Ktl-icon-tai-lieu

Hành vi tổ chức

Được đăng lên bởi Tin Nghia
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Haønh vi toå chöùc TS. Thaùi Trí Duõng
0903777156
tridung@ueh.edu.vn
_____________________________________________________________________________
CHÖÔNG I. GIÔÙI THIEÄU VEÀ HAØNH VI TOÅ CHÖÙC
I.

MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN

1. Ñaùm ñoâng.
Ñaùm ñoâng laø moät taäp hôïp ng……….. nh……………, nh………….. th……………, khoâng coù tính t… ch…………….
Coù caùc loaïi ñaùm ñoâng sau:
-

Ñaùm ñoâng tình côø: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..Ví duï: nhöõng ngöôøi ngoài hoùng maùt bôø soâng, nhöõng ngöôøi
tuï taäp xem vuï aåu ñaû.
-

Ñaùm ñoâng qui öôùc: laø taäp hôïp ngöôøi maø haønh vi cuûa hoï tuaân theo nhöõng ch…………… m………
nhaát ñònh.

-

Ñaùm ñoâng bieåu caûm: laø taäp hôïp ngöôøi nhaèm ………………………………………. nhaát ñònh nhö uûng hoä,
haân hoan, vui söôùng….

-

Ñaùm ñoâng phaûn khaùng: laø taäp hôïp ngöôøi nhaèm ph……………………… moät vaán ñeà naøo ñoù.

-

Ñaùm ñoâng haønh ñoäng: laø ñaùm ñoâng thöïc hieän nhöõng haønh vi qu…………………., thöôøng laø söï
chuyeån tieáp giöõa ñaùm ñoâng bieåu caûm vaø ñaùm ñoâng phaûn khaùng.

2. Nhoùm: Laø taäp hôïp töø …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Coù caùc loaïi nhoùm:
- Nhoùm nhoû- nhoùm lôùn.
- Nhoùm chính thöùc- nhoùm khoâng chính thöùc.
- Nhoùm thaønh vieân- nhoùm tham chieáu.
3. Taäp theå: Cuõng laø moät nhoùm nhöng coù 4 ñaëc tröng sau:
- ………………………………………………
- ………………………………………………
- ………………………………………………
- ………………………………………………
II. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA HAØNH VI TOÅ CHÖÙC
Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa HVTC laø nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa caùc caù nhaân, caùc nhoùm vaø toå chöùc
ñoái vôùi haønh vi trong toå chöùc nhaèm aùp duïng söï hieåu bieát naøy vaøo vieäc naâng cao hieäu quaû cuûa toå
chöùc.
Haønh vi toå chöùc laø lónh vöïc nghieân cöùu bao goàm 3 caáp ñoä: caù nhaân, nhoùm vaø taäp theå.
HVTC quan taâm tôùi vieäc nghieân cöùu caùch thöùc maø con ngöôøi cö xöû vaø haønh ñoäng trong toå chöùc
vaø aûnh höôûng cuûa noù ñoái vôùi vieäc thöïc hieän nhieäm vuï cuûa toå chöùc, ñaëc bieät nhöõng haønh vi lieân
quan tôùi coâng vieäc nhö: söï vaéng maët, söï thuyeân chuyeån, naêng suaát lao ñoäng, söï haøi long cuûa
ngöôøi lao ñoäng….
III. CAÙC KHOA HOÏC ÑOÙNG GOÙP VAØO VIEÄC NGHIEÂN CÖÙU HAØNH VI TOÅ CHÖÙC

1

Haønh vi toå chöùc TS. Thaùi Trí Duõng
0903777156
tridung@ueh.edu.vn
_____________________________________________________________________________
HVTC laø khoa hoïc hôïp ngaønh noù ñöôïc xaây doing treân cô sôû caùc ñoùng goùp cuûa nhieàu ngaønh khoa
hoïc nghieân cöùu haønh vi con ...
Haønh vi toå chöùc TS. Thaùi Trí Duõng 0903777156 tridung@ueh.edu.vn
_____________________________________________________________________________
CHÖÔNG I. GIÔÙI THIEÄU VEÀ HAØNH VI TOÅ CHÖÙC
I. MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
1. Ñaùm ñoâng.
Ñaùm ñoâng laø moät taäp hôïp ng……….. nh……………, nh………….. th……………, khoâng coù tính t… ch…………….
Coù caùc loaïi ñaùm ñoâng sau:
- Ñaùm ñoâng tình côø: ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..Ví duï: nhöõng ngöôøi ngoài hoùng maùt bôø soâng, nhöõng ngöôøi
tuï taäp xem vuï aåu ñaû.
- Ñaùm ñoâng qui öôùc: laø taäp hôïp ngöôøi maø haønh vi cuûa hoï tuaân theo nhöõng ch…………… m………
nhaát ñònh.
- Ñaùm ñoâng bieåu caûm: laø taäp hôïp ngöôøi nhaèm ………………………………………. nhaát ñònh nhö ng hoä,
haân hoan, vui söôùng….
- Ñaùm ñoâng phaûn khaùng: laø taäp hôïp ngöôøi nhaèm ph……………………… moät vaán ñeà naøo ñoù.
- Ñaùm ñoâng haønh ñoäng: laø ñaùm ñoâng thöïc hieän nhöõng haønh vi qu…………………., thöôøng laø söï
chuyeån tieáp giöõa ñaùm ñoâng bieåu caûm vaø ñaùm ñoâng phaûn khaùng.
2. Nhoùm: Laø taäp hôïp töø …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Coù caùc loaïi nhoùm:
- Nhoùm nhoû- nhoùm lôùn.
- Nhoùm chính thöùc- nhoùm khoâng chính thöùc.
- Nhoùm thaønh vieân- nhoùm tham chieáu.
3. Taäp theå: Cuõng laø moät nhoùm nhöng coù 4 ñaëc tröng sau:
- ………………………………………………
- ………………………………………………
- ………………………………………………
- ………………………………………………
II. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA HAØNH VI TOÅ CHÖÙC
Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa HVTC laø nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa caùc caù nhaân, caùc nhoùm vaø toå chöùc
ñoái vôùi haønh vi trong toå chöùc nhaèm aùp duïng söï hieåu bieát naøy vaøo vieäc naâng cao hieäu quaû cuûa toå
chöùc.
Haønh vi toå chöùc laø lónh vöïc nghieân cöùu bao goàm 3 caáp ñoä: caù nhaân, nhoùm vaø taäp theå.
HVTC quan taâm tôùi vieäc nghieân cöùu caùch thöùc maø con ngöôøi xöû vaø haønh ñoäng trong toå chöùc
vaø aûnh höôûng cuûa noù ñoái vôùi vieäc thöïc hieän nhieäm vuï cuûa toå chöùc, ñaëc bieät nhöõng haønh vi lieân
quan tôùi coâng vieäc nhö: söï vaéng maët, söï thuyeân chuyeån, naêng suaát lao ñoäng, söï haøi long cuûa
ngöôøi lao ñoäng….
III. CAÙC KHOA HOÏC ÑOÙNG GOÙP VAØO VIEÄC NGHIEÂN CÖÙU HAØNH VI TOÅ CHÖÙC
1
Hành vi tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành vi tổ chức - Người đăng: Tin Nghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hành vi tổ chức 9 10 655