Ktl-icon-tai-lieu

Hợp nhất kinh doanh

Được đăng lên bởi white-lotus
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 5000 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Business Combinations

Mục tiêu
1. Tìm hiểu các động cơ kinh tế làm cơ sở cho hợp nhất kinh doanh.
2. Nghiên cứu về các hình thức lựa chọn hợp nhất kinh doanh, từ cả khía cạnh pháp luật
và kế toán.
3. Giới thiệu các khái niện kế toán về hợp nhất kinh doanh, nhấn mạnh phương pháp
mua.
4. Tìm hiểu các hãng ghi nhận giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả trong một cuộc mua
lại.


Vào ngày 31/12/2008, Wells Fargo & Company mua lại tất cả cổ phiếu đang lưu hành của
Wachovia Corporation với giá $23.1 tỷ, điều này dẫn đến Wells Fargo trở thành một trong
những ngân hàng thương mại lớn nhất ở Mỹ.



Vào tháng 10/2001, Chevron và Texaco thông báo hoàn tất thỏa thuận sáp thập với giá trị
vượt $30 tỷ. Vào 1998, các cuộc tranh giành sản xuất xăng dầu giữa Exxon và Mobil đã hợp
nhất thành công ty ExxonMobil trong một thương vụ giá trị $80 tỷ.



Bank of America mua lại FleetBoston Financial với giá $47 tỷ trong năm 2004 và theo đuổi
với vụ mua lại MBNA với giá $35 tỷ trong năm 2005.



Vào tháng 11/2006, Freeport-McMoRan Copper & Gold mua lại đối thủ cạnh tranh nhà sản
xuất đồng Phelps Dodge với giá $25.9 tỷ.

C

hào mừng đến thế giới của hợp nhất kinh doanh. Vào những năm 1990 chứng kiến một
thời kỳ tăng trưởng chưa từng có trong các hoạt động sáp nhập và mua lại tại nước Mỹ và
cả thị trường quốc tế (thường đề cập đến như là hội chứng sáp nhập), và khuynh hướng
tiếp tục. Hoạt động sáp nhập chậm lại với thị trường chứng khoán xuống dốc, và suốt năm khủng
hoảng 2008, nhưng khi thị trường phục hồi, quá trình này lại tiếp tục. Những công ty sau đây
công báo hợp nhất vào năm 2004. Symatec (một nhà sản xuất phần mềm diệt vi rút Norton)
mua lại Veritas Software với giá $13.5 tỷ. Công ty Oracle mua lại People-Soft, Inc ., với giá
$10.3 tỷ. Johnson & Johnson mua lại Guidant với giá $25.4 tỷ. Guidant sản xuất máy trợ tim,
máy khử rung tim, sten tim, và các thiết bị y tế khác. Vào tháng 7/2010, nhà bảo hiểm Aon công
báo rằng nó đã có thỏa thuận mua lại bộ phận tư vấn nguồn nhân lực của Hewitt Associates với
giá $4.9 tỷ bằng tiền mặt và cổ phiếu, và GM thông báo rằng nó mua lại AmeriCredit với giá $3.5
tỷ.
Các hãng cố gắng tạo ra giá trị kinh tế tăng thêm cho các cổ đông. Liên quan đến chiến lược
này, mở rộng kinh doanh được xem như là mục tiêu của các đơn vị kinh doanh. Một doanh
nghiệp có thể lựa chọn để mở rộng hoặc từ bên trong (xây dựng nhà máy riêng) hoặc từ bên
ngoài (mua lại quyền kiểm soát các doanh nghiệp khác trong hình thức hợp nhất kinh doanh).
Điểm tập trung c...
Business Combinations
Mc tiêu
1. Tìm hiểu các động cơ kinh tế làm cơ sở cho hp nht kinh doanh.
2. Nghiên cu v các hình thc la chn hp nht kinh doanh, t c khía cnh pháp lut
và kế toán.
3. Gii thiu c khái nin kế toán v hp nht kinh doanh, nhn mạnh phương pháp
mua.
4. Tìm hiu các hãng ghi nhn giá tr hp lý ca tài sn và n phi tr trong mt cuc mua
li.
Vào ngày 31/12/2008, Wells Fargo & Company mua li tt c c phiếu đang lưu hành của
Wachovia Corporation vi giá $23.1 t, điều này dẫn đến Wells Fargo tr thành mt trong
những ngân hàng thương mại ln nht M.
Vào tháng 10/2001, Chevron Texaco thông báo hoàn tt tha thun sáp thp vi gtr
vượt $30 t. Vào 1998, các cuc tranh giành sn xuất xăng dầu gia Exxon Mobil đã hợp
nht thành công ty ExxonMobil trong một thương vụ giá tr $80 t.
Bank of America mua li FleetBoston Financial vi giá $47 t trong năm 2004 và theo đuổi
vi v mua li MBNA vi giá $35 t trong năm 2005.
Vào tháng 11/2006, Freeport-McMoRan Copper & Gold mua lại đối th cnh tranh nhà sn
xuất đồng Phelps Dodge vi giá $25.9 t.
hào mừng đến thế gii ca hp nht kinh doanh. Vào những năm 1990 chng kiến mt
thi k tăng trưởng chưa từng có trong các hoạt động sáp nhp và mua li tại nước M
c th trường quc tế (thường đề cập đến như là hi chng sáp nhập), khuynh hướng
tiếp tc. Hoạt động sáp nhp chm li vi th trường chng khoán xung dc, và suốt năm khủng
hoảng 2008, nhưng khi thị trường phc hi, quá trình này li tiếp tc. Những công ty sau đây
công báo hp nhất vào năm 2004. Symatec (mt nhà sn xut phn mm dit vi rút Norton)
mua li Veritas Software vi giá $13.5 t. Công ty Oracle mua li People-Soft, Inc ., vi giá
$10.3 t. Johnson & Johnson mua li Guidant vi giá $25.4 t. Guidant sn xut máy tr tim,
máy kh rung tim, sten tim, và các thiết b y tế khác. Vào tháng 7/2010, nhà bo him Aon công
báo rằng nó đã có thỏa thun mua li b phận tư vấn ngun nhân lc ca Hewitt Associates vi
giá $4.9 t bng tin mt và c phiếu, và GM thông báo rng nó mua li AmeriCredit vi giá $3.5
t.
Các hãng c gng to ra giá tr kinh tế tăng thêm cho các cổ đông. Liên quan đến chiến lược
này, m rng kinh doanh được xem như mục tiêu của các đơn vị kinh doanh. Mt doanh
nghip th la chọn để m rng hoc t bên trong (xây dng nhà máy riêng) hoc t bên
ngoài (mua li quyn kim soát các doanh nghip khác trong hình thc hp nht kinh doanh).
Điểm tp trung của chương này vào vấn đề tại sao các hãng thường thích các la chn m rng
t bên ngoài hơn từ bên trong vic lp báo cáo tài chính như thế nào để phn ánh kết ca
ca nhng hoạt động này.
Nhìn chung, hp nht kinh doanh liên kết nhng doanh nghip riêng r trước đây. Mục
tiêu hàng đu ca hp nht kinh doanh phải tăng lợi nhun; tuy nhiên, nhiu ng th hot
C
Hợp nhất kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp nhất kinh doanh - Người đăng: white-lotus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hợp nhất kinh doanh 9 10 858