Ktl-icon-tai-lieu

kaizen 5S

Được đăng lên bởi Nguyễn Huy Dâng
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1297 lần   |   Lượt tải: 3 lần
 ĐKT

Công cụ cải tiến

KAIZEN
1

 ĐKT

Nội dung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lịch sử của KAIZEN
Mục đích – Khái niệm – Tinh thần KAIZEN
Phạm vi áp dụng KAIZEN
So sánh, kết hợp KAIZEN và đổi mới
Các khái niệm KAIZEN cơ bản – Các loại hình KAIZEN
Các bước thực hiện KAIZEN tại nơi làm việc
Đặc điểm của KAIZEN
Lợi ích của việc áp dụng KAIZEN
Các yếu tố quyết định sự thành công của KAIZEN
Các chương trình KAIZEN cơ bản
Tóm tắt

2

 ĐKT

Lịch sử của KAIZEN
• MASAAKI IMAI - Nhật bản
• Cuốn “KAIZEN” xuất bản năm 1986
• Cuốn sách cẩm nang của sự thành công kinh
doanh: “KAIZEN, chìa khoá của sự thành
công về quản lý của Nhật bản”
• KAIZEN trong tiếng Nhật có nghĩa là cải tiến,
cải thiện.
• KAIZEN - thay đổi để tốt hơn
3

Mục đích – Khái niệm
KAIZEN

 ĐKT

• Mục đích:
Cải tiến năng suất và chất lượng
• Khái niệm:
Cải tiến liên tục
Tích lũy từng bước nhỏ
Lôi cuốn toàn thể CBCNV
Áp dụng các đề xuất sáng kiến

4

 ĐKT

Tinh thần KAIZEN
Là quan điểm tích cực trong
Những hoạt động hiện tại luôn có nhiều
cơ hội để cải tiến
Các phương tiện và phương pháp hiện
tại có thể luôn được cải tiến nếu có một
nỗ lực nào đó
Tích lũy những cải tiến nhỏ sẽ tạo ra
được một sự biến đổi lớn
5

 ĐKT

Phạm vi áp dụng KAIZEN
Cải tiến những gì hiện có
Phương pháp làm việc
Quan hệ công việc
Môi trường làm việc
Điều kiện làm việc ở mọi nơi

6

 ĐKT

So sánh KAIZEN và đổi mới
Nội dung

KAIZEN

Đổi mới

Hiệu quả

Dài hạn, không tác động đột ngột

Ngắn hạn, nhưng tác động đột ngột

Nhịp độ

Các bước đi nhỏ

Các bước đi lớn

Khung thời gian

Liên tục và gia tăng

Gián đoạn và không tăng dần

Thay đổi

Từ từ và liên tục

Đột ngột và hay thay đổi

Liên quan

Tất cả mọi người

Một vài người được lựa chọn

Cách tiến hành

Nỗ lực tập thể

Ý tưởng và nỗ lực cá nhân

Cách thức

Duy trì và cải tiến

Đột phá và xây dựng

Tính chất

Kỹ thuật thường và hiện đại

Đột phá kỹ thuật, sáng kiến

Yêu cầu

Đầu tư ít, nỗ lực lớn để duy trì

Đầu tư lớn, ít nỗ lực để duy trì

Định hướng

Con người

Công nghệ

Đánh giá

Quá trình và nỗ lực

Kết quả đối với lợi nhuận

Lợi thế

Có thể đạt kết quả tốt với nền
kinh tế phát triển chậm

Thích hợp hơn với nền công nghiệp
7
phát triển nhanh

 ĐKT

So sánh KAIZEN và đổi mới (tiếp)
KAIZEN

Đổi mới

Khả năng thích nghi

Sáng tạo

Lao động tập thể

Cá nhân

Hướng về cái chung

Hướng về chuyên môn

Chú trọng đến chi tiết

Chú trọng đến những bước nhảy vọt

Hướng về con người

Hướng về công nghệ

Thông tin: công khai, chia sẻ

Thông tin: khép kín, độc quyền

Hướng...
Công cụ cải tiến
Công cụ cải tiến
KAIZEN
KAIZEN
1
ĐKT
kaizen 5S - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kaizen 5S - Người đăng: Nguyễn Huy Dâng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
kaizen 5S 9 10 872