Ktl-icon-tai-lieu

HỌC THUYẾT QUẢN LÝ CỦA HENRY FAYOL

Được đăng lên bởi Minh Nguyen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 27350 lần   |   Lượt tải: 146 lần
HỌC THUYẾT QUẢN LÝ CỦA HENRY FAYOL

5 chức năng quản lý của Henry Fayol

5

Kiểm tra

4

Phối hợp

3

Điều khiển

Tổ chức

Dự đoán - lập kế hoạch

2
1

Lập kế hoạch

Tránh được sự do dự, lường trước
những thay đổi, những khó khăn
kế hoạch cần phải có tính linh hoạt
để ứng phó.

Tổ chức

Chia thành hai bộ phận chính: tổ chức vật
chất và tổ chức con người.

Điều khiển

khởi động hoạt động của tổ chức và vận
hành nó đi đến mục tiêu theo kế hoạch đã
định.

Phối hợp

kết nối, liên hợp, điều hòa tất cả các hoạt
động và các lực lượng
đảm bảo cho các hoạt động diễn ra hài
hòa, gắn bó trong một thể thống nhất,
tạo ra tổng hợp lực và sự cân đối

Kiểm tra

nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động
để kịp thời phát hiện vấn đề cần điều
chỉnh, sửa đổi đảm bảo thực hiện tốt
mục tiêu đã đề ra, quy rõ trách nhiệm.

HỌC THUYẾT QUẢN LÝ QUAN LIÊU CỦA MAX WEBER
Học thuyết quản lý quan liêu của Max Weber

Được hiểu là hệ thống chức vụ và nhiệm vụ được xác định rõ
ràng, phân công phân nhiệm chính xác, các mục tiêu phân biệt,
hệ thống quyền hành có tôn ti trật tự.

Tổ chức
xã hội
chặt chẽ,
hợp lý

Quản lý
thông qua
chức vụ

Thể chế quản lý
quan liêu
Có qui tắc
và quan
hệ phục
tùng thứ
bậc

Quy định
rõ ràng về
quyền hạn
và trách
nhiệm

Đặc trưng của thể chế quản lý quan liêu
1. Thiết lập những quy định pháp luật và quy chế về chức quyền, chức
trách
2. Xử lý và truyền đạt công việc phải bằng văn bản
3. Tất cả các chức vụ trong tổ chức và việc tuyển chọn đề bạt phải được
đào tạo và căn cứ vào năng lực chuyên môn
4. Tất cả mọi vị trí quản lý phải được tuyển dụng theo tiêu chuẩn nhất
định
5. Mọi thành viên của tổ chức phải làm tròn chức trách, nhiệm vụ của
mình với thái độ “chủ nhân ông”

Thuyết quản lý quan liêu thể hiện rõ những ưu điểm sau đây:
1. Tính chuẩn xác.
2. Tính nhạy bén.
3. Tính rõ ràng.
4. Tinh thông văn bản.
5. Tính liên tục.
6. Tính nghiêm túc.
7. Tính thống nhất.
8. Quan hệ phục tùng nghiêm chỉnh.
9. Phòng ngừa va chạm.
10.Tiết kiệm nhân lực và vật lực.

Phân tích các ưu điểm:
Ưu điểm

Nội dung

1. Tính chuẩn xác

Một tổ chức xã hội được lắp ghép một cách chính xác, hợp lý.

2. Tính nhạy bén

Ứng biến một cách linh hoạt trước những biến cố trong quá
trình hoạt động.

3. Tính rõ ràng

Là sự phân công phân nhiệm chức năng nhiệm vụ, quyền hạn
rõ ràng, cụ thể. Tính minh bạch trong các qui chế, quy định.

4. Tinh thông văn Văn bản là phương tiên quản lý và giải quyết các vấn đề.
bản
5. Tính nghiêm túc

Chế tài một cách nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm
...
5 chức năng quản lý của Henry Fayol
5
4
3
1
Dự đoán - lập kế hoạch
2
Tổ chức
Đi u khi n
Ph i h p
Ki m tra
HỌC THUYẾT QUẢN LÝ CỦA HENRY FAYOL
HỌC THUYẾT QUẢN LÝ CỦA HENRY FAYOL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỌC THUYẾT QUẢN LÝ CỦA HENRY FAYOL - Người đăng: Minh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
HỌC THUYẾT QUẢN LÝ CỦA HENRY FAYOL 9 10 641