Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình môn quản trị học

Được đăng lên bởi quochuytxm-gmail-com
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 3633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình môn quản trị học
Biên tập bởi:
Nguyễn Ngọc Hạnh

Giáo trình môn quản trị học
Biên tập bởi:
Nguyễn Ngọc Hạnh
Các tác giả:
Trần Quốc Tuấn

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Công việc quản trị
2. Nhà quản trị
3. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu của quản trị
4. "Bối cảnh ra đời.
5. "Nhóm các lý thuyết cổ điển về quản trị. "
6. Nhóm các lý thuyết tác phong (tâm lý xã hội – quan hệ con người).
7. Lý thuyết quản lý tổ chức của barnard – người mỹ (1886-1961).
8. Lý thuyết quản trị định lượng.
9. Giai đoạn hội nhập (sau 1960).
10. "Các khảo hướng quản trị hiện đại.
11. "Môi trường là gì ? "
12. "Môi trường vĩ mô (môi trường tổng quát)
13. Môi trường vi mô (môi trường đặc thù)
14. Các yếu tố nội tại của tổ chức.
15. "Quản trị sự bất trắc của môi trường "
16. Khái niệm và tác dụng
17. Mục tiêu là nền tảng của hoạch định
18. "Qúa trình hoạch định chiến lược
19. "các công cụ hoạch định chiến lược. "
20. "Hoạch định tác nghiệp.
21. "Khái niệm và các nguyên tắc xây dựng cơ cấu một tổ chức . "
22. "Một số vấn đề khoa học trong công tác tổ chức
23. "Xây dựng cơ cấu tổ chức (cctc). "
24. "Ủy quyền.
25. "Khái niệm và các yêu cầu. "
26. Tuyển chọn nhân sự.
27. Đào tạo và phát triển nhân sự
28. Động viên nhân viên
29. Lãnh đạo và phong cách lãnh đạo.
30. Khái niệm, mục đích & tác dụng của kiểm tra.
31. "Các nguyên tắc để xây dựng cơ chế kiểm tra "
32. Quy trình kiểm tra
33. Các loại hình kiểm soát

1/132

34. Các cấp bậc quản trị và vấn đề kiểm soát:
35. Văn hoá dân tộc & các loại hình văn hóa
36. Văn hoá của một tổ chức
37. "Sự ảnh hưởng của văn hoá đến hoạt động quản trị tổ chức. "
38. Thông tin trong quản trị
39. "Tài liệu tham khảo "
Tham gia đóng góp

2/132

Công việc quản trị
CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ.
Khái niệm về quản trị:
? Khái niệm : Quản trị là một phương thức, cách thức làm cho những họat động của một
tổ chức tiến tới mục tiêu chung với hiệu quả cao nhất, bằng và thông qua những người
khác.
Như vậy, trong khái niệm trên chúng ta cần làm rõ những vấn đề sau:
+ Phương thức quản trị:
Chính là các hoạt động cơ bản hay là những chức năng quản trị mà nhà quản trị sử dụng
để tác động vào các lĩnh vực quản trị nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức, nó bao
gồm các chức năng như hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra (sẽ đề cập sâu ở các
chương sau).
+ Con người:
Nếu mỗi cá nhân tự mình hoạt động thì không có hoạt động quản trị, lúc này hoạt động
của họ hoàn toàn mang tính cá nhân, phục vụ cho lợi ích cá nhân chứ không c...
Giáo trình môn quản trị học
Biên tập bởi:
Nguyễn Ngọc Hạnh
Giáo trình môn quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình môn quản trị học - Người đăng: quochuytxm-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Giáo trình môn quản trị học 9 10 420