Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc

Được đăng lên bởi songmaiqn
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2812 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 2 : TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
1.

Khái niệm và phân loại tỷ giá hối đoái

2.

Phương pháp yết tỷ giá

3.

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ
giá hối đoái

4.

Phương pháp tính tỷ giá chéo

1

1. Khái niệm và phân loại tỷ giá hối đoái

Khái niệm
Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ
nước này được biểu hiện bằng một số đơn vị tiền
tệ nước khác
Ví dụ: Trên thị trường ngoại tệ Việt Nam, giá
của một USD là 20.350 VND, đây là tỷ giá hối
đoái giữa USD với VND

2

1. Khái niệm và phân loại tỷ giá hối đoái (tt)
Phân loại tỷ giá hối đoái
Căn cứ vào chế độ quản lý ngoại hối
•Tỷ giá chính thức
Là tỷ giá do ngân hàng trung ương công bố
•Tỷ giá thị trường
Là tỷ giá hình thành trên thị trường do quan hệ cung cầu quy
định.
Căn cứ vào mối quan hệ của tỷ giá với thời gian
•Tỷ giá mở cửa
Là tỷ giá chào hàng vào đầu giờ giao dịch.
•Tỷ giá đóng cửa
Là tỷ giá vào cuối giờ giao dịch.

3

1. Khái niệm và phân loại tỷ giá hối đoái (tt)
Căn cứ hình thức thanh toán sử dụng
•Tỷ giá điện hối : Là tỷ giá mà ngân hàng bán ngoại
hối cho khách hàng kèm theo trách nhiệm ngân hàng phải
chuyển ngoại hối cho người thụ hưởng bằng phương tiện
chuyển tiền điện tử
•Tỷ giá thư hối : Là tỷ giá bán ngoại hối mà ngân hàng
có trách nhiệm chuyển ngoại hối bằng thư.

4

1. Khái niệm và phân loại tỷ giá hối đoái (tt)
Căn cứ hình thức thanh toán sử dụng
•Tỷ giá séc (check) :
Là tỷ giá mà ngân hàng mua, bán séc ngoại tệ với khách
hàng.
Tỷ giá séc bằng tỷ giá điệan hối trừ đi số tiền lãi phát sinh
theo số ngày cần thiết của bưu điện để chuyển séc từ nước này
sang nước khác.
•Tỷ giá hối phiếu :
Là tỷ giá mà ngân hàng bán hối phiếu ngoại tệ cho khách
hàng là người thụ hưởng hối phiếu.
Tỷ giá này được xác định bằng tỷ giá điện hối trừ đi số tiền
lãi phát sinh tính từ lúc ngân hàng mua hối phiếu cho đến lúc
hối phiếu đó được trả tiền.
5

1. Khái niệm và phân loại tỷ giá hối đoái (tt)
 Căn cứ vào thời điểm chuyển vốn
• Tỷ giá giao ngay : Là tỷ giá được sử dụng trong giao dịch
giao ngay
• Tỷ giá kỳ hạn : Là tỷ giá được sử dụng trong giao dịch kỳ hạn
 Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của ngân hàng
• Tỷ giá mua : là tỷ giá mà ngân hàng mua ngoại hối vào
• Tỷ giá bán : là tỷ giá mà ngân hàng bán ngoại hối ra.
 Căn cứ vào việc chuyển trả ngoại hối bằng tiền mặt hay
chuyển khoản
• Tỷ giá tiền mặt: là tỷ giá mua bán ngoại hối mà việc chuyển
trả ngoại hối bằng tiền mặt.
• Tỷ giá chuyển khoản :là tỷ giá mua bán ngoại hối trong đó
việc chuyển trả ngoại hối được thực hiện bằng các...
1
Chương 2 : TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
1. Khái niệm và phân loại tỷ giá hối đoái
2. Phương pháp yết tỷ giá
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ
giá hối đoái
4. Phương pháp tính tỷ giá chéo
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc - Người đăng: songmaiqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc 9 10 108