Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản lý chất lượng

Được đăng lên bởi apologize
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 7497 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Gi¸o trinh: Qu¶n lý chÊt l−îng s¶n phÈm
Chương 1.
CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.1. Vai trò của chất lượng và quản lý chất lượng
1.1.1. Vị trí của chất lượng trong môi trường cạnh tranh
Trong xu thế toàn cầu, các công ty thuộc mọi quốc gia trên toàn thế giới,
muốn tồn tại và phát triển và để thu hút khách hàng ngày càng đòi hỏi cao về
chất lượng và đảm bảo chất lượng, các Doanh nghiệp phải chấp nhận cạnh tranh
lẫn nhau và đưa chất lượng vào nội dung quản lý.
Hiện nay, các nguồn lực tự nhiên không còn là chìa khoá đem lại sự phồn
vinh. Thông tin, kiến thức, khối lượng đông đảo nhân viên có kỹ năng, nền văn
hoá công nghiệp mới là nguồn lực thực sự đem lại sức cạnh tranh.
Nhật Bản và Đức là những quốc gia bại trận trong đại chiến thế giới thứ
hai, không có nguồn tài nguyên dồi dào nhưng họ trở thành những đối thủ cạnh
tranh đầy sức mạnh. Một trong những yếu tố đem lại sự thành công này là cả hai
đều quan tâm và giải quyết thành công bài toán chất lượng. Cả hai quốc gia đều
tập trung nỗ lực để có được hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao, thoã mãn
khách hàng trong nước và quốc tế.
1.1.2. Tình trạng của các nước đang phát triển
Nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng sản phầm tại các quốc gia
đang phát triển chưa đầy đủ. Việc lựa chọn hàng hoá để mua thường chủ yếu
dựa trên việc xem xét giá cả chứ không phải dựa vào chất lượng của hàng hoá,
hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn.
Chính phủ tại các quốc gia này đã áp dụng chính sách để phát triển công
nghiệp không hợp lý, như hạn chế nhập khẩu và lập hàng rào thuế quan. Xét về
lâu dài, sự thiếu cạnh tranh quốc tế đã đóng góp cho sự tự mãn, kém hiệu quả và
ảnh hưởng đến việc xây dựng, phát triển nền văn hoá chất lượng.
Do đó, đối với các nước đang phát triển, chất lượng vừa là một bài toán,
vừa là một cơ hội. Là một cơ hội, vì người tiêu dùng ngày nay trên mọi quốc gia
ngày càng quan tâm đến chất lượng hàng hoá và dịch vụ mà họ mua, hệ thống
thông tin lại mang tính chất toàn cầu nên các công ty có điều kiện thuận lợi
trong việc học hỏi kinh nghiệm, rút ngắn quãng đường đi mà những người đi
trước đã trải qua. Là một bài toán, vì các công ty trong các quốc gia phát triển đã
tiến rất xa trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt. Lấp được
khoảng cách là một công việc khó khăn vì nó đòi hỏi các công ty phải thay đổi
cách suy nghĩ, cung cấp quản lý đã hình thành lâu đời.
Để giải quyết được tình trạng đó, các quốc gia đang phát triển đã có nhiều
biện pháp để cải thiện tình hình trong đó có sự chấp nhận cạn...
Gi¸o trinh: Qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm
GV: §ç §øc Phó- Trêng §HKT&QTKD
1
Chương 1.
CHT LƯỢNG VÀ QUN LÝ CHT LƯỢNG
1.1. Vai trò ca cht lượng và qun lý cht lượng
1.1.1. V trí ca cht lượng trong môi trường cnh tranh
Trong xu thế toàn cu, các công ty thuc mi quc gia trên toàn thế gii,
mun tn ti và phát trin và để thu hút khách hàng ngày càng đòi hi cao v
cht lượng và đảm bo cht lượng, các Doanh nghip phi chp nhn c
nh tranh
ln nhau và đưa cht lượng vào ni dung qun lý.
Hin nay, các ngun lc t nhiên không còn là chìa khoá đem li s phn
vinh. Thông tin, kiến thc, khi lượng đông đảo nhân viên có k năng, nn văn
hoá công nghip mi là ngun lc thc s đem li sc cnh tranh.
Nht Bn và Đức là nhng quc gia bi trn trong đại chiến thế gii th
hai, không có ngu
n tài nguyên di dào nhưng h tr thành nhng đối th cnh
tranh đầy sc mnh. Mt trong nhng yếu t đem li s thành công này là c hai
đều quan tâm và gii quyết thành công bài toán cht lượng. C hai quc gia đều
tp trung n lc đểđược hàng hoá và dch v có cht lượng cao, thoã mãn
khách hàng trong nước và quc tế.
1.1.2. Tình trng ca các nước đang phát trin
Nhn thc ca ngườ
i tiêu dùng v cht lượng sn phm ti các quc gia
đang phát trin chưa đầy đủ. Vic la chn hàng hoá để mua thường ch yếu
da trên vic xem xét giá c ch không phi da vào cht lượng ca hàng hoá,
hàng hoá phù hp tiêu chun.
Chính ph ti các quc gia này đã áp dng chính sách để phát trin công
nghip không hp lý, như hn chế nhp khu và lp hàng rào thuế quan. Xét v
lâu dài, s
thiếu cnh tranh quc tế đã đóng góp cho s t mãn, kém hiu qu
nh hưởng đến vic xây dng, phát trin nn văn hoá cht lượng.
Do đó, đối vi các nước đang phát trin, cht lượng va là mt bài toán,
va là mt cơ hi. Là mt cơ hi, vì người tiêu dùng ngày nay trên mi quc gia
ngày càng quan tâm đến cht lượng hàng hoá và dch v mà h mua, h thng
thông tin l
i mang tính cht toàn cu nên các công ty có điu kin thun li
trong vic hc hi kinh nghim, rút ngn quãng đường đi mà nhng người đi
trước đã tri qua. Là mt bài toán, vì các công ty trong các quc gia phát trin đã
tiến rt xa trong vic cung cp sn phm và dch v có cht lượng tt. Lp được
khong cách là mt công vic khó khăn vì nó đòi hi các công ty phi thay đổi
cách suy nghĩ, cung cp qu
n lý đã hình thành lâu đời.
Để gii quyết được tình trng đó, các quc gia đang phát trin đã có nhiu
bin pháp để ci thin tình hình trong đó có s chp nhn cnh tranh. Tuy nhiên,
Giáo trình quản lý chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quản lý chất lượng - Người đăng: apologize
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Giáo trình quản lý chất lượng 9 10 825