Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo

Được đăng lên bởi Tờ Nờ Tờ
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo
Học thuyết lợi thế so sánh của David Ricardodựa vào Quy luật về lợi thế so sánh. Đây
là một trong những quy luật kinh tế quan trọng nhất được ứng dụng rộng rãi, chưa có sự
thay đổi. Học thuyết nghiên cứu khái niệm về lợi thế so sánh, đưa ra lợi thế so sánh về số,
phần phân tích cho thấy cả hai quốc gia đều có thể thu được thặng dư nếu mỗi quốc gia
chuyên môn hóa trong sản xuất và xuất khẩu hàng hóa có lợi thế so sánh.

[sửa] Quy luật về lợi thế so sánh






Một quốc gia sản xuất cả hai hàng hóa
Sản xuất
Hoa Kỳ Anh
đều kém hiệu quả hơn quốc gia kia
Lúa mỳ (dạ/giờ lao động) 6
1
vẫn có thể thu được lợi ích thương
2
mại. Quốc gia đó sẽ tập trung sản xuất Vải (thước/giờ lao động) 4
và xuất khẩu hàng hóa kém lợi thế ít
hơn, và nhập khẩu hàng hóa kém lợi thế nhiều hơn. Chi tiết về quy luật này có thể
phân tích qua số liệu ở bảng bên.
Bảng số liệu này trình bày, Anhhiện nay chỉ sản xuất được 2 thước vải trong một
giờ lao động. Nước Anh không có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất cả hai hàng hóa
khi so sánh với Hoa Kỳvì hao phí lao động trong sản xuất cả hai hàng hóa đều cao
hơn Hoa kỳ. Tuy vậy, tại Anh hao phí lao động trong sản xuất vải chỉ lớn gấp hai
lần, trong khi hao phí lao động trong sản xuất lúa mỳ lớn gấp sáu lần so với Hoa
Kỳ, nước Anh có lợi thế so sánh trong sản xuất vải. Hoa Kỳ có lợi thế tuyệt đối
trong cả hai loại hàng hóa so với Anh, nhưng lợi thế tuyệt đối lớn hơn trong sản
xuất lúa mỳ (6/1) so với sản xuất vải (4/2), Hoa Kỳ có lợi thế so sánh trong sản
xuất lúa mỳ. Tóm lại, lợi thế tuyệt đối của Hoa Kỳ lớn hơn trong lúa mỳ, vì vậy
Hoa Kỳ có lợi thế so sánh trong sản xuất lúa mỳ. Bất lợi thế tuyệt đối của Anh
nhỏ hơn trong sản xuất vải, Anh có lợi thế so sánh trong sản xuất vải. Theo quy
luật về lợi thế so sánh, cả hai quốc gia có thể thu được thặng dư nếu Hoa Kỳ
chuyên môn hóa trong sản xuất lúa mỳ và xuất khẩu một phần lúa mỳ để nhập
khẩu vải của Anh, còn Anh chuyên môn hoá trong sản xuất và xuất khẩu vải.
Trong mô hình chỉ có hai quốc gia, hai hàng hóa, nếu một quốc gia có lợi thế so
sánh trong hàng hóa này thì quốc gia kia sẽ có lợi thế so sánh trong hàng hóa thứ
hai.

[sửa] Thặng dư từ thương mại




Hoa Kỳsẽ không cải thiện được mức sống nếu họ đổi 6 dạ lúa mỳ lấy 4 thước vải
tại Anh, vì tương quan trao đổi này đúng bằng tương quan trong quốc gia Hoa Kỳ.
Tất nhiên Hoa Kỳ cũng sẽ không trao đổi với Anh nếu chấp nhận được ít hơn 4
thước vải.
Tương tự như vậy, Anh sẽ không cải thiện được mức sống...
Học thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo
Học thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo
 !"#$%&'($#$)
"*+ $,$%-("#.(
/0/1$$!$2.$"$)3"#$4#5.$
$,6)27!7!8)$)
[sửa] Quy luật về lợi thế so sánh
9.$27!$2)
":-2;.$
<$)3"#$1$#;
=.$")>/27!
7!8):1
;(/8):;?$)3
/1$.-@A2A,
B2.-CA(D-$E27!"#$F#G$2
H"I#G$D6$)-".27!$2)
G+JKC/1"27!$2)"$
;+KL(=D/1"27!2$EG!/
0(/1"27!MKG!/0G+
JK(#G$D$)27!2+JK$)-".
$2=)GD(#-".G;2
7!MKNOPQRG27!2NSPFR(+JK$)2
7!MKL)=(-".$T+JKG;MK(C
+JK$)27!MKB!-".$TD
U;27!2(D$)27!2LVquy
luật về lợi thế so sánh($2.$$)3"#$4#+JK
$,6)27!MK7!8/0MK"3/
82$TD($WD$,627!7!82
L6C$E$).$()(.$$)
)C.$>$))%

[sửa] Thặng dư từ thương mại
+JK>6$2-"#$%$. "*O=MK!S#G$2
=D(C#;"*"MAX#;.$+JK
L!,+JK$Y>6"*GD$!/"#$1;S
#G$2
L#;#(D>6$2-"#$%$."*F#G$
2"3!Q=MK$T+JK(!,$6"*G+JK
/22;F#G$2"3!Q=MK$T+JK
Sản xuất Hoa Kỳ Anh
Lúa mỳ (dạ/giờ lao động) O Q
Vải (thước/giờ lao động) S F
Học thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo - Người đăng: Tờ Nờ Tờ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Học thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo 9 10 354