Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch nhân sự

Được đăng lên bởi minhminh-law34
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO TỔNG KẾT 2014 VÀ KẾ
HOẠCH NHÂN SỰ 2015
FTEL_DLK

SƠĐỒ TỔCHỨC

Giámđốcchinhánh:
Giámđốcchinhánh:
Anh
AnhDương
DươngGiang
GiangNam
Nam

PhòngTổngHợp
PhòngTổngHợp
TP.Kếtoán:
TP.Kếtoán: A.BáchPN
A.BáchPN

PhòngKỹthuật
PhòngKỹthuật

PhòngKinhDoanh
PhòngKinhDoanh

PP.KT:A.NgọcTv
PP.KT:A.NgọcTv

PP.KD
PP.KD :A.GiangNQL
:A.GiangNQL

Phântíchhiệntrạngquảntrịnguồnnhânlực

TỔNG HỢP

IBB

BGĐ

1

PHƯƠNG NAM

INF

AD

CUS

5

5

6

CHÍNH THỨC

CTV

THU CƯỚC

KỸTHUẬT PNC

20

3

9

19

BO/IBB =17/20

CƠ CẤU IBB
CTV thángthứ 1 ( 4,5% )

CTVthángthứ 2
( 9.09% )

CTV tháng thứ 1
CTV tháng thứ 2
CTV tháng thứ 3
NV chính thức dưới
7 tháng
NV chính thức trên
7 tháng
NV chính thức trên
1 năm

NVchínhthức< 1năm( 31,8%)

NVchínhthức>7tháng(
NVchínhthứ c< 7 thán
g( 4,5% )

40.9% )
CTVthángthứ 3
( 9.09%)

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG VÀ NGHỈ VIỆC TẠI CÁC PHÒNG BAN

30
25

25
20
15
13

10
5
0

3
2

BO

1

INF

1

IBB 2

Tuyển dụng
Nghỉ việc

Cho thôi

Xin thôi
6%

BO
INF
IBB 2
CUS

8 –trongđó:
7 -chothôidokhôngđápứng
1 -chothôihếthạnHĐ

6%

81,25%

Biểu đồ phân tích lý do thôi việc
Lýdokhác(
4- 14,8%)

Chothôikhôngđ/ứ
cv7 – 25,9%

XinthôilýChothôihếthạnHĐ

dokhác( 7-

( 1 - 3,7 %)

25,9%)

Xinthôilýdogiađình(

Chothôihọctiếp ( 1 –

7 – 25,9%)

3,7 %)

6%

BO
INF
IBB 2
CUS

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 2015 ĐỐI VỚI IBB

32

33

33

31
29
27
24

21

24

25

22

20

NVKD CT
CTV KD
6
5

3

3

3

5

5

4

2

1

Nhucầunhânsự2015_ibb
Số lượng nhân sự
Gross 2015

Số pháttriển thuê bao

cần(20HĐ/1CT)
IBB1

Jan-15

Feb-15

Mar-15

Apr-15

May-15

Jun-15

Jul-15

Aug-15

Sep-15

Oct-15

Nov-15

Dec-15

IBB2

400

20

20

420

21

21

440

22

22

480

24

24

480

24

24

500

25

25

540

27

27

580

29

29

620

31

31

640

32

32

660

33

33

660

33

33

Tuyển

Hiệntại

19

Cầu

30

CungCT

11

Cung quyđổiCTV

33

1CT=3CTV

Nhucầunhânsự2015_cus
NSLD:1000HĐ/1thungân
Hiệntại

DLK

10968

10

Thu ngân

Nhucầu

Hiệntạicó9thungân
Jan-15
Feb-15

Mar-15

Apr-15

May-15

Jun-15

Jul-15

Aug-15

Sep-15

Oct-15

Nov-15

Dec-15

200

173

220

230

240

250

250

260

270

280

280

290

11168

Cus,CS,công nợ

Tuyểnthực tế

3 thử việc=1 chính thức

Quota tăng 2500KKH – 3000KH/Nhân sự
+ 1nhânviên

11

2

6

12

1

3

11341
11561
11791
12031
12281
12531

+ 1nhânviên

12791
13061

13

1

3

14

1

3

13341
13621
13911

Nhucầunhânsự2015_kỹthuật
NSLD:600KH/1kỹthuật
Hiệntại
Jan-15

Feb-15

Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15

Tổng

Hiệntạicó8tổ=16triểnkhai

DLK

3 thử việ...
BÁO CÁO TỔNG KẾT 2014 VÀ KẾ
HOẠCH NHÂN SỰ 2015
FTEL_DLK
Kế hoạch nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch nhân sự - Người đăng: minhminh-law34
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Kế hoạch nhân sự 9 10 550