Ktl-icon-tai-lieu

Invest figures Các Mô hình đầu tư

Được đăng lên bởi kitara
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Figure 1: Unit Adjustment Costs

I/K

Figure 2: Total Adjustment Costs

I/K

Figure 3: Demand for Investment Goods
(1/q)

(I / K)

d

Figure 4: Phase Diagram for the Internal Adjustment Costs Model
q
(b)

q

0
(a)

.
K=0

1

.
q=0
K

0

K*

K

Figure 5: Permanent Unanticipated Productivity Shock
q

1

.
K=0

0

.
q=0
K*

K**

.
(q = 0)'

Figure 6: Time paths for K, I and q
Unanticipated Permanent Productivity Shock
K

time
I

0

time
q

1

t=0

time

Figure 7: Permanent Anticipated Productivity Shock
q

1

.
K=0

0

.
q=0
K*

K**

.
(q = 0)'

Figure 8: Time Paths for K, I and q
Unanticipated Permanent Productivity Shock
K
**
K

K

*

time
I

0
time
q

1
t=0

t=t

time
1

Figure 9: Temporary Unanticipated Productivity Shock
q

1

.
K=0

0

.
q=0
K*

K**

.
(q = 0)'

Figure 10: Time Paths for K, I and q
Anticipated Permanent Productivity Shock
K
**
K
*
K
time
I

0
time
q

1

t=0

t

t=t

time
1

Figure 11: Phase Diagram for the External Adjustment Costs Model
P
I

.
K=0

(b)

P
I0
*
P
I

(a)

.
P =0
I
K
0

K*

K

Figure 12: Permanent Unanticipated Productivity Shock (Rent Control)

.
K=0

P
I

**
PI

PI

*

0

K*

.
P=0
I
K**

.
(P = 0)'
I

Figure 14: Time paths for K, I and PI
Unanticipated Permanent Productivity Shock
K

time
I

þK

**

þK *

time
PI
**
PI
PI

*

t=0

time

Figure 15: External versus Internal Adjustment Costs

Final

CRS

Investment
Adjustment
Costs

DRS

Resources

...
Figure 1: Unit Adjustment Costs
I /
K
Invest figures Các Mô hình đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Invest figures Các Mô hình đầu tư - Người đăng: kitara
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Invest figures Các Mô hình đầu tư 9 10 821