Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm Quốc gia trong luật quốc tê

Được đăng lên bởi Nguyen Hoang Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 13737 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1. Khái niệm quốc gia
1.1. Các yếu tố cấu thành quốc gia
Quốc gia là chủ thể cơ bản và chủ yếu tham gia vào tất cả các lĩnh vực lập pháp,
hành pháp và tư pháp quốc tế -> Luật quốc tế. Quốc gia là một thực thể được hình
thành bởi các yếu tố tự nhiên và xã hội, đó là lãnh thổ, dân cư, chính phủ và chủ
quyền quốc gia.
Điều 1 của công ước Montevedeo đã xác định quốc gia với tư cách là một chủ thể
của pháp luật quốc tế cần có các tiêu chuẩn sau: a. Có dân cư trú thường xuyên. b.
Một lãnh thổ xác định. c. Chính phủ. d. Khả năng tiến hành quan hệ với các nhà
nước khác.
1.2. Quyền năng chủ thể luật quốc tế của luật quốc gia
a. Khái niệm quyền năng chủ thể của luật quốc tế
Quyền năng chủ thể của Luật quốc tế là khả năng pháp lý đặc biệt của những chủ
thể mang quyền và nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Quyền năng chủ thể là thuộc tính
chính trị - pháp lý của các thực thể đang tham gia hoặc có khả năng tham gia vào
quan hệ pháp lý quốc tế. Mỗi chủ thể đều có quyền năng chủ thể riêng biệt bao
gồm hai phương diện năng lực pháp lý quốc tế và năng lực hành vi quốc tế.
Quốc gia là chủ thể cơ bản và chủ yếu của Luật quốc tế vì:
1/ Quốc gia là chủ thể xuất hiện đầu tiên của Luật quốc tế, là hạt nhân của hệ thống
pháp luật quốc tế, là cơ sở hình thành, tồn tại và phát triễn của Luật quốc tế.
2/ Quốc gia là chủ thể đầu tiên xây dựng nên pháp luật quốc tế. Quan hệ pháp lý
quốc tế trước tiên và chủ yếu là quan hệ giữa các quốc gia. Và chỉ khi có quan hệ
giữa các quốc gia phát triễn thì mới xuất hiện các quy phạm điều ước quốc tế và
quy phạm tập quán quốc tế. Do vậy, có thể khẳng định không có quốc gia thì
không thể có pháp luật quốc tế.
3/ Quốc gia là chủ thể duy nhất của LQT có khả năng tạo ra các chủ thể khác của
LQT. Lịch sử hình thành, tồn tại và phát triễn của LQT cho thấy, các tổ chức quốc
tế liên chính phủ xuất hiện vào giữa thế kỷ 19 do các quốc gia xây dựng nên. Cũng
chính các quốc gia là chủ thể có quyền quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức
quốc tế liên chính phủ.
4/ Quốc gia là chủ thể cơ bản và chủ yếu thực hiện các nguyên tắc và các quy
phạm pháp luật quốc tế cũng như áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành luật
quốc tế khi có hành vi vi phạm pháp luật quốc tế.
1.3. Vấn đề công nhận trong LQT
a. Khái niệm
Công nhận trong LQT bao gồm các vấn đề cơ bản sau đây:

1/ Thứ nhất: công nhận là hành vi thể hiện quan điểm chính trị - pháp lý của
quốc gia đối với khi có sư xuất hiện chủ thể mới (quốc gia mới) hoặc chính
phủ mới trên trường quốc tế. Điều đó có nghĩa là, công n...
1. Khái niệm quốc gia
1.1. Các yếu tố cấu thành quốc gia
Quốc gia là chủ thể cơ bản và chủ yếu tham gia vào tất cả các lĩnh vực lập pháp,
hành pháp và tư pháp quốc tế -> Luật quốc tế. Quốc gia là một thực thể được hình
thành bởi các yếu tố tự nhiên và xã hội, đó là lãnh thổ, dân cư, chính phủ và chủ
quyền quốc gia.
Điều 1 của công ước Montevedeo đã xác định quốc gia với tư cách là một chủ thể
của pháp luật quốc tế cần có các tiêu chuẩn sau: a. Có dân cư trú thường xuyên. b.
Một lãnh thổ xác định. c. Chính phủ. d. Khả năng tiến hành quan hệ với các nhà
nước khác.
1.2. Quyền năng chủ thể luật quốc tế của luật quốc gia
a. Khái niệm quyền năng chủ thể của luật quốc tế
Quyền năng chủ thể của Luật quốc tế là khả năng pháp lý đặc biệt của những chủ
thể mang quyền và nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Quyền năng chủ thể là thuộc tính
chính trị - pháp lý của các thực thể đang tham gia hoặc có khả năng tham gia vào
quan hệ pháp lý quốc tế. Mỗi chủ thể đều có quyền năng chủ thể riêng biệt bao
gồm hai phương diện năng lực pháp lý quốc tế và năng lực hành vi quốc tế.
Quốc gia là chủ thể cơ bản và chủ yếu của Luật quốc tế vì:
1/ Quốc gia là chủ thể xuất hiện đầu tiên của Luật quốc tế, là hạt nhân của hệ thống
pháp luật quốc tế, là cơ sở hình thành, tồn tại và phát triễn của Luật quốc tế.
2/ Quốc gia là chủ thể đầu tiên xây dựng nên pháp luật quốc tế. Quan hệ pháp lý
quốc tế trước tiên và chủ yếu là quan hệ giữa các quốc gia. Và chỉ khi có quan hệ
giữa các quốc gia phát triễn thì mới xuất hiện các quy phạm điều ước quốc tế và
quy phạm tập quán quốc tế. Do vậy, có thể khẳng định không có quốc gia thì
không thể có pháp luật quốc tế.
3/ Quốc gia là chủ thể duy nhất của LQT có khả năng tạo ra các chủ thể khác của
LQT. Lịch sử hình thành, tồn tại và phát triễn của LQT cho thấy, các tổ chức quốc
tế liên chính phủ xuất hiện vào giữa thế kỷ 19 do các quốc gia xây dựng nên. Cũng
chính các quốc gia là chủ thể có quyền quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức
quốc tế liên chính phủ.
4/ Quốc gia là chủ thể cơ bản và chủ yếu thực hiện các nguyên tắc và các quy
phạm pháp luật quốc tế cũng như áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành luật
quốc tế khi có hành vi vi phạm pháp luật quốc tế.
1.3. Vấn đề công nhận trong LQT
a. Khái niệm
Công nhận trong LQT bao gồm các vấn đề cơ bản sau đây:
Khái niệm Quốc gia trong luật quốc tê - Trang 2
Khái niệm Quốc gia trong luật quốc tê - Người đăng: Nguyen Hoang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Khái niệm Quốc gia trong luật quốc tê 9 10 304