Ktl-icon-tai-lieu

Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy

Được đăng lên bởi Van Anh Nguyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy

Khoảng tin cậy và kiểm định
giả thiết về các hệ số hồi quy
Bởi:
Phạm Trí Cao

Khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy
Thực sự chúng ta không biết σ2 nên ta dùng ước lượng không chệch của nó là

Sai số chuẩn của hệ số hồi quy cho độ dốc

Từ

với

ta có

(3.14)

1/12

Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy

Từ tính chất của phương sai mẫu ta có

(3.15)
Từ (3.14) và (3.15) Ta xây dựng trị thống kê

(3.16)
Biến đổi vế trái chúng ta được

Thay vào (3.16) ta được

(3.17)
Chứng minh tương tự ta có

(3.18)
Ước lượng khoảng cho hệ số hồi quy với mức ý nghĩa α như sau

2/12

Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy

(3.19)

(3.20)

Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy
Chúng ta quan tâm nhiều đến ý nghĩa thống kê độ dốc ( β2) của phương trình hồi quy
hơn là tung độ gốc ( β1). Cho nên từ đây đến cuối chương chủ yếu chúng ta kiểm định
giả thiết thống kê về độ dốc.
Giả thiết

Phát biểu mệnh đề xác suất

Quy tắc quyết định
Nếu

hoặc

thì bác bỏ H0.
Nếu

thì ta không thể bác bỏ H0.

3/12

Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy

Quy tắc thực hành-Trị thống kê t trong các phần mềm kinh tế lượng
Trong thực tế chúng ta thường xét xem biến độc lập X có tác động lên biến phụ thuộc Y
hay không. Vậy khi thực hiện hồi quy chúng ta kỳ vọng β2 ≠ 0. Mức ý nghĩa hay được
dùng trong phân tích hồi quy là β=5%.
Giả thiết

Trị thống kê trở thành

Quy tắc quyết định
Nếu

thì bác bỏ H0.
Nếu

thì không thể bác bỏ H0.
Tra bảng phân phối Student chúng ta thấy khi bậc tự do n trên 20 thì trị thống kê t97,5%
thì xấp xỉ 2.
Quy tắc thực hành
Nếu /t-stat/ > 2 thì bác bỏ giả thiết β2 = 0.
Nếu /t-stat/≤ 2 thì ta không thể bác bỏ giả thiết β2=0.

4/12

Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy

Trong các phần mềm bảng tính có tính toán hồi quy, người ta mặc định mức ý nghĩa
α=5% và giả thiết H0: βi=0. Thủ tục tính toán hồi quy của Excel cung cấp cho ta các hệ
số hồi quy, trị thống kê t, ước lượng khoảng của hệ số hồi quy và giá trị p
Ở chương 2 chúng ta đã biết ước kiểm định trên ước lượng khoảng, trị thống kê và giá
trị p là tương đương nhau.
.Sau đây là kết quả hồi quy được tính toán bằng thủ tục hồi quy của một vài phần mềm
thông dụng.
Excel
Kết quả Regresstion cho dữ liệu của ví dụ 3.1. (Chỉ trích phần hệ số hồi quy)

Intercept: Tung độ gốc
Coefficients : Hệ số hồi quy
Standard Error : Sai số chuẩn của ước lượng hệ số
t Stat : Trị thống kê t(n-2)
P-value : Giá trị...
Khoảng tin cậy và kiểm định
giả thiết về các hệ số hồi quy
Bởi:
Phạm Trí Cao
Khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy
Thực sự chúng ta không biết σ
2
nên ta dùng ước lượng không chệch của nó là
Sai số chuẩn của hệ số hồi quy cho độ dốc
Từ
với
ta có
(3.14)
Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy
1/12
Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy - Người đăng: Van Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy 9 10 932