Ktl-icon-tai-lieu

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÔNG CHỨC Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 870 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NỘI VỤ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO
CÔNG CHỨC Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số: 62 34 82 03

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG

	  
	  
	  

Hà nội, tháng 5 năm 2015
	  

Công trình được hoàn thành tại: Học viện Hành Chính Quốc Gia
Người hướng dẫn khoa học:
1.

GS TS Nguyễn Đăng Thành

2.

TS Hà Quang Ngọc

Phản biện 1:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Phản biện 2:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Phản biện 3:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện
Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ – Phòng họp………Nhà……..
Học viện Hành chính Quốc gia. Số 77 – Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống
Đa, Thành phố Hà Nội
Thời gian: Vào hồi………giờ, ngày……..tháng……..năm 2015

Có thể tìm hiểu Luận án tại Thư viện Quốc gia Việt Nam hoặc thư viện của Học
viện Hành chính Quốc gia

	  

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong hoạt động quản lý nhân sự, động lực làm việc của người lao động là một
chủ đề được quan tâm đặc biệt không chỉ bởi bởi động lực biểu hiện cho sức sống, sự
linh hoạt mà còn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, quyết định tới sự thành công hay thất
bại của tổ chức. Ở các cơ quan HCNN, xuất phát từ sứ mệnh cao cả của nền công vụ
là cung cấp các dịch vụ công tốt nhất để phục vụ công dân, động lực làm việc của
công chức HCNN không chỉ được hiểu như là biểu hiện cho sức sống, sự linh hoạt,
hiệu lực, hiệu quả của thể chế hành chính nhà nước mà còn thể hiện tính trách nhiệm
trong thực thi quyền lực nhà nước để hoàn thành sứ mệnh của nền công vụ phục vụ
nhân dân đó.
Tuy nhiên, vấn đề động lực và tạo động lực cho công chức ở các cơ quan
HCNN lại là một vấn đề vô cùng phức tạp và chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn ở mọi
nền hành chính quốc gia, không phân biệt chế độ, thể chế chính trị. Đó chính là mâu
thuẫn trong giải quyết sự “cạnh tranh gay gắt” được tạo ra bởi “sức hấp dẫn” từ khu
vực tư nhân. Xem xét các yếu tố từ lương, thưởng, môi trường làm việc, tạo cơ hội
thăng tiến, tạo ra các giá trị tinh thần...nói chung là cơ chế quản lý nhân sự, cơ chế tạo
động lực ở khu vực tư nhân dường như luôn linh hoạt, hiệu quả hơn ở khu vực các cơ
quan HCNN. Cũng chính lý do này, nạn “chảy máu nhân sự” từ khu vực nhà nước
sang khu vực tư nhân đã và đang trở thành mối lo lắng và nguy cơ chung cho các nhà
quản lý nhân sự ...
!
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO B NI V
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
NGUYN TH PHƯƠNG LAN
HOÀN THIN H THNG CÔNG C TO ĐNG LC CHO
CÔNG CHC CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯC
Chuyên ngành: Qun lý công
Mã s: 62 34 82 03
TÓM TT LUN ÁN TIN SĨ QUN LÝ CÔNG
!
!
!
Hà ni, tháng 5 năm 2015
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÔNG CHỨC Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÔNG CHỨC Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÔNG CHỨC Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 245