Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thương mại điện tử căn bản_Trường Đại học Ngoại thương

Được đăng lên bởi ngocanhnguyen-ann
Số trang: 601 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN THUƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
------------------------------

GIÁO TRÌNH
THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN

Hà nội, 2009
1

Mục lục
Chƣơng 1. Tổng quan về Thƣơng mại điện tử ............................................... 7
1. Khái niệm chung về Thƣơng mại điện tử ................................................... 7
1.1. Sự ra đời và phát triển của Internet ........................................................... 7
1.2. Khái niệm thương mại điện tử .................................................................. 8
1.3. Các phương tiện thực hiện thương mại điện tử ...................................... 13
1.4. Hệ thống các hoạt động cơ bản trong thương mại điện tử ..................... 15
1.5. Quá trình phát triển thương mại điện tử ................................................. 16
1.6. Các vấn đề chiến lược trong thương mại điện tử.................................... 17
2. Đặc điểm, phân loại thƣơng mại điện tử ..................................................... 18
2.1. Đặc điểm của thương mại điện tử ........................................................... 18
2. 2. Phân loại thương mại điện tử ................................................................. 20
3. Lợi ích và hạn chế của thƣơng mại điện tử ................................................ 22
3.1. Lợi ích của thương mại điện tử ............................................................... 22
3.2. Hạn chế của thương mại điện tử ............................................................. 25
4. Ảnh hƣởng của thƣơng mại điện tử ............................................................ 26
4. 1. Tác động đến hoạt động marketing ....................................................... 26
4. 2. Thay đổi mô hình kinh doanh ................................................................ 27
4. 3. Tác động đến hoạt động sản xuất .......................................................... 28
4. 4. Tác động đến hoạt động tài chính, kế toán ............................................ 29
4. 5. Tác động đến hoạt động ngoại thương .................................................. 29
4. 6. Tác động của Thương mại điện tử đến các ngành nghề ........................ 30
5. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý để phát triển TMĐT ......................... 35
5. 1. Xây dựng cơ sở pháp lý và chính sách (vĩ mô) ..................................... 36
5. 2. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông ........................ 39
5. 3. Xây dựng hạ tầng kiến thức - chính sách về đào tạo nhân lực ......
1
BỘ MÔN THUƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
------------------------------
GIÁO TRÌNH
THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN
Hà nội, 2009
Giáo trình thương mại điện tử căn bản_Trường Đại học Ngoại thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thương mại điện tử căn bản_Trường Đại học Ngoại thương - Người đăng: ngocanhnguyen-ann
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
601 Vietnamese
Giáo trình thương mại điện tử căn bản_Trường Đại học Ngoại thương 9 10 669