Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng, Thị trường và Tiêu chuẩn Báo cáo BOT ngành Điện tử - Viễn thông

Được đăng lên bởi Trần Nguyên Khuyến
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo BOT ngành Điện tử - Viễn thông

Hợp đồng, Thị trường và Tiêu chuẩn
Báo cáo BOT ngành Điện tử - Viễn thông

Mục lục

1

Báo cáo BOT ngành Điện tử - Viễn thông

2

1

Tổng quan về BOT:

1.1
1.1.1

Khái niệm hợp đồng BOT:
Khái niệm hợp đồng BOT trên thế giới:
Mô hình BOT là một trong nhiều các hình thái khác nhau của mô hình PPP đang được áp
dụng tại nhiều quốc gia trong phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong chi tiêu công
cộng, PPP (Public - Private Partner) là hợp tác công - tư mà theo đó nhà nước cho phép
tư nhân cùng tham gia đầu tư vào các dịch vụ hoặc công trình công cộng của nhà nước.
Với mô hình PPP, Nhà nước sẽ thiết lập các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ và tư nhân
được khuyến khích cung cấp bằng cơ chế thanh toán theo chất lượng dịch vụ. Đây là hình
thức hợp tác tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ công cộng chất lượng cao, nó
sẽ mang lại lợi ích cho cả nhà nước và người dân vì tận dụng được nguồn lực tài chính và
quản lý từ tư nhân, trong khi vẫn đảm bảo lợi ích cho người dân.
Hợp đồng BOT thường gắn liền với việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Vì vậy, định nghĩa
hợp đồng BOT trên thế giới cũng gắn liền với định nghĩa cơ sở hạ tầng. Liên quan
đến định nghĩa cơ sở hạ tầng, trên thế giới, khái niệm cơ sở hạ tầng được coi là việc
cung cấp các tiện ích, dịch vụ thiết yếu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất hàng
ngày của mọi người dân cũng như các nhà sản xuất, nhà kinh doanh. Các cơ sở hạ tầng
có thể kể ra như nhà máy điện, nguồn cung cấp nước, việc xử lý nước thải… cũng
như các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng như đường giao thông,
cầu cống, sân bay…BOT có thể hiểu là viết tắt của 3 từ build, operate, transfer (kinh
doanh, xây dựng, chuyển giao) là một phương thức huy động vốn từ nhà đầu tư tư
nhân. Trên thế giới, hợp đồng BOT được định nghĩa là hợp đồng với mô hình sử dụng
vốn từ khu vực tư nhân để thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng vốn dĩ vẫn được
dành riêng cho khu vực Nhà nước4. Điều này làm giảm gánh nặng cho cán cân
ngân sách quốc gia. BOT không phải là phương thức duy nhất để huy động vốn từ tư
nhân nhằm xây dựng các cơ sở hạ tầng nhưng là mô hình thông dụng nhất thường được
nhà đầu tư sử dụng trên thế giới.
Mặt khác, hợp đồng BOT được coi là một hình thức của hợp đồng PPP (private public
partnership) - hợp đồng hợp tác công tư mà theo đó nhà nước cho phép tư nhân cùng
tham gia đầu tư vào các dịch vụ hoặc công trình công cộng của nhà nước. Với mô hình
PPP, Nhà nước sẽ thiết lập các tiêu chuẩn về cung ...
Báo cáo BOT ngành Đi n t - Vi n thông
1
Hợp đồng, Thị trường và Tiêu chuẩn
Báo cáo BOT ngành Điện tử - Viễn thông
Mục lục
Hợp đồng, Thị trường và Tiêu chuẩn Báo cáo BOT ngành Điện tử - Viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng, Thị trường và Tiêu chuẩn Báo cáo BOT ngành Điện tử - Viễn thông - Người đăng: Trần Nguyên Khuyến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hợp đồng, Thị trường và Tiêu chuẩn Báo cáo BOT ngành Điện tử - Viễn thông 9 10 369