Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản lý dự án công trình

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 2699 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
KHOA XÂY DỰNG
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC THI CÔNG

BÀI GIẢNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

MỤC LỤC.
Chương 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN.
1.1.ðịnh nghĩa dự án
1.2. Các ñặc ñiểm của dự án
1.3.Những khái niệm về quản lý dự án
1.4. Chu trình của quản lý dự án
1.5. Các giai ñoạn của dự án và chu kì của một dự án:

4
4
4
4
8
9

Chương 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG.
2.1. Bản chất quản lý dự án trong xây dựng:
2.2. Các loại hình tổ chức tham gia trong các dự án xây dựng.
2.3. Triển khai dự án xây dựng:
2.4. Những phương pháp cung cấp nguồn lực cho dự án:
2.5. Cấu trúc hệ thống sản xuất xây dựng:

12
12
19
22
23
26

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC QUẢN LÝ
DỰ ÁN XÂY DỰNG
3.1. ðặc ñiểm của dự án xây dựng:
3.2. Các vấn ñề trong quản lý dự án.

28
28
29

Chương 4: QUẢN LÝ HỢP ðỒNG TRONG XÂY DỰNG.
4.1. Giới thiệu:
4.2. Các bên liên quan trong một dự án.
4.3. Các giai ñoạn của dự án.
4.4. Lựa chọn ñối tác và mối quan hệ hợp ñồng.
4.5. Các loại hợp ñồng.
4.6. Các thủ tục lựa chọn nhà thầu.
4.7. Bên mời thầu và bên dự thầu.
4. 8. Thẩm ñịnh thầu.

33
33
33
34
39
41
44
47
50

Chương 5: LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ TIẾN ðỘ
THI CÔNG XÂY DỰNG.
5.1. Các khái niệm cơ bản về lập kế hoạch dự án.
5.2. Các phương pháp lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án.
5.3. Phương pháp lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án.

52
52
52
53

Chương 6: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN XÂY DỰNG.
6.1. Giới thiệu:
6.2. Các thành phần tham gia:
6.3. Nhiệm vụ hành chính của Kỹ sư giám sát:
6.4. Giám sát chất lượng dự án xây dựng:
6.5. Hệ thống tổ chức ñảm bảo chất lượng
công trình xây dựng ở Việt nam:
6.6. Quản lý Nhà nước và chất lượng công trình xây dựng:
6.7. Phương thức quản lý chất lượng công trình xây dựng.

62
62
62
64
65

Chương 7: QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG DỰN ÁN XÂY DỰNG.
7.1. Khái quát về quản lý nhân lực dự án:

70
70

Chương 8: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN.
8.1. Khái quát về quản lý tài chính dự án:

78
78

67
68
68

2

8.2. Lập kế hoạch quản lý tài chính cho dự án:
8.3. Quản lý tài chính dự án:
8.4. Nhà tư vấn thiết kế và các ñường cong “S”:
Chương 9: QUẢN LÝ THÔNG TIN DỰ ÁN.
9.1. Khái niệm:
9.2. Quản lý thông tin dự án:
9.3. Quản lý thông tin dự án:
Chương 10: QUẢN LÝ RỦI RO KHI THỰC HIỆN
DỰ ÁN XÂY DỰNG.
10.1. Khái niệm và ñịnh nghĩa rủi ro:
10.2. Xác ñịnh rủi ro:
10.3. Nhận biết về rủi ro:
10.4. ðịnh lượng và ñịnh dạng từng rủi ro chủ yếu
và ñánh giá mức ñộ tác hại:
10.5. Phát triển khả năng chống ñỡ rủi ro.
10.6. Những yếu tố cần quan tâm khi
lập kế hoạch ...
TRƯỜNG ðI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
KHOA XÂY DỰNG
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC THI CÔNG
BÀI GIẢNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Giáo trình quản lý dự án công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quản lý dự án công trình - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Giáo trình quản lý dự án công trình 9 10 628