Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn đánh giá phân loại cán bộ công chức

Được đăng lên bởi mttqbavi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1211 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/SNV-CBCC

Bắc Ninh, ngày

tháng 11 năm 2014

V/v hướng dẫn đánh giá, phân loại
công chức, viên chức năm 2014

Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo các hội đặc thù cấp tỉnh;
Thực hiện Công văn số 4393/BNV-CCVC ngày 17/10/2014 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014; được Chủ
tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao nhiệm vụ tại Công văn số 2669/UBND-NC ngày
04/11/2014, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công
tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014, cụ thể như sau:
I. ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH
NHÀ NƯỚC
1. Về nội dung đánh giá
a) Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức, việc đánh
giá công chức được thực hiện theo các nội dung sau đây:
- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước;
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
- Thái độ phục vụ nhân dân.
b) Đối với công chức lãnh đạo, quản lý:
Ngoài các nội dung nêu trên, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh
giá theo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức gồm:
- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo,
quản lý;
- Năng lực lãnh đạo, quản lý;
- Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.
2. Về thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng công chức
đánh giá cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc thẩm quyền, đồng thời
chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá.

- Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người
đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp thực hiện và chịu trách
nhiệm về kết quả đánh giá.
3. Về phân loại đánh giá
Theo quy định tại Điều 58 Luật Cán bộ, công chức, căn cứ vào kết quả
đánh giá, công chức được phân loại theo các mức sau:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;
- Không hoàn thành nhiệm vụ.
4. Về trình tự, thủ tục đánh giá:
Theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, trình tự, thủ tục
đánh giá công chức hàng năm được thực hiện như sau:
a) Đối với công...
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ NỘI VỤ
Số: /SNV-CBCC
V/v hướng dẫn đánh giá, phân loại
công chức, viên chức năm 2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày tháng 11 năm 2014
Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo các hội đặc thù cấp tỉnh;
Thực hiện Công văn số 4393/BNV-CCVC ngày 17/10/2014 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức m 2014; được Chủ
tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao nhiệm vụ tại Công văn số 2669/UBND-NC ngày
04/11/2014, Sở Nội vụ hướng dẫn các quan, đơn vị triển khai thực hiện công
tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014, cụ thể như sau:
I. ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC TRONG CÁC QUAN HÀNH CHÍNH
NHÀ NƯỚC
1. Về nội dung đánh giá
a) Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức, việc đánh
giá công chức được thực hiện theo các nội dung sau đây:
- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của
Nhà nước;
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
- Thái độ phục vụ nhân dân.
b) Đối với ng chức lãnh đạo, quản lý:
Ngoài các nội dung nêu trên, công chức lãnh đạo, quản còn được đánh
giá theo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức gồm:
- Kết quả hoạt động của quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo,
quản lý;
- Năng lực lãnh đạo, quản lý;
- Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.
2. Về thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá
- Người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng công chức
đánh giá cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc thẩm quyền, đồng thời
chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá.
Hướng dẫn đánh giá phân loại cán bộ công chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn đánh giá phân loại cán bộ công chức - Người đăng: mttqbavi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn đánh giá phân loại cán bộ công chức 9 10 876