Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động tiêu thụ văn hóa phẩm tại Công ty sách Việt Nam 2007 2008.

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI
KHOA PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐ 

HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VĂN HÓA PHẨM TẠI
CÔNG TY SÁCH VIỆT NAM 2007 - 2008
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Quyên
Sinh viên thực hiện : Lưu Thị Thu Trang
Lớp

: PHXBP 24A

Niên khoá

: 2005 – 2009

HÀ NỘI, 6 – 2009

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................................... 3 
1.1. Nhận thức cơ bản về mặt hàng văn hoá phẩm............................................................ 5 
1.1.1. Khái niệm văn hoá phẩm .................................................................................... 5 
1.1.2 Cơ cấu mặt hàng văn hoá phẩm ........................................................................... 5 
1.1.3 Đặc điểm của mặt hàng văn hoá phẩm............................................................... 11 
1.2. Nhận thức chung về tiêu thụ văn hoá phẩm trong nền kinh tế thị trường ................ 13 
1.2.1 Bản chất của hoạt động tiêu thụ văn hoá phẩm ................................................. 13 
1.2.2 Đặc điểm của hoạt động tiêu thụ văn hoá phẩm ................................................ 14 
1.2.3. Nội dung của hoạt động tiêu thụ văn hoá phẩm ................................................ 14 
1.3. ý nghĩa của hoạt đông tiêu thụ văn hoá phẩm với Tổng công ty .............................. 21 
1.3.1. Góp phần tuyên truyền phổ biến các giá trị văn hoá trong xã hội .................... 21 
1.3.2. Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội.................................................... 21 
1.3.3. Mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Tổng công ty ............................................... 22 
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VĂN HOÁ PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY SÁCH
VIỆT NAM NĂM 2007 – 2008 ............................................................................................... 24 
2.1. Tổng quan tiêu thụ văn hoá phẩm những năm gần đây............................................ 24 
2.2 Hoạt động tiêu thụ văn hoá phẩm của Tổng công ty những năm gần đây ................ 27 
2.2.1 Tổ chức nghiên cứu thị trường ........................................................................... 27 
2.2.2 Tổ chức các kênh phân phối ............................................................................... 29 
2.2.3 Các hình thức tiêu thụ ......................................................................................... 34 
2.3 Kết quả hoạt động t...
TRƯỜNG ĐẠI HC VĂN HOÁ HÀ NI
KHOA PHÁT HÀNH XUT BN PHM
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
HOT ĐỘNG TIÊU TH VĂN HÓA PHM TI
CÔNG TY SÁCH VIT NAM 2007 - 2008
KHOÁ LUN TT NGHIP
Ging viên hướng dn: TS. Đỗ Th Quyên
Sinh viên thc hin : Lưu Th Thu Trang
Lp : PHXBP 24A
Niên khoá : 2005 – 2009
HÀ NI, 6 – 2009
Hoạt động tiêu thụ văn hóa phẩm tại Công ty sách Việt Nam 2007 2008. - Trang 2
Hoạt động tiêu thụ văn hóa phẩm tại Công ty sách Việt Nam 2007 2008. - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hoạt động tiêu thụ văn hóa phẩm tại Công ty sách Việt Nam 2007 2008. 9 10 539