Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống ttkt

Được đăng lên bởi tranthao8866-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2/5/2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 2

CHƢƠNG 04

MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN
ĐẾN PHẦN MỀM KẾ TOÁN
(PMKT)
GV. ThS. Vũ Quốc Thông

Mục tiêu và nội dung
Trình bày một số chủ đề liên quan…
• Vị trí của PMKT trong HTTTKT
• Mô hình hoạt động trên PMKT
• Lợi ích của việc ứng dụng PMKT
• Tiêu chuẩn và điều kiện của PMKT
• Điều kiện cho việc áp dụng PMKT
• Phân loại phần mềm kế toán
• Đánh giá và các tiêu chí lựa chọn PMKT
• Quy trình đƣa PMKT viết sẵn vào sử dụng
2

1

2/5/2014

Dẫn nhập

3

Dẫn nhập …

4

2

2/5/2014

Quan điểm về kế toán máy…
Kế toán máy không những
làm giảm bớt khối lƣợng
công việc, tăng tốc độ xử lý,
mà còn giúp công tác kế toán
ngày càng chuyển sang
hƣớng trình bày và phân tích
thông tin. Tuy nhiên, chƣơng
trình phần mềm kế toán
không thể thay thế con ngƣời
5
trong kế toán.

Phần mềm kế toán (PMKT)

Công cụ ghi chép, …
Xử lý kế toán phải tuân thủ …
Độ chính xác của báo cáo phụ thuộc …
6

3

2/5/2014

Chia sẻ kiến thức

7

Phần mềm kế toán (PMKT)
Vị trí của PMKT trong HTTTKT:
PMKT là một trong các yếu tố cấu thành
nên HTTTKT. PMKT chỉ trợ giúp ngƣời
làm kế toán trong việc thực hiện công việc
của mình với công cụ xử lý là máy tính
điện tử trong môi trƣờng quản trị CSDL
thích hợp.

8

4

2/5/2014

Vị trí của PMKT trong HTTTKT

Dữ liệu
kế toán

Thông tin
kế toán

Minh họa
bằng PMKT
9

A. Mô hình hoạt động của PMKT
Công đoạn 1: Nhập dữ liệu đầu vào
Ngƣời sử dụng (NSD) phân loại các chứng từ phát sinh trong quá trình
hoạt động kinh tế sau đó nhập vào hệ thống. Tùy theo đặc điểm của từng
phần mềm cụ thể, các chứng từ sau khi nhập vào phần mềm sẽ đƣợc lƣu
trữ vào trong máy tính dƣới dạng một hoặc nhiều tệp

Công đoạn 2: Xử lý
Công đoạn này thực hiện việc lƣu trữ, tổ chức thông tin, tính toán các
thông tin tài chính kế toán dựa trên dữ liệu của các chứng từ đã nhập
trong công đoạn trƣớc; làm căn cứ kết xuất sổ sách, báo cáo kế toán
trong công đoạn sau

Công đoạn 3: Kết xuất dữ liệu đầu ra
Căn cứ vào kết quả xử lý của công đoạn 2, phần mềm tự kết xuất báo
cáo tài chính, báo cáo thuế, sổ chi tiết… theo yêu cầu của NSD. Từ đó,
NSD có thể xem, lƣu trữ, in ấn hoặc xuất khẩu dữ liệu để phục vụ cho
các mục đích phân tích, thông kê, quản trị hoặc kết nối với các hệ thống 10
phần mềm khác

5

2/5/2014

B. Lợi ích của việc ứng dụng PMKT
Trong doanh nghiệp
Người kế toán viên
Không phải thực thao tác tính toán, ghi sổ thủ công; thông qua quy trình
hạch toán trên phần mềm, có thể ra đƣợc báo cáo chính xác
Kế to...
2/5/2014
1
MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN
ĐẾN PHẦN MỀM KẾ TOÁN
(PMKT )
CHƢƠNG 04
Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
GV. ThS. Vũ Quốc Thông
Mục tiêu và nội dung
Trình bày một số chủ đề liên quan…
Vị trí của PMKT trong HTTTKT
nh hoạt động trên PMKT
Lợi ích của việc ứng dụng PMKT
Tiêu chuẩn và điều kiện của PMKT
Điều kiện cho việc áp dụng PMKT
Phân loại phần mềm kế toán
Đánh giá và các tiêu chí lựa chọn PMKT
Quy trình đƣa PMKT viết sẵn vào sử dụng
2
Hệ thống ttkt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống ttkt - Người đăng: tranthao8866-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hệ thống ttkt 9 10 861