Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội

Được đăng lên bởi thoatranls-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại Học Lao Động Xã Hội
Môn: Triết Học

MỤC LỤC
TÊN

TRANG

LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………..3
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI………………………………………………………………………4
1. Khái niệm về hình thái kinh tế - xã hội….………………………………..4
2. Các yếu tố cấu thành nên hình thái kinh tế- xã hội……………………….4
3. Ý nghĩa phương pháp luận của phạm trù hình thái kinh tế- xã hội……….5

a, Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là quá trình lịch sử- tự
nhiên…………………………………………………………………………….…..5
b, Giá trị khoa học của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội

……………7

CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ
HỘI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
1. Tính tất yếu khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt

Nam………………………………………………....................................9
2.

Những nhiệm vụ của thời kì đầu trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam…………………………………………….………………..11

3.

Những thành tựu của Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam………………..……………….13

a, Về kinh tế - xã hội………………………………………………………………13
Học Viên: Nguyễn Thị Thu
Lớp: CHQTNL-1A

- 1-

Trường Đại Học Lao Động Xã Hội
Môn: Triết Học
b, Về giáo dục –đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội……………16
c, Quốc phòng, an ninh, đối ngoại…………………………………………..18
4. Những hạn chế trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt

Nam……………………………………………………………………..19

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY……………………………………………...21
1.

Vai trò của nhà nước………………………………………..…………….21

2.

Liên hệ với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam hiện nay………………………………………………………………22
KẾT LUẬN………………………………………………………………...23
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………….24

Học Viên: Nguyễn Thị Thu
Lớp: CHQTNL-1A

- 2-

Trường Đại Học Lao Động Xã Hội
Môn: Triết Học

LỜI NÓI ĐẦU
Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và sự sụp đổ của chế độ xã hội
chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, kẻ thù tư tưởng của chủ nghĩa Mác lại mở đợt
tấn công mới vào học thuyết Mác nói chung và học thuyết hình thái kinh tế- xã hội
nói riêng. Song chủ nghĩa Mác, học thuyết hình thái kinh tế- xã hội vẫn giữ nguyên
giá trị khoa học của nó. Mác đã vạch ra một xã hội cụ thể với một cơ chế hoàn
chỉnh, thống nhất bằng những quy luật vận động hình thái kinh tế xã hội khách
quan của nó mà điểm chọn là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trước hết là
công cụ để phân tích vận động kinh tế.
Về thực tiễn Việt Na...
Trường Đại Học Lao Động Xã Hội
Môn: Triết Học
MỤC LỤC
TÊN TRANG
LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………..3
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI………………………………………………………………………4
1. Khái niệm về hình thái kinh tế - xã hội….………………………………..4
2. Các yếu tố cấu thành nên hình thái kinh tế- xã hội……………………….4
3. Ý nghĩa phương pháp luận của phạm trù hình thái kinh tế- xã hội……….5
a, Sự phát triển của các hình thái kinh tế - hội là quá trình lịch sử- tự
nhiên…………………………………………………………………………….…..5
b, Giá trị khoa học của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội ……………7
CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ
HỘI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
1. Tính tất yếu khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam………………………………………………....................................9
2. Những nhiệm vụ của thời kì đầu trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam…………………………………………….………………..11
3. Những thành tựu của Đảng nhân dân ta đã đạt được trong s nghiệp
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam………………..……………….13
a, Về kinh tế - xã hội………………………………………………………………13
Học Viên: Nguyễn Thị Thu - 1 -
Lớp: CHQTNL-1A
Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội - Người đăng: thoatranls-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội 9 10 658