Ktl-icon-tai-lieu

hàng hóa công cộng

Được đăng lên bởi Thu Thảo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3:
Hàng hóa công cộng

Phần II (tiếp)

Public Goods
1

2

1. Introduction

THE GOVERNMENT







AND THE MARKET

3

2. Khái niệm và thuộc tính cơ bản của
HHCC
a.




Một số thị trường họat động không hiệu quả do
hàng hóa có liên quan lại mang tính cộng cộng.
Ví dụ: dịch vụ thu gom rác thải, dịch vụ chăm sóc
người nghèo, dịch vụ quốc phòng…
Phần này sẽ nghiên cứu vai trò của Chính phủ
trong việc cung cấp HHCC và chỉ ra việc khu vực
tư nhân hạn chế cung cấp loại hàng hóa này.
4

• Examples of public goods:
• national defense

Khái niệm
HHCC là loại hàng hóa mà việc tiêu dùng nó
của cá nhân này không làm giảm đi ích lợi
mà hàng hóa đó cung cấp cho những người
khác.
HHCC là loại HH cung cấp rất nhiều ngoại
ứng tích cực.

5

• fireworks
• radio and television broadcast signals

• clean air.

6

1

If a Ice
good
Icecream
cream
is both
isisrival,
rival
also and
because
excludable,
excludable,
This
my
Cable
Some
It is
table
excludable,
TV
goods
shows
is non-rival,
are
examples
since
“impure”
because
theof
public
cable
pure
my
consumption
because
aofprivate
simply
it precludes
good.
not share
you
public
company
goods
from
myconsumption
goods,
because
canimpure
simply
they
of itpublic
refuse
are
in no
non-rival,
way
goods,
to hook
Table
1 it Iiscan
Yet
For
Other
itexample,
is non-excludable
goods
asame
are
crowded
“impure”
because
sidewalk
public
Finally,
It The
itis
National
is
isalso
pure
non-excludable,
defense
public
goods
is a classic
because
are both
consuming
icethe
cream
with
iceyou.
cream.
diminishes
but
they
and
upare
private
the
your
(to
system.
some
consumption.
goods.
extent)
Defining
pure
and
impure
public
goods
goods
rival
clearly
because
because
very
difficult
they
your
are
enjoyment
torival,
prohibit
but
example.
not
area
It excludable.
is
and
isnon-rival
protected,
non-excludable.
because
everyone
my
only
way
for
you
to consume
itonce
isisnon-rival
to an
pedestrians
reduced
asfrom
excludable.
more
pedestrians
the sidewalk.
also
consumption
“consumes”ofthat
national
protection.
defense
make
moreusing
ice cream.
Is
the
good
rival
in
use the same sidewalk. protection does not diminish your
consumption of it.
consumption?

2. Khái niệm và thuộc tính cơ bản của
HHCC
b, HHCC có 2 thuộc tính cơ bản:






Không cạnh tranh trong quá trình được tiêu
dùng: chi phí biên MC của một người khác dùng
HHCC là 0, và không ảnh hưởng đến cơ hội
tiêu dùng HH đó của bạn.
HHCC là không loại trừ: Không thể từ chối
người nào khác cơ hội được sử dụng HH.

Y...
1
1
Phn II (tiếp)
2
Chương 3:
Hàng hóa công cng
Public Goods
3
THE GOVERNMENT
AND THE MARKET
4
1. Introduction
Mt s th trưng hat đng không hiu qu do
hàng hóa có liên quan li mang tính cng cng.
Ví d: dch v thu gom rác thi, dch v chăm sóc
ngưi nghèo, dch v quc phòng…
Phn này s nghiên cu vai trò ca Chính ph
trong vic cung cp HHCC và ch ra vic khu vc
tư nhân hn chế cung cp loi hàng hóa này.
5
2. Khái nim và thuc tính cơ bn ca
HHCC
a. Khái nim
HHCC là loi hàng hóa mà vic tiêu dùng nó
ca cá nhân này không làm gim đi ích li
mà hàng hóa đó cung cp cho nhng ngưi
khác.
HHCC là loi HH cung cp rt nhiu ngoi
ng tích cc.
6
Examples of
public goods
:
national defense
fireworks
radio and television broadcast signals
clean air.
hàng hóa công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hàng hóa công cộng - Người đăng: Thu Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
hàng hóa công cộng 9 10 95