Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN LƯƠNG

Được đăng lên bởi Ngon Ngon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đơn vị : Công ty TNHH HÙNG PHÁT
Địa chỉ : 13 Hàng Da - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Th¸ng n¨m 2008

TT Hä vµ tªn
Chia ra

 
    
 !"#$% &' ( ( (
) &%*+*,  ( ( (
-  !"./ 0 1 1 1
0 1 1 1
2 0 1 1 1
3 4$% 0 1 1 1
1 0 1 1 1
(
0
1 1 1
Céng 8,100,000 8,100,000 8,100,000
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
&%*+*,
56#

78
Tæng tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ®îc nhËn
9:; 8:<
9=
9:>?
@9:
A?@?B9:
C8D
5E
:
F@
9?
9:
9;%G%H
@A?,
A@
4: *?#
 !"/#*:
':=?
4:,4:
Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
KẾ TOÁN LƯƠNG - Trang 2
KẾ TOÁN LƯƠNG - Người đăng: Ngon Ngon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KẾ TOÁN LƯƠNG 9 10 235