Ktl-icon-tai-lieu

Globalization Imperative

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

4

Giới thiệu
 Sản phẩm đã được buôn bán qua biên giới quốc gia
từ hàng ngàn năm trước

Chương 1

 Thương mại hàng hóa toàn cầu đã tăng từ 7,6 nghìn 
tỷ $ vào năm 2000 đến 15,2 nghìn tỷ $ vào năm 2010 

TOÀN CẦU HÓA LÀ TẤT YẾU

 Thương mại dịch vụ toàn cầu đạt 3.664 tỷ $ vào 
năm 2010

Hang động lascaux

Con đường tơ lụa

2

5

Giới thiệu

NỘI DUNG CHƯƠNG
1

Tại sao Marketing toàn cầu là tất yếu

2

Toàn cầu hóa các TT: hội tụ & đa dạng

3

Sự phát triển của Marketing toàn cầu

4

Lý thuyết về T.mại quốc tế, Cty đa Q.gia

 Đối với Mỹ: 75% hàng hóa Mỹ bán ra nước ngoài
 Đối với các công ty Nhật, 85% tiềm năng là ở ngoài
nước Nhật
 Với Đức, 94% tiềm năng là ở ngoài nước Đức
 Đối với Việt Nam, xuất khẩu nhập chiếm 150 % GDP
 Trên 90% sản phẩm của các nước có sự tham gia từ 2 
nước trở lên (OECD)

3

6

Giới thiệu
GIỚI THIỆU

 Việt Nam:
• Xuất khẩu 3 năm liền tiền WTO tăng: 25,44%/năm
Xuất khẩu 5 năm liền hậu WTO tăng: 17,2%/năm
• Nhập khẩu 3 năm tiền WTO tăng: 21,18%/năm
Nhập khẩu 5 năm hậu WTO tăng: 18%/năm
 Trung Quốc:
• Xuất khẩu 8 năm liền tiền WTO tăng: 12,96%/năm
Xuất khẩu 8 năm liền hậu WTO tăng: 21,73%/năm

Global Marketing Management
Chapter 1

1

7

Một số sự kiện tác động

10

Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế

 Khủng bố quốc tế và cuộc
chiến chống khủng bố
 Trái đất ấm lên, ô nhiễm
môi trường
 Sự phát triển mạnh của các khu vực thương 
mại tự do và liên kết kinh tế quốc tế

 Khủng hoảng tài chính và
kinh tế 2008‐2009

 Kinh tế thị trường trở thành xu thế

 Phong trào dân chủ ở Trung
đông và châu Phi

 Sự phát triển mạnh của các nền kinh tế mới nổi
 Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, internet

8

Một số sự kiện tác động

11

GDP 10 nước hàng đầu thế giới 2012 

9

12

Các nền kinh tế mới nổi
 BRIC: Brazin, Russia, India, China (2001)
 BRICS: Brazin, Russia, India, China, Shouth Africa
 Brics hiện chiếm 75% tổng giao dịch thương mại 
giữa các nền kinh tế đang phát triển. Riêng Trung 
Quốc chiếm 40%


Trung Quốc thải ra nhiều CO2 hơn so với Mỹ và Canada 
cộng lại và tăng 171% kể từ năm 2000



Ấn Độ là nguồn phát bức xạ lớn nhất thế giới và nguồn 
phát CO2 thứ ba thứ giới 

Global Marketing Management
Chapter 1

 Brics là đối trọng của phương tây trong đàm 
phán về thương mại, khí hậu và phân chia quyền 
lực trong các tổ chức tài chính quốc tế và là hạt 
nhân của nhóm G20

2

13

Các nền kinh tế mới nổi

16

Các nền kinh tế mới nổi

 21.500 công ty đa quốc gia đặt trụ sở tại các nền
kinh tế mới nổi
 70% tăng trưởng kinh t...
Global Marketing Management
Chapter 1 1
Chương 1
TOÀN CU HÓA LÀ TT YU
1
2
TisaoMarketingtoàncuttyếu
NIDUNGCHƯƠNG
1
ToàncuhóacácTT:hitụ&đadng
SựpháttrincaMarketingtoàncu
thuyếtvềT.miquctế,CtyđaQ.gia
2
3
4
GII THIU
3
4
Giithiu
Snphmđãđượcbuônbánquabiêngiiqucgia
t hàng ngàn nămtrước
Thươngmihànghóatoàncu đãtăngtừ7,6nghìn
tỷ$vàonăm2000đến15,2nghìntỷ$vàonăm2010
Thươngmi
dchvụtoàncuđạt3.664tỷ$vào
năm2010
Hang động lascauxHang động lascaux Con đường tơ laCon đường tơ la
ĐốiviM:75%hàng hóa M bán ra nướcngoài
ĐốivicáccôngtyNht,85%timnăng ngoài
nướcNht
Vi Đức,94%timnăng ngoài nước Đức
ĐốiviVitNam,xutkhunhpchiếm 150%GDP
Trên 90%snphmcacácnướccós tham gia t 2
nướctr lên (OECD)
5
Giithiu
VitNam:
Xutkhu3nămlintinWTOtăng:25,44%/năm
Xutkhu5nămlinhuWTOtăng:17,2%/năm
Nhpkhu3nămtinWTOtăng:21,18%/năm
Nhpkhu5nămhuWTOtăng:18%/năm
6
TrungQuc:
Xutkhu8nămlintinWTOtăng:12,96%/năm
Xutkhu8nămlinhuWTOtăng:21,73%/năm
Giithiu
Globalization Imperative - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Globalization Imperative - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Globalization Imperative 9 10 876