Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi pttuantct
Số trang: 216 trang   |   Lượt xem: 6347 lần   |   Lượt tải: 18 lần
CHƯƠNG I
THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. 1. Thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
1.1.1. Khái niệm thông tin
Ngày nay, trong các nguồn lực phát triển xã hội, ngoài vật liệu và năng
lượng, thông tin luô n được nhìn nhận là nguồn lực thứ ba và là nguồn tài
nguyên quan trọng nhất. Có thế nói mọi hoạt động kinh tế, xã hội đều liên
quan tới thông tin. Thông tin khi được truyền đạt đầy đủ, chính xác, tin cậy và
đúng thời điểm sẽ giúp người nhận có quyết định đúng đắn, hiệu quả hơn.
Vậy thông tin là gì và nó được nhìn nhận như thế nào trong các quá trình quản
lý?
Thông tin là một khái niệm đã có từ lâu đời và là một trong số các khái
niệm cơ bản của khoa học hiện đại, liên quan tới rất nhiều các lĩnh vực hoạt
động và tri thức. Thông tin, thuật ngữ tiếng Anh là Information có nguồn gốc
từ tiếng La tinh Infomatio, có nghĩa là: giảng giải, trình bày, báo cáo.
Như chúng ta đều biết, đối với con người, thông tin là vô cùng cần
thiết. Thông tin cung cấp nội dung cho những trao đổi giữa con người với con
người và giữa con người với môi trường, trước hết tạo điều kiện cho con
người cùng nhau thích nghi với môi trường, sau nữa để con người có thể cùng
nhau làm chủ môi trường, khai thác môi trường và hướng môi trường phục vụ
cho mục đích của mình. Bên cạnh khái niệm thông tin còn có nhiều khái niệm
khác cũng mang nghĩa tương tự hoặc khá gần như: hiểu biết, kiến thức, quan
sát, sự kiện, dữ liệu, thông báo, báo cáo, tín hiệu,... Nhìn chung, khái niệm
thông tin thường gắn với những yếu tố: sự phủ định của tính không chắc chắn;
mối quan hệ với sự tự do lựa chọn; những ràng buộc để duy trì tổ chức; những
liên hệ và trao đổi giữa hệ thống và môi trường; sự tăng kiến thức (do vật
mang tin đem lại) về một sự vật, một hiện tượng hay một quá trình nào đó.

PDF by 

1

Tuy nhiên, đơn giản hơn cả, có thể định nghĩa thông tin là tất cả những gì có
thể giúp con người hiểu được về đối tượng mà mình quan tâm.
Tùy thuộc vào từng lĩnh vực nghiên cứu, người ta đưa ra những định
nghĩa khác nhau và giới hạn khái niệm đó lại để phục vụ mục đích nghiên
cứu.
Chẳng hạn:
- Thông tin là nội dung của thế giới bên ngoài được thể hiện trong sự
nhận thức của con người (N.Wiener)
- Thông tin là sự chống lại của sự bất định (Shannon.K)
- Thông tin là xác suất sự lựa chọn (Iaglom)
- Thông tin là những tín hiệu được thu nhận, được hiểu và được đánh giá
là có ích cho việc ra quyết định (các nhà quản lý kinh tế).
- Thông tin là sự hạn chế tính đa dạng của mỗi hệ th...
PDF by http://www.ebook.edu.vn
1
CHƯƠNG I
THÔNG TIN TRONG QUN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. 1. Thông tin trong qun lý hành chính nhà nước
1.1.1. Khái nim thông tin
Ngày nay, trong các ngun lc phát trin xã hi, ngoài vt liu và năng
lượng, thông tin luô n được nhìn nhn là ngun lc th ba và là ngun tài
nguyên quan trng nht. Có thế nói mi hot động kinh tế, xã hi đều liên
quan ti thông tin. Thông tin khi được truyn đạt đầy đủ, chính xác, tin cy và
đúng thi đim s giúp người nhn có quyết định đúng đắ
n, hiu qu hơn.
Vy thông tin là gì và nó được nhìn nhn như thế nào trong các quá trình qun
lý?
Thông tin là mt khái nim đã có t lâu đời và là mt trong s các khái
nim cơ bn ca khoa hc hin đại, liên quan ti rt nhiu các lĩnh vc hot
động và tri thc. Thông tin, thut ng tiếng Anh là Information có ngun gc
t tiếng La tinh Infomatio, có nghĩa là: ging gii, trình bày, báo cáo.
Như chúng ta đều biết, đối v
i con người, thông tin là vô cùng cn
thiết. Thông tin cung cp ni dung cho nhng trao đổi gia con người vi con
người và gia con người vi môi trường, trước hết to điu kin cho con
người cùng nhau thích nghi vi môi trường, sau na để con người có th cùng
nhau làm ch môi trường, khai thác môi trường và hướng môi trường phc v
cho mc đích ca mình. Bên cnh khái nim thông tin còn có nhiu khái nim
khác cũng mang nghĩa tương t ho
c khá gn như: hiu biết, kiến thc, quan
sát, s kin, d liu, thông báo, báo cáo, tín hiu,... Nhìn chung, khái nim
thông tin thường gn vi nhng yếu t: s ph định ca tính không chc chn;
mi quan h vi s t do la chn; nhng ràng buc để duy trì t chc; nhng
liên h và trao đổi gia h thng và môi trường; s tăng kiến thc (do vt
mang tin đem li) v mt s vt, mt hin tượng hay mt quá trình nào đó.
Giáo trình thông tin trong quản lý hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thông tin trong quản lý hành chính nhà nước - Người đăng: pttuantct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
216 Vietnamese
Giáo trình thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 9 10 714