Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn trình bày quy trình

Được đăng lên bởi custas123
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 2 lần
H

NG D N

TRÌNH BÀY QUY TRÌNH

H

Mã ấố: HD/TBQT
BaẠ hàẠh: 01 - 20/03/0Ĩ
Số ẦraẠg: 1/Ĩ

NG D N

TRÌNH BÀY QUY TRÌNH
(BaẠ hàẠh Ầheạ Qầẫ Ầ

Ạh ấố: 848/200Ĩ/Q -CS Ạgàẫ 20/03/200Ĩ của TổẠg giám ốc v việc
baẠ hàẠ H

Ạg d Ạ ẦrìẠh bàẫ ảầẫ ẦrìẠh)

M CL C
I.

M C ÍCH: .........................................................................................................................2

II.

PH M VI ÁP D NG:...........................................................................................................2

III.

NH NGH A:......................................................................................................................2

IV.

N I DUNG: .........................................................................................................................3
1. K Ầ c ầ của m Ầ ảầẫ ẦrìẠh...................................................................................................3
2. L ầ ồ ảầá ẦrìẠh .................................................................................................................3
a) D Ạg ẦổẠg ảầáẦ:............................................................................................................4
b) D Ạg chi Ầi Ầ: ................................................................................................................4
3. Ph Ạ diễẠ gi i ảầá ẦrìẠh......................................................................................................5
4. TrìẠh bàẫ ảầẫ ẦrìẠh..............................................................................................................5
a) Tiêầ

ầ ẦraẠg (header): .........................................................................................5

b) TrìẠh bàẫ biểầ m ầ: .....................................................................................................Ĩ
5. FạẠẦ chữ và kích Ầh

c fạẠẦ ................................................................................................Ĩ

H

Mã ấố: HD/TBQT

NG D N

BaẠ hàẠh: 01 - 20/03/0Ĩ

TRÌNH BÀY QUY TRÌNH

I.

Số ẦraẠg: 2/Ĩ

M C ÍCH:

Qầá ẦrìẠh Ầái cơ c ầ ẫêầ c ầ các ơẠ v Ảh i văẠ b Ạ hóa các ảầá ẦrìẠh ảầ Ạ lý và ẠghiệẢ v
ẦhàẠh các ảầẫ ẦrìẠh ể làm chầ Ạ mực chạ việc Ầhực hiệẠ và áẠh giá k Ầ ảầ Ầhực hiệẠ.
H

Ạg d Ạ Ạàẫ ảầẫ

Ạh các ơẠ v Ầhầ c NgâẠ hàẠg khi vi Ầ ảầẫ ẦrìẠh ẠghiệẢ v chạ ơẠ v

mìẠh hạặc ảầẫ ẦrìẠh liêẠ ơẠ v Ảh i vi Ầ úẠg Ầheạ chầ Ạ baẠ hàẠh của H
Ạàẫ Ạhằm

Ạg d Ạ Ạàẫ.

i ầ

m b ạ ẦíẠh ẦhốẠg Ạh Ầ hệ ẦhốẠg ẦrạẠg cách ẦrìẠh bàẫ ảầẫ ẦrìẠh, góẢ Ảh Ạ dễ dàẠg

ẦrạẠg v...
HNG
DN
TRÌNH BÀY QUY TRÌNH
Mã ấố: HD/TBQT
BaẠ hàẠh: 01 - 20/03/0Ĩ
Số ẦraẠg: 1/Ĩ
HNG DN
TRÌNH BÀY QUY TRÌNH
(BaẠ hàẠh Ầheạ QầẫẦ Ạh ấố: 848/200Ĩ/Q-CS Ạgàẫ 20/03/200Ĩ của TổẠg giám ốc v việc
baẠ hàẠ HẠg dẠ ẦrìẠh bàẫ ảầẫ ẦrìẠh)
MC LC
I. MC ÍCH:.........................................................................................................................2
II. PHM VI ÁP DNG:...........................................................................................................2
III. NH NGHA:......................................................................................................................2
IV. NI DUNG:.........................................................................................................................3
1. KẦ cầ của mẦ ảầẫ ẦrìẠh...................................................................................................3
2. Lầ ồ ảầá ẦrìẠh .................................................................................................................3
a) DẠg ẦổẠg ảầáẦ:............................................................................................................4
b) DẠg chi ẦiẦ: ................................................................................................................4
3. PhẠ diễẠ gii ảầá ẦrìẠh......................................................................................................5
4. TrìẠh bàẫ ảầẫ ẦrìẠh..............................................................................................................5
a) Tiêầ  ầ ẦraẠg (header): .........................................................................................5
b) TrìẠh bàẫ biểầ mầ: .....................................................................................................Ĩ
5. FạẠẦ chữ và kích Ầhc fạẠẦ................................................................................................Ĩ
Hướng dẫn trình bày quy trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn trình bày quy trình - Người đăng: custas123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn trình bày quy trình 9 10 793