Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG HỒ SƠ KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN

Được đăng lên bởi Prt Awm
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2688 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------------------------------

NGUYỄN THU TRANG

HỆ THỐNG HỒ SƠ KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN
CỦA SINH VIÊN

Chuyên ngành:
Tin học ứng dụng
Giảng viên hướng dẫn: KS. Lê Hữu Dũng

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2

Hà Nội 4 – 2013
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN..........................................................................................................................................4
1.1. Giới thiệu..............................................................................................................................7
1.2. Các yêu cầu về chức năng hệ thống..................................................................................8
2.1. ASP.NET.............................................................................................................................9
2.2. Mô hình N-tier....................................................................................................................11
2.1.1. Theo đề xuất của Microsoft.................................................................................................11
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG...............................................................................................18
3.1. Biểu đồ trường hợp sử dụng.............................................................................................18
3.1.1. Các tác nhân của hệ thống..................................................................................................18
3.1.2. Usecase hệ thống.................................................................................................................19
3.1.3. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram).................................................................................20
20
Hình 3.3: Biểu đồ activity chức năng thêm kinh nghiệm..............................................................20
20
Hình 3.4: Biểu đồ activity chức năng tìm kiếm kinh nghiệm ........................................................20
1..1.

21

Hình 3.5: Biểu đồ activity chức năng gửi liên hệ tuyển dụng ......................................................21
3.2. Biểu đồ lớp (Class Diagram)............................................................................................22
3.2.1. Biểu đồ các lớp thực thể......................................................................................................22
Hình 3.6: Biểu đồ các lớp thực thể (Entity Class Diagram)........................................................
1
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------------------------------
NGUYỄN THU TRANG
HỆ THỐNG HỒ SƠ KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN
CỦA SINH VIÊN
Chuyên ngành: Tin học ứng dụng
Giảng viên hướng dẫn: KS. Lê Hữu Dũng
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HỆ THỐNG HỒ SƠ KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG HỒ SƠ KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN - Người đăng: Prt Awm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
HỆ THỐNG HỒ SƠ KINH NGHIỆM TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN 9 10 714