinh tÕ híng tíi môc tiªu æn ®Þnh vµ t¨ng trëng kinh tÕ. Víi môc tiªu nh vËy,
gi¸o tr×nh kinh tÕ häc vÜ m« bao gåm 7 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ kinh tÕ häc vÜ m«
Ch¬ng 2: Tæng s¶n phÈm vµ thu nhËp quèc d©n
Ch¬ng 3: Tæng cung, tæng cÇu vµ chÝnh s¸ch tµi kho¸
Ch¬ng 4: TiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ
Ch¬ng 5: ThÊt nghiÖp vµ l¹m ph¸t
Ch¬ng 6: ChÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña nÒn kinh tÕ më
Ch¬ng 7: T¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ
MÆc dï t¸c gi¶ ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song do kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm cßn
h¹n chÕ. T¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp cña ngêi ®äc ®Ó lÇn t¸i b¶n sau
gi¸o tr×nh ®îc hoµn thiÖn h¬n.

T¸c gi¶

1

Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ kinh tÕ häc vÜ m«
1.1. §èi tîng vµ môc tiªu cña kinh tÕ häc vÜ m«
1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ häc vÜ m«
Kinh tÕ häc lµ sù nghiªn cøu nÒn kinh tÕ vµ hµnh vi cña con ngêi trong
nÒn kinh tÕ. Theo truyÒn thèng, kinh tÕ häc ®îc chia thµnh: Kinh tÕ vi m« vµ
kinh tÕ vÜ m«. Kinh tÕ vi m« nghiªn cøu hµnh vi cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¸ biÖt
(c¸c hé gia ®×nh, c¸c doanh nghiÖp) vµ sù t¬ng t¸c gi÷a chóng trªn c¸c thÞ trêng,
tõng ngµnh hµng. Kinh tÕ vÜ m« nghiªn cøu nÒn kinh tÕ tæng thÓ.
Kinh tÕ vÜ m« - mét ph©n ngµnh cña kinh tÕ häc – nghiªn cøu sù vËn
®éng v µ nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ chñ yÕu cña mét ®Êt níc trªn b×nh diÖn toµn
bé nÒn kinh tÕ.
1.1.2. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu kinh tÕ häc vÜ m«
Kinh tÕ häc vÜ m« nghiªn cøu sù lùa chän cña mçi quèc gia tríc nh÷ng
vÊn ®Ò kinh tÕ vµ x· héi c¬ b¶n nh: T¨ng trëng kinh tÕ, l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp,
xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ vèn, sù ph©n phèi nguån ...
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ níc ta ®ang chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n cña nhµ níc. nghiÖp ®æi míi kinh ®ßi hái ph¶i nhanh chãng tiÕp
cËn nh÷ng lý luËn vµ thùc tiÔn qu¶n lý kinh tÕ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi.
Kinh mét m«n kinh së, ®Ò cËp ®Õn thuyÕt c¸c
ph¬ng ph¸p ph©n ch vËn ®éng cña nÒn kinh tæng thÓ, lµm nÒn t¶ng cho
c¸c ph©n tÝch chuyªn ngµnh kinh tÕ kh¸c.
Nh ®· biÕt, nÒn kinh tÕ quèc d©n bao gåm nhiÒu thÞ trêng cã liªn quan mËt
thiÕt víi nhau. Mçi biÕn ®éng trong mét thÞ trêng ®Òu t¸c ®éng ®Õn c©n b»ng
trong c¸c thÞ trêng kh¸c c©n b»ng chung cña nÒn kinh tÕ. Kinh häc
quan t©m ®Õn nh÷ng mèi quan nµy nh»m ph¸t hiÖn, ph©n tÝch b¶n
chÊt cña c¸c biÕn ®æi kinh tÕ, t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn mÊt æn
®Þnh, nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng chung cña toµn thèng kinh tÕ.
Cóng ®ã, kinh häc m« nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch c«ng chÝnh s¸ch
kinh tÕ híng tíi môc tiªu æn ®Þnh t¨ng trëng kinh tÕ. Víi môc tiªu nh vËy,
gi¸o tr×nh kinh tÕ häc vÜ m« bao gåm 7 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ kinh tÕ häc vÜ m«
Ch¬ng 2: Tæng s¶n phÈm vµ thu nhËp quèc d©n
Ch¬ng 3: Tæng cung, tæng cÇu vµ chÝnh s¸ch tµi kho¸
Ch¬ng 4: TiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ
Ch¬ng 5: ThÊt nghiÖp vµ l¹m ph¸t
Ch¬ng 6: ChÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña nÒn kinh tÕ më
Ch¬ng 7: T¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ
MÆc dï t¸c gi¶ ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song do kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm cßn
h¹n chÕ. T¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®îc ®ãng gãp cña ngêi ®äc ®Ó lÇn t¸i b¶n sau
gi¸o tr×nh ®îc hoµn thiÖn h¬n.
T¸c gi¶
1
giáo trình kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình kinh tế vĩ mô - Người đăng: minhhai-ktvh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
giáo trình kinh tế vĩ mô 9 10 52