Ktl-icon-tai-lieu

Khoa học quản lý

Được đăng lên bởi ngoclamhoangnt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 4: Trình bày các mô hình cơ cấu tổ chức quản lý. Liên hệ phân tích mô hình
cơ cấu tổ chức của quản lý ?
BÀI LÀM
I. Cơ sở khoa học hình thành cơ cấu tổ chức quản lý:
1. Khái niệm và tiền đề khách quan:
Cơ cấu tổ chức quản lý là 1 chỉnh thể gồm các bộ phận có chức năng, quyền
hạn, trách nhiệm khác nhau, có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được bố trí
thành từng cấp, từng khâu, thực hiện các chức năng quản lý nhằm đạt mục tiêu
đã xác định.
Một cơ cấu tổ chức quản lý bao giờ cũng gồm nhiều bộ phận hợp thành, có
mục tiêu riêng, đồng thời đều nhằm vào mục tiêu chung, mục tiêu cuối cùng của
hệ thống quản lý. Mỗi bộ phận của cơ cấu tổ chức quản lý có tính độc lập tương
đối, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm nhất định.
Mỗi cơ cấu tổ chức quản lý có 2 mối quan hệ cơ bản: Quan hệ ngang, cơ cấu
tổ chức quản lý chia thành các khâu quản lý khác nhau; giữa các khâu là quan hệ
hợp tác trong sự phân công lao động quản lý. Quan hệ dọc, cơ cấu tổ chức quản
lý được phân chia thành các cấp quản lý. Cấp quản lý là một thể thống nhất gồm
các khâu quản lý ở cùng 1 bậc trong hệ thống cấp bậc quản lý như cấp trung
ương, cấp địa phương, cấp cơ sở…. ;
-Tiền đề khách quan của cơ cấu tổ chức quản lý:
Tiền đề khách quan của sự hình thành và phát triển cơ cấu tổ chức quản lý là
sự phân công lao động xã hội. Đó là sự thể hiện mối quan hệ qua lại và phụ thuộc
lẫn nhau giữa cơ cấu tổ chức quản lý và cơ cấu các đối tượng quản lý. Chính đối
tượng quản lý quyết định cơ cấu tổ chức quản lý. Cơ cấu KT- XH là 1 hệ thống
phân công và hiệp tác lao động trên quy mô toàn XH nên cơ cấu tổ chức quản lý
phải được XD tương ứng với cơ cấu KT- XH. Sự thống nhất giữa cơ cấu tổ chức
quản lý với cơ cấu KT- XH và sự độc lập tương đối của chúng là ĐK phát triển của
cả hệ thống quản lý.
Việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý phải đảm bảo những yêu
cầu về tính tối ưu; tính linh hoạt; đảm bảo độ tin cậy trong hoạt động và đảm bảo
tính kinh tế của quản lý.
II. Những loại hình cơ cấu tổ chức quản lý cơ bản:
Trong thực tiễn quản lý, trên thế giới đã xuất hiện nhiều kiểu cơ cấu tổ chức
quản lý khác nhau. Trong đó có 1 số loại hình tiêu biểu sau:
1.Cơ cấu tổ chức kiểu trực tuyến:
Mô hình cơ cấu tổ chức kiểu trực tuyến là mô hình tổ chức quản lý, trong đó
mỗi người cấp dưới chỉ nhận sự điều hành và chịu trách nhiệm trước 1 người lãnh
đạo trực tiếp cấp trên. Đây là mô hình đơn giản nhất, ra đời sớm nhất (vào
khoảng thế kỷ thứ 10).
Đặc điểm của loại hình cơ cấu này là MQH giữa các nhân viên tro...
Câu 4: Trình bày các hình cấu tổ chức quản lý. Liên hệ phân tích hình
cơ cấu tổ chức của quản lý ?
BÀI LÀM
I. Cơ sở khoa học hình thành cơ cấu tổ chức quản lý:
1. Khái niệm và tiền đề khách quan:
cấu tổ chức quản 1 chỉnh thể gồm các bộ phận chức năng, quyền
hạn, trách nhiệm khác nhau, mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được bố trí
thành từng cấp, từng khâu, thực hiện các chức năng quản nhằm đạt mục tiêu
đã xác định.
Một cấu tổ chức quản bao giờ cũng gồm nhiều bộ phận hợp thành,
mục tiêu riêng, đồng thời đều nhằm vào mc tiêu chung, mục tiêu cuối cùng của
hệ thống quản lý. Mỗi bộ phận của cấu tổ chức qun lý tính độc lập tương
đối, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm nhất định.
Mỗi cấu tổ chức quản2 mối quan hệ cơ bản: Quan hệ ngang, cấu
tổ chức quản lý chia thành các khâu quản lý khác nhau; giữa các khâu là quan hệ
hợp tác trong sự phân công lao động quản lý. Quan hệ dọc, cấu tổ chức quản
được phân chia thành các cấp quản lý. Cấp quản mt thể thống nhất gồm
các khâu quản lý cùng 1 bậc trong hệ thống cấp bậc quản như cấp trung
ương, cấp địa phương, cấp cơ sở…. ;
-Tiền đề khách quan của cơ cấu tổ chức quản lý:
Tiền đề khách quan của sự hình thành phát triển cấu tổ chức quản
sự phân ng lao động xã hội. Đó là sự thể hiện mối quan hệ qua lại và phụ thuộc
lẫn nhau giữa cấu tổ chức quản lýcấu các đối tượng quản lý. Chính đối
tượng quản quyết định cơ cấu tổ chức quản lý. cấu KT- XH 1 hệ thống
phân công hiệp tác lao động trên quy toàn XH nên cấu tổ chức quản lý
phải được XD tương ứng với cấu KT- XH. Sự thống nhất giữa cấu tổ chức
quản lý với cơ cấu KT- XH và sự độc lập tương đối của chúng là ĐK phát triển của
cả hệ thống quản lý.
Việc xây dựng hoàn thiện cấu tổ chức quản phải đảm bảo những yêu
cầu về tính tối ưu; tính linh hoạt; đảm bảo độ tin cậy trong hoạt động đảm bảo
tính kinh tế của quản lý.
II. Những loại hình cơ cấu tổ chức quản lý cơ bản:
Trong thực tiễn quản lý, trên thế giới đã xuất hiện nhiều kiểu cấu tổ chức
quản lý khác nhau. Trong đó có 1 số loại hình tiêu biểu sau:
1.Cơ cấu tổ chức kiểu trực tuyến:
hình cấu tổ chức kiểu trực tuyến hình tổ chức quản lý, trong đó
mỗi người cấp dưới chỉ nhận sự điều hành và chịu trách nhiệm trước 1 người lãnh
đạo trực tiếp cấp trên. Đây hình đơn giản nhất, ra đời sớm nhất (vào
khoảng thế kỷ thứ 10).
Đặc điểm của loại hình cơ cấu này MQH giữa các nhân viên trong tổ chức bộ
máy được thực hiện theo trực tuyến, tức quy định QH dọc trực tiếp từ người
lảnh đạo cao nhất đến người thấp nhất; người thừa hành chỉ nhận mệnh lệnh từ 1
người phụ trách trực tiếp. (sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý trực tuyến, trang 90)
Ưu điểm của hình này đề cao vai trò người lãnh đạo quản lý; tạo điều
kiện thuận lợi cho việc thực hiện chế độ 1 thủ trưởng. Tạo ra sự thống tập trung
cao độ, chế độ trách nhiệm ng. Thông tin trực tiếp, nhanh chóng chính
xác.
Nhược điểm: Người lãnh đạo phải kiến thức toàn diện để chỉ đạo tất cả các
bộ phn quản chuyên môn; hạn chế việc sử dụng các chuyên gia trình độ
nghiệp vụ cao về từng mặt quản lý; khi cần hợp tác, phối hợp công việc giữa 2
Khoa học quản lý - Trang 2
Khoa học quản lý - Người đăng: ngoclamhoangnt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Khoa học quản lý 9 10 957