Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định dự án

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1565 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
2004-2005

Bài giảng 25
Hoạch định dự án

Thẩm định đầu tư phát triển
Bài giảng

(Project Planning)

1

MUÏC TIEÂU
z Hieåu

ñöôïc vai troø höõu ích cuaû vieäc hoaïch
ñònh vaø khung hoaïch ñònh cô baûn

z Phöông

phaùp laäp keá hoaïch ñònh höôùng theo
muïc tieâu (OOPP)

z Kyõ

thuaät khung logic
2

Thu Hương

Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
2004-2005

Bài giảng 25
Hoạch định dự án

Thẩm định đầu tư phát triển
Bài giảng

HOAÏCH ÑÒNH LAØ GÌ?
Hoaïch ñònh laø quy trình thaûo luaän vaø ra
quyeát ñònh muïc tieâu caàn ñaït ñöôïc trong
töông lai theo moät phöông thöùc coù theå
kieåm soaùt ñöôïc ôû möùc ñoä nhaát ñònh
¾ Quyeát ñònh laøm gì?
¾ Laøm nhö theá naøo?

3

KHI NAØO CAÀN HOAÏCH ÑÒNH?
ƒ

Neáu vaán ñeà toàn taïi trong moät nhoùm lôùn

ƒ

Neáu baûn chaát cuaû vaán ñeà phöùc taïp vaø coù tính heä thoáng,

ƒ

Hoaëc neáu khoâng deã gì tìm kieám ñöôïc phöông tieän giaûi
quyeát vaán ñeà

”Caàn moät keá hoaïch coù toå chöùc toát vaø phoái
hôïp nhieàu ñôn vò tham gia ñeå khaéc phuïc
nhöõng vaán ñeà ñoù ”ù.
4

Thu Hương

Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
2004-2005

Bài giảng 25
Hoạch định dự án

Thẩm định đầu tư phát triển
Bài giảng

MUÏC ÑÍCH HOAÏCH ÑÒNH
- Phaân ñònh roõ chi tieát vaø theå cheá hoaù coâng vieäc
cho caùc beân tham gia nhaèm xaùc ñònh:
ƒ Tình traïng naøo laø tình traïng caàn thay ñoåi
ƒ Thay ñoåi theo caùch naøo, vaøo thôøi gian naøo
ƒ Tình traïng muoán ñaït ñöôïc trong töông lai laø gì

- Laøm cho caùc beân tham gia cam keát ñoàng taâm
thöïc hieän moät loaït haønh ñoäng nhaèm ñaït ñöôïc
nhöõng muïc tieâu nhaát ñònh.
5

Xaùc ñònh
muïc tieâu

S.M.A.R.T
Caáu truùc phaân vieäc
(WBS)

Moâ taû
coâng vieäc

Sô ñoà traùch nhieäm
Baûng keá hoaïch
söû duïng nguoàn löïc

Toå chöùc

KHUNG
HOAÏCH
ÑÒNH
CÔ BAÛN

Hoaïch ñònh
nguoàn löïc

Gantt, CPM/PERT
Khung theo doõi
keát quaõ

Laäp
tieán ñoä
Kieåm soaùt
döï aùn

6

Thu Hương

Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
2004-2005

Bài giảng 25
Hoạch định dự án

Thẩm định đầu tư phát triển
Bài giảng

XAÙC ÑÒNH MUÏC TIEÂU
VAØ PHAÏM VI DÖÏ AÙN
ƒ

ƒ

Xuaát phaùt töø nhöõng nhu caàu hoaëc quyeàn lôïi maø ta caûm
thaáy caàn phaûi ñaùp öùng – Ñaây laø böôùc chaån ñoaùn tình
hình thöïc teá
Muïc tieâu laø nhöõng mong ñôïi maø nhaø quaûn trò muoán ñaït
ñöôïc trong töông lai cho toå chöùc mình sau khi thay ñoåi
tình huoáng hieän taïi

ƒ

Muïc tieâu phaûi gaén chaët vôùi söù meänh cuûa toå chöùc meï.

ƒ

Caù...
Project PlanningChương trình Ging dyKinhtế Fulbright
2004-2005
Bài ging 25
Hoch định d án
Thm định đầutư phát trin
Bài ging
Thu Hương
1
(Project Planning)
2
z Hieåu ñöôïc vai troø höõu ích cuaû vieäc hoaïch
ñònh vaø khung hoaïch ñònh cô baûn
z Phöông phaùp laäp keá hoaïch ñònh höôùng theo
muïc tieâu (OOPP)
z Kyõ thuaät khung logic
MUÏC TIEÂU
MUÏC TIEÂU
Hoạch định dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch định dự án - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hoạch định dự án 9 10 952