Ktl-icon-tai-lieu

Hành vi tổ chức - Lãnh đạo trong một nhóm

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 6319 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HÀNH VI TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO TRONG MỘT NHÓM

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Kết thúc chương này chúng ta có thể:
1. Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý.
2. Tóm tắt những kết luận của lý thuyết cá tính
điển hình.
3. Tìm hiểu về các học thuyết hành vi.
4. Mô tả mô hình của Fiedler.
5. Giải thích lý thuyết tình huống của Hersey và
Blanchard.
6. Mô tả lý thuyết đường dẫn-mục tiêu
© 2003 Prentice Hall Inc.
All rights reserved.

11–2

Lãnh đạo là gì?
Lãnh đạo là gì?
Lãnh đạo
Khả năng ảnh hưởng đến
một nhóm nhằm đạt được
các mục tiêu
Quản lý
Sử dụng quyền lực theo sự sắp
xếp chính thức để đạt được sự
tuân thủ của các thành viên
trong tổ Prentice Hall Inc.
chức
© 2003
All rights reserved.

11–
3

Các học thuyết cá tính điển hình
Các học thuyết cá tính điển hình
Các học thuyết cá tính điển
hình của người lãnh đạo
Các lý thuyết này xem xét tính
cách, đặc điểm trí tuệ, xã hội, thể
chất để phân biệt giữa người
lãnh đạo và những người không
phải là lãnh đạo
© 2003 Prentice Hall Inc.
All rights reserved.

11–4

Các học thuyết cá tính điển hình
Các học thuyết cá tính điển hình
Các đặc điểm lãnh đạo:
Các đặc điểm lãnh đạo:
••Tham vọng và sinh lực
Tham vọng và sinh lực
••Mong muốn lãnh đạo
Mong muốn lãnh đạo
••Trung trực và liêm chính
Trung trực và liêm chính
••Tự tin
Tự tin
••Thông minh
Thông minh
••Có kiến thức liên quan công việc
Có kiến thức liên quan công việc

© 2003 Prentice Hall Inc.
All rights reserved.

11–5

Các học thuyết cá tính điển hình
Các học thuyết cá tính điển hình
Những hạn chế:
Những hạn chế:
••Không có cá tính nào chung nhất để dự
Không có cá tính nào chung nhất để dự
đoán người lãnh đạo trong mọi tình huống.
đoán người lãnh đạo trong mọi tình huống.
••Cá tính điển hình dự đoán hành vi tốt hơn
Cá tính điển hình dự đoán hành vi tốt hơn
trong tình huống “yếu” chứ không phải
trong tình huống “yếu” chứ không phải
“mạnh”
“mạnh”
••Không có bằng chứng rõ ràng về nhân quả
Không có bằng chứng rõ ràng về nhân quả
trong mối quan hệ giữa lãnh đạo và cá tính
trong mối quan hệ giữa lãnh đạo và cá tính
điển hình.
điển hình.
© 2003 Prentice Hall Inc.
11–
All rights reserved.

6

Các học thuyết cá tính điển hình
Các học thuyết cá tính điển hình
Những hạn chế:
Những hạn chế:
••Cá tính điển hình dự đoán tốt hơn về vẻ bề
Cá tính điển hình dự đoán tốt hơn về vẻ bề
ngoài của người lãnh đạo thay vì dự đoán
ngoài của người lãnh đạo thay vì dự đoán
được người lãnh đạo làm việc có hiệu quả
được người lãnh đạo làm việc có hiệu quả
hay không hiệu quả.
hay không hiệu quả.

© 2003 Prentice H...
HÀNH VI TỔ CHỨC
LÃNH ĐẠO TRONG MỘT NHÓM
Hành vi tổ chức - Lãnh đạo trong một nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành vi tổ chức - Lãnh đạo trong một nhóm - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hành vi tổ chức - Lãnh đạo trong một nhóm 9 10 707