Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn về phòng vệ thương mại Hoa Kỳ

Được đăng lên bởi Nguyễn Việt Hà
Số trang: 408 trang   |   Lượt xem: 5722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Hệ thống kinh doanh và thương mại ña phương

Hướng dẫn về các biện pháp
phòng vệ thương mại tại Hoa Kỳ
Pháp luật, thực tiễn và thủ tục
chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
(Bản dịch)

Geneva, 2006

Lời tựa
Theo các Hiệp ñịnh WTO, các thành viên có quyền áp dụng
các biện pháp phòng vệ thương mại dưới các hình thức chống
bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ theo một số quy tắc cụ thể.
Tầm quan trọng của các quy tắc này ñã ñược ñề cập trong Hội
nghị bộ trưởng WTO tại Doha, theo ñó các thành viên ñã
thống nhất “các ñàm phán nhằm mục ñích làm rõ các quy tắc
trong Hiệp ñịnh Thi hành ðiều VI của GATT 1994 và về Trợ
cấp và các biện pháp ñối kháng..” (ñoạn 28, Tuyên bố Bộ
trưởng).
Từ 1995 ñến 2005, những ghi chép của ban thư ký WTO cho
thấy khoảng 2.840 vụ ñiều tra chố ng bán phá giá ñã ñược khởi
kiện trên toàn thế giới. Trong 2/3 số vụ kiện này, ñối tượng
chính là các nhà xuất khẩu ở các nước ñang phát triển và các
nước chuyển ñổi. The o như thông tin từ chương trình Mạng
lưới Thươ ng mại Thế giới của ITC, việc kinh doanh ở các nước
ñang phát triển và các nền kinh tế chuyển ñổi ñều liên quan
ñến sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm ‘nhạy cảm’, xem xét
các ñiều tra chống bán phá giá hay nguy cơ chống bán phá giá
là hàng rào tiếp cận thị trường ñối với rất nhiều thị trường
lớn.
Các bên liên quan trong các vụ kiện chố ng bán phá giá và các
biện pháp phòng vệ thương mại khác như nhà xuất khẩu, nhà
nhập khẩu và các nhà sản xuất nội ñịa sản phẩm bị ñiều tra
thường biết rất ít về thủ tục kiện tụng và những việc họ phải
làm. Họ không nhận thức ñược những quy tắc cơ bản của các
Hiệp ñịnh WTO liên quan và/hoặc quy tắc thực hiện pháp luật
quốc gia, và vì vậy có kiến thức hạn chế về quyền lợi của
mình, không biết cách ñể bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Rất
nhiều ñối tác của Trung tâm Thương mại quốc tế có nhu cầu về
một ấn phẩm giải thích cho các doanh nhân luật pháp cần
thiết áp dụng và thực tiễn trong q uá trình tố tụ ng.

ðáp ứng nhu cầu này, Trung tâm Thương mại Quốc tế ñã xuất
bản một bộ sách Hướng dẫn thực hiện Các biện pháp phòng vệ
thương mại. Ba ấn phẩm trong bộ sách này liên quan ñến quy
tắc về các biện pháp phòng vệ thương mại liên quan và thực
tiễn tại Cộng ñồ ng Châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. Ba quốc gia
này là những nước sử dụng biện pháp ñảm bảo cạnh tranh
thương mại nhiều nhất. Trong một vài năm qua, ngày càng có
nhiều nước ñang phát triển và các nền kinh tế chuyển ñổi ñã
bắt ñầu thự thi các biện pháp phòng vệ thương mại. ðể thấy...
TRUNG TÂM THƯƠNG MI QUC T
H thng kinh doanh và thương mi ña phương
Hướng dn v các bin pháp
phòng vthương mi ti Hoa Kỳ
Pháp lut, thc tin và th tc
chng bán phá giá, chng tr cp và t v
(Bản dịch)
Geneva, 2006
Hướng dẫn về phòng vệ thương mại Hoa Kỳ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn về phòng vệ thương mại Hoa Kỳ - Người đăng: Nguyễn Việt Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
408 Vietnamese
Hướng dẫn về phòng vệ thương mại Hoa Kỳ 9 10 875