Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về dự án và quản lý dự án

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trung Taâm Vieän Coâng Ngheä Chaâu AÙ taïi Vieät Nam (AITCV) Giôùi Thieäu veà Döï Aùn vaø Quaûn Lyù Döï AÙn
CHÖÔNG 1
GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÖÏ AÙN VAØ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN
1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÖÏ AÙN
1.1. Moät soá khaùi nieäm veà döï aùn
Döï aùn laø ? Laø moät quaù trình goàm caùc coâng taùc, nhieäm vuï coù lieân quan vôùi nhau, ñöôïc thöïc
hieän nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñeà ra trong ñieàu kieän raøng buoäc veà thôøi gian, nguoàn löïc vaø
ngaân saùch.
Moãi döï aùn goàm caùc ñaëc ñieåm nhö sau :
a. Moãi döï aùn phaûi coù moät hoaëc moät soá muïc tieâu roõ raøng. Thoâng thöôøng ngöôøi ta coá gaéng löôïng
hoaù muïc tieâu thaønh ra caùc chæ tieâu cuï theå.
Moãi döï aùn laø moät quaù trình taïo ra moät keát quaû cuï theå. Neáu chæ coù keát quaû cuoái cuøng maø keát
quaû ñoù khoâng phaûi laø keát quaû cuûa moät tieán trình thì keát quaû ñoù khoâng ñöôïc goïi laø döï aùn.
b. Moãi döï aùn ñeàu coù moät thôøi haïn nhaát ñònh (thöôøng < 3naêm), nghóa laø phaûi coù thôøi ñieåm baét ñaàu
vaø thôøi ñieåm keát thuùc.
Döï aùn ñöôïc xem laø moät chuoãi caùc hoaït ñoäng nhaát thôøi. Toå chöùc cuûa döï aùn mang tính chaát taïm
thôøi, ñöôïc taïo döïng leân trong moät thôøi haïn nhaát ñònh ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra, sau ñoù toå
chöùc naøy seõ giaûi taùn hay thay ñoåi cô caáu toå chöùc cho phuø hôïp vôùi muïc tieâu môùi.
Nghóa laø moãi döï aùn ñeàu coù moät chu kyø hoaït ñoäng. Chu kyø hoaït ñoäng cuûa döï aùn goàm nhieàu
giai ñoaïn khaùc nhau:
+ Khôûi ñaàu döï aùn
+ Trieån khai döï aùn
+ Keát thuùc döï aùn
Khôûi ñaàu Trieån khai Keát thuùc
Chaäm
Nhanh
Chaäm
Thôøi gian
% hoaøn thaønh
döï aùn
100%
Ñieåm baét ñaàu Ñieåm keát thuùc
Giai ñoaïn khôûi ñaàu (Initiation phase)
PM1.doc G.V. Cao Haøo Thi
1
Giới thiệu về dự án và quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về dự án và quản lý dự án - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giới thiệu về dự án và quản lý dự án 9 10 676