Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000

Được đăng lên bởi sen-ma
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 13613 lần   |   Lượt tải: 123 lần
Trần Xuân Kiên
Khoa Quản trị Kinh doanh – TUEBA
Email: dhktqtkd@gmail.com
trankien@tueba.edu.vn

1

NỘI DUNG
1 - Lịch sử hình thành
2 – ISO 9000 là gì?

3 – Các nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9000
4 – Phạm vi áp dụng và lợi ích của ISO 9000
5 - Những điều kiện để áp dụng thành công ISO 9000

6 – Các bước áp dụng ISO 9000
2

ISO 9000
1 - Lịch sử hình thành
Tổ chức tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Organization for
Standardization- ISO) được thành lập năm 1947, trụ sở chính đặt
tại Geneve, Thuỵ sĩ.
ISO có khoảng hơn 200 ban kỹ thuật có nhiệm vụ biên soạn và ban
hành ra các tiêu chuẩn. Cho đến nay, đã ban hành hơn 15.649
tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chuẩn về
quản lý.
Tiêu chuẩn ISO 9000 do ban kỹ thuật TC 176 ban hành lần đầu vào
năm 1987, được sửa đổi 3 lần vào năm 1994; 2000 và 2008. Hiện
nay có hơn 156 nước tham gia vào tổ chức quốc tế này. Việt nam
tham gia vào ISO từ năm 1977 và là thành viên thứ 72.
ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống chất lượng, nó không phải là
tiêu chuẩn, qui định kỹ thuật về sản phẩm.
3

ISO 9000
1 - Lịch sử hình thành

4

ISO 9000
2- ISO 9000 là gì?
 Bộ tiêu chuẩn ISO là gì?
ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn do Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn
hóa (ISO –International Organization for Standardization) ban
hành nhằm đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống chất lượng và
có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ.
Bộ ISO 9000 nêu ra những hướng dẫn để xây dựng một HTCL
có hiệu quả. ISO đề cập đến các lĩnh vực chủ yếu trong quản
lý chất lượng: chính sách và chỉ đạo về chất lượng, nghiên
cứu thị trường, thiết kế triển khai sản phẩm và quá trình cung
ứng, kiểm soát quá trình, đóng gói, phân phối, dịch vụ sau khi
bán, xem xét đánh giá nội bộ, kiểm soát tài liệu, đào tạo,…
5

ISO 9000
2- ISO 9000 là gì?
 Mục đích
 Chøng tá kh¶ n¨ng cung cÊp s¶n

phÈm æn ®Þnh, ®¸p øng yªu cÇu
cña kh¸ch hµng vµ c¸c yªu cÇu chÕ
®Þnh.
 Nh»m n©ng cao sù tho¶ m·n kh¸ch

hµng
 Nh»m c¶i tiÕn liªn tôc hÖ thèng

qu¶n lý vµ chÊt l-îng s¶n phÈm
 T¹o sù tin t-ëng cña kh¸ch hµng

vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ tæ chøc
cung cÊp.
6

ISO 9000
2- ISO 9000 là gì?
 Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000:1994 (20 nhóm tiêu chuẩn)
ISO 9000 – 4 tập
Hướng dẫn áp dụng

ISO 8402
Thuật ngữ
Định nghĩa

ISO 10012
Đảm bảo chất lượng cho phương
tiện đo

HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG
Nhằm đảm bảo chất lượng đối với bên ngoài
ISO 9001 – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế triển khai SX – lắp đặt và DV
ISO 9002 – Mô hình đảm bảo chất lượ...
Trần Xuân Kiên
Khoa Quản trị Kinh doanh TUEBA
Email: dhktqtkd@gmail.com
trankien@tueba.edu.vn
1
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 - Người đăng: sen-ma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 9 10 28