Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản trị học đại cương

Được đăng lên bởi Tuấn Ngọc Hoàng
Số trang: 190 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1: Tổng quan về quản trị

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC
Hoàn thành chương này người học có thể:
1. Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị
trong các tổ chức.
2. Nắm bắt được bốn chức năng cơ bản của quản trị.
3. Mô tả các vai trò của nhà quản trị.
4. Xác định được các cấp quản trị trong một tổ chức và nhiệm
vụ chủ yếu của mỗi cấp quản trị.
5. Hiểu được tại sao phải học quản trị và học như thế nào để
trở thành nhà quản trị giỏi.

I. Quản Trị và Tổ Chức
1.1. Định nghĩa quản trị
Thuật ngữ quản trị được giải thích bằng nhiều cách khác nhau và có thể nói là
chưa có một định nghĩa nào được tất cả mọi người chấp nhận hoàn toàn. Mary Parker
Follett cho rằng “quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác”.
Định nghĩa này nói lên rằng những nhà quản trị đạt được các mục tiêu của tổ chức
bằng cách sắp xếp, giao việc cho những người khác thực hiện chứ không phải hoàn
thành công việc bằng chính mình.
Koontz và O’Donnell định nghĩa: “Có lẽ không có lĩnh vực hoạt động nào của
con người quan trọng hơn là công việc quản lý, bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độ
và trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường
mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các
nhiệm vụ và các mục tiêu đã định.”
Một định nghĩa giải thích tương đối rõ nét về quản trị được James Stoner và
Stephen Robbins trình bày như sau: “Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh
đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả
các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra”. Từ tiến trình trong
định nghĩa này nói lên rằng các công việc hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát
phải được thực hiện theo một trình tự nhất định. Khái niệm trên cũng chỉ ra rằng tất cả
những nhà quản trị phải thực hiện các hoạt động quản trị nhằm đạt được mục tiêu
mong đợi. Những hoạt động này hay còn được gọi là các chức năng quản trị bao gồm:
1

Chương 1: Tổng quan về quản trị

(1) Hoạch định: Nghĩa là nhà quản trị cần phải xác định trước những mục tiêu và quyết
định những cách tốt nhất để đạt được mục tiêu; (2) Tổ chức: Đây là công việc liên
quan đến sự phân bổ và sắp xếp nguồn lực con người và những nguồn lực khác của tổ
chức. Mức độ hiệu quả của tổ chức phụ thuộc vào sự phối hợp các nguồn lực để đạt
được mục tiêu; (3) Lãnh đạo: Thuật ngữ này mô tả sự tác động của nhà quản trị đối với
các thuộc cấp cũng như sự giao việc cho những người khác làm. Bằng việc thiết...
Chương 1: Tng quan v qun tr
1
CHƯƠNG 1
TNG QUAN V QUN TR HC
Hoàn thành chương này người hc có th:
1. Hiu được khái nim qun tr và s cn thiết ca qun tr
trong các t chc.
2. Nm bt được bn chc năng cơ bn ca qun tr.
3. Mô t các vai trò ca nhà qun tr.
4. Xác định được các cp qun tr trong mt t chc và nhim
v ch yếu ca mi c
p qun tr.
5. Hiu được ti sao phi hc qun tr và hc như thế nào để
tr thành nhà qun tr gii.
I. Qun Tr và T Chc
1.1. Định nghĩa qun tr
Thut ng qun tr được gii thích bng nhiu cách khác nhau và có th nói là
chưa có mt định nghĩa nào được tt c mi người chp nhn hoàn toàn. Mary Parker
Follett cho rng “qun tr là ngh thut đạt được mc đích thông qua người khác”.
Định nghĩa này nói lên rng nhng nhà qun tr đạt được các mc tiêu ca t chc
bng cách sp xếp, giao vic cho nhng ngườ
i khác thc hin ch không phi hoàn
thành công vic bng chính mình.
Koontz O’Donnell định nghĩa: “Có l không có lĩnh vc hot động nào ca
con người quan trng hơn là công vic qun lý, bi vì mi nhà qun tr mi cp độ
và trong mi cơ s đều có mt nhim v cơ bn là thiết kế và duy trì mt môi trường
mà trong đó các cá nhân làm vic vi nhau trong các nhóm có th hoàn thành các
nhim v và các mc tiêu
đã định.”
Mt định nghĩa gii thích tương đối rõ nét v qun tr được James Stoner và
Stephen Robbins trình bày như sau: “Qun tr là tiến trình hoch định, t chc, lãnh
đạo và kim soát nhng hot động ca các thành viên trong t chc và s dng tt c
các ngun lc khác ca t chc nhm đạt được mc tiêu đã đề ra”. T tiến trình trong
định nghĩa này nói lên r
ng các công vic hoch định, t chc, lãnh đạo và kim soát
phi được thc hin theo mt trình t nht định. Khái nim trên cũng ch ra rng tt c
nhng nhà qun tr phi thc hin các hot động qun tr nhm đạt được mc tiêu
mong đợi. Nhng hot động này hay còn đưc gi là các chc năng qun tr bao gm:
Giáo trình quản trị học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quản trị học đại cương - Người đăng: Tuấn Ngọc Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
190 Vietnamese
Giáo trình quản trị học đại cương 9 10 984