Ktl-icon-tai-lieu

Hàng hóa công và chi tiêu công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 9223 lần   |   Lượt tải: 14 lần
HÀNG HÓA CÔNG VÀ
CHI TIÊU CÔNG
CHƯƠNG 3
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

07/03/12

1

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 Hàng hóa công
 Chi tiêu công
 Đánh giá chi tiêu công
 Quản lý chi tiêu công

07/03/12

2

KHÁI NIỆM HÀNG HÓA CÔNG
 Tiêu dùng chung.
 Tính không loại trừ

Ví dụ: Ngọn hải đăng (lighthouse)
 Thư viện
 Quân sự


07/03/12

3

PHÂN LOẠI HÀNG HÓA CÔNG

Möùc
ñoä loaïi
tröø

HHCNTT

B/1

HHCTT

0

07/03/12

Möùc ñoä tieâu duøng chung

A/1

4

CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG
 Tại sao chính phủ phải cung cấp hàng hóa công ?
 Nguyên nhân là do sự thất bại của khu vực tư


Tính không hiệu quả và làm giảm phúc lợi của xã
hội khi khu vực tư cung cấp hàng hóa công

Đoái vôùi haøng hoùa coù
theå loaïi tröø qua giaù,
maø coù chi phí bieân
söû duïng baèng 0,
vieäc aùp ñaët giaù
tuy coù theå thöïc hieän
ñöôïc nhöng khoâng coù
hieäu quaû, vì gaây ra toån
thaát phuùc lôïi xaõ hoäi
07/03/12

Giaù

Nhu caàu ñi laïi

E
A
P

0

Qe

Toån thaát
phuùc lôïi

Khaû
naêng
caây
caàu

Qm Qc Soá löôït ñi
qua caàu
Soá löôït khoâng ñi qua
5
caàu do thu phí

CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG


Tư nhân cung cấp hàng hóa công sẽ làm tăng chi phí
Giaù
E

Ñöôøng
caàu

A

P

Chi phí giao dòch

E
C

B

F

Chi phí saûn
suaát
Qe

Q0

Qm Löôïng

0

07/03/12

6

KHÁI NIỆM CHI TIÊU CÔNG



Chi tiêu công phản ánh trị giá của các loại hàng hóa
mà chính phủ mua vào để qua đó cung cấp các loại
hàng hóa công cho xã hội nhằm thực hiện các chức
năng của nhà nước.



Chi tiêu công thực hiện chính sách tái phân phối thu
nhập

07/03/12

7

ĐẶC ĐIỂM CHI TIÊU CÔNG


Chi tiêu công là nhằm phục vụ cho lợi ích chung
của cộng đồng



chi tiêu công luôn gắn liền với bộ máy nhà nước
và những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội mà
nhà nước thực hiện



Các khoản chi tiêu công cộng mang tính không
hoàn trả hay hoàn trả không trực tiếp.

07/03/12

8

PHÂN LOẠI CHI TIÊU CÔNG


Căn cứ chức năng vĩ mô của nhà nước
Xây dựng cơ sở hạ tầng.
 Toà án và viện kiểm soát.
 Hệ thống quân đội và an ninh xã hội.
 Hệ thống giáo dục.
 Hệ thống an sinh xã hội.
 Hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
 Hệ thống quản lý hành chính nhà nước.
 Chi tiêu viện trợ nước ngoài, ngoại giao.
 Chi khác.


07/03/12

9

PHÂN LOẠI CHI TIÊU CÔNG


Căn cứ vào tính chất kinh tế

Chi thường xuyên
 Chi đầu tư
 Chi khác
 Căn cứ quy trình lập ngân sách
 Chi tiêu công theo các yếu tố đầu vào
 Chi tiêu công theo các yếu tố đầu ra


07/03/12

10

CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI TIÊU CÔNG


Sự phát triển vai trò chính phủ
 Gánh vác thêm nhiệm vụ mới
 Xã hội...
07/03/12
1
HÀNG HÓA CÔNG
CHI TIÊU CÔNG
CHƯƠNG 3
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
Hàng hóa công và chi tiêu công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàng hóa công và chi tiêu công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hàng hóa công và chi tiêu công 9 10 913