Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Thống Thông Tin Kế Toán

Được đăng lên bởi Hà Trần
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 1. keá toaùn moät heä thoáng
thoâng tin trong doanh nghieäp
Muïc tieâu
Hieåu vai troø cuûa HTTTKT trong doanh
nghieäp
Nhöôïc ñieåm heä thoáng KT truyeàn thoáng
vaø yeâu caàu öùng duïng CNTT vaøo
HTTTKT
Nguyeân taéc toå chöùc HTTTKT
Chöông 1. Keá toùan
moät heä thoáng thoâng

1

Chöông 1. keá toaùn moät heä thoáng
thoâng tin trong doanh nghieäp
I.
II.

Vai troø HTTT KT trong DN
Heä thoáng keá toaùn truyeàn thoáng vaø nhöôïc
ñieåm
III. Söï keát hôïp cuûa coâng ngheä thoâng tin trong
heä thoáng keá toaùn

Chöông 1. Keá toùan
moät heä thoáng thoâng

2

Chöông 1. keá toaùn moät heä thoáng
thoâng tin trong doanh nghieäp
I. Vai troø HTTT KT trong DN
1. Khaùi nieäm HTTT
2. Caùc loïai HTTT trong DN
3. Vai troø cuûa HTTT KT trong DN

Chöông 1. Keá toùan
moät heä thoáng thoâng

3

I.1.Khaùi nieäm Heä thoáng thoâng tin
KN: Heä thoáng thoâng tin laø heä thoáng thu thaäp,
xöû lyù, löu tröõ caùc döõ lieäu ñeå taïo thoâng tin
höuõ ích cho ngöôøi söû duïng lieân quan
Döõ lieäu

Xöû lyù
thoâng tin

Thoâng tin: DL ñöôïc saép xeáp
laïi cho coù yù nghóa phuø hôïp vôùi
ngöôøi söû duïng
Döõ lieäu: laø nhöõng söï kieän,
con soá, hình aûnh…chöa coù yù
nghóa phuø hôïp vôùi ngöôøi söû
duïng

Thoâng tin

Ng.Söû duïng

Ví duï. Hoaït ñoäng xuaát kho 100 Sp
laø thoâng tin vôùi thuû kho vaø keá toaùn
vaät tö. Laø döõ lieäu vôùi giaùm ñoác (caàn
bieát toång vaät tö nhaäp, xuaát, toàn
Vôùi ngöôøi naøy laø döõ lieäu, vôùi ngöôøi
khaùc laø thoâng tin

Chöông 1. Keá toùan
moät heä thoáng thoâng

4

I.1.Khaùi nieäm Heä thoáng thoâng tin
Döõ lieäu

Xöû lyù thoâng tin laø
quaù trình:
Thu thaäp D.lieäu
Phaân loaïi D.lieäu
Toång hôïp D.lieäu
Löu tröõ
D.lieäu/thoâng tin
Truyeàn thoâng tin
Quaù trình xöû lyù
thoâng tin taïo doøng
thoâng tin:
Thoâng tin gì luaân
chuyeån?
Theo höôùng naøo?

Xöû lyù
thoâng tin

Thoâng tin
Ng.Söû duïng

Ví duï.
Phieáu xuaát kho chuyeån veà phoøng keá
toaùn, ghi soå chi tieát vaät tö, toång hôïp baoù
caùo xuaát vaät tö, chuyeån baùo caùo cho
giaùm ñoác .
Thuû
kho

Xuaát
haøng A

Keá
toaùn

Xuaát
haøng A

Giaùm
ñoác

Thoâng tin gì luaân chuyeån:
Doøng thoâng tin Töø ñaâu tôùi ñaâu:
Chöông 1. Keá toùan
moät heä thoáng thoâng

5

I.1.Khaùi nieäm HTTT Caùc ñaëc tính cuûa HT
thoâng tin
1. Muïc tieâu: Thoâng tin gì, cung caáp cho ai?
2. Ñaàu vaøo (nguyeân lieäu): döõ lieäu lieân
quan phuø hôïp

Phaïm vi heä
thoáng

3. Qui trình xöû lyù
4. Caùc thieát bò xöû lyù (thu thaäp, tính toaùn, löu tröõ, truyeàn thoâng)
thoâng tin. Löu yù: Caùc thieát bò ôû ...
Chöông 1. Keá toùan
moät heä thoáng thoâng
tin trong DN
1
Chöông 1. keá toaùn moät heä thoáng
thoâng tin trong doanh nghieäp
Muïc tieâu
Hieåu vai troø cuûa HTTTKT trong doanh
nghieäp
Nhöôïc ñieåm heä thoáng KT truyeàn thoáng
vaø yeâu caàu öùng duïng CNTT vaøo
HTTTKT
Nguyeân taéc toå chöùc HTTTKT
Hệ Thống Thông Tin Kế Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Thống Thông Tin Kế Toán - Người đăng: Hà Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 9 10 7