Ktl-icon-tai-lieu

Hành chính nhà nước Viêt Nam 1958

Được đăng lên bởi Lin Do An
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

1958-1945

2

2

ViỆT NAM
BỘ MÁY HC NHÀ
NGUYỄN

TRUNG
ƯƠNG

ĐỊA
PHƯƠNG

Trước ngày
thành lập
Chính quyền
TQĐD

Sau Ngày
Thành Lập
Chính Quyền
TQDD

Cấp tỉnh

NAM KỲ

BẮC

Cấp Phủ Huyện - Đạo
- Châu
Cấp Tổng &
Xã

3

BỘ MÁY CAI TRỊ CỦA TD
PHÁP

BẮC &
TRUNG KỲ

TRUNG
NAM

BỘ MÁY QUAN LẠI CAI TRỊ
NGƯỜI PHÁP

NGƯỜI VIỆT

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
NHÀ NGUYỄN
- Nhà Nguyễn tiếp tục duy trì thể chế quân chủ

chuyên chế
- Vua và triều đình không còn quyền lực thực sự
- Bộ máy giúp việc cho triều đình Trung ương ngày
càng tinh gọn và chịu sự can thiệp mạnh mẽ của
Pháp.
+ Tứ trụ triều đình
+ Viện cơ mật
+ Hội đồng thượng thư
+ Viện đô sát

+ Hội đồng Tôn nhân phủ
+ Văn phòng
+ Các Bộ:
● Tên gọi có sự thay đổi
● Bộ hoạt động chịu sự can thiệp của một viên quan
người Pháp, còn được gọi là “cố vấn kỹ thuật”
● Mọi hoạt động thi hành quyết định của Bộ phải có
sự chấp thuận của viên Khâm sứ Pháp

Tổ chức hành chính ĐP nhà Nguyễn 1858-1945
Triều đình

Tỉnh

Tỉnh

Phủ

Phủ
Huyện
Châu – Đạo
Tổng
6

Xã

6

* Tỉnh:
Những năm đầu XX từ Trung kỳ trở ra Bắc có 34 tỉnh,
được chia thành 3 loại để cắt đặt quan lại:
+ Tỉnh lớn là Tổng đốc phụ trách chung, Bố chánh:
thuế; Án sát: Tư pháp
+ Tỉnh vừa: Tuần phủ, Bố chánh và Án sát
+ Tỉnh nhỏ: Bố chánh và Án sát
Riêng, tỉnh miền núi phía Bắc có Quan lang (Hoà Bình
có Chánh QL) và tỉnh Thừa Thiên thì đặt Phủ doãn,
Phủ thừa

* Cấp Phủ - Huyện - Đạo – Châu:
- Trước năm 1919 tỉnh được chia thành các Phủ, Phủ
được chia thành các Huyện (xuôi) Đạo, Châu (núi).
- Sau 1919: Phủ - huyện - đạo - châu là những cấp
hành chính tương đương nhau, trong đó huyện lớn
gọi phủ, châu lớn gọi đạo, đứng đầu là tri phủ, tri
huyện, tri đạo và tri châu.

Cải lương hương chính:
 Những năm đầu của thế kỷ XX, bộ máy hành chính
cấp xã ở nước ta có sự “xáo trộn” bởi các Đạo dụ
của triều đình Nguyễn và thực dân Pháp nhằm tổ
chức lại bộ máy quan lại đứng đầu và với dài cánh
tay kiểm soát của chính quyền trung ương xuống tận
cấp hành chính cơ sở
-Ở Bắc kỳ: 1921, 1927, 1941
-Ở Nam kỳ: 1904, 1927, 1944
-Ở Trung kỳ: 1942

Nội dung cuộc CC “Cải lương
hương chính”:

Viên chức người Pháp đứng đầu cấp Tỉnh có
quyền giám sát, kiểm soát và lựa chọn nhân sự
cấp xã,
- Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cách thức
hoạt động của hội đồng quản trị làng xã được quy
định cụ thể,
- Hạn chế triệt để tính tự trị của làng xã.
* Kết quả: về cơ bản chính sách này bị thất bại.
Làng, xã vẫn giữ được truyền thống tự quản
-

BỘ MÁY CAI TRỊ CỦA TD
PHÁP
Trư...
1958-1945
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
Hành chính nhà nước Viêt Nam 1958 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành chính nhà nước Viêt Nam 1958 - Người đăng: Lin Do An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Hành chính nhà nước Viêt Nam 1958 9 10 201