Ktl-icon-tai-lieu

Khu KT cửa khẩu và tác động của nó đến việc phát triển vùng đông Bắc

Được đăng lên bởi Lê Đăng Anh
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
PhÇn I: Khu kinh tÕ cöa khÈu vµ t¸c ®éng cña
nã ®èi víi viÖc ph¸t triÓn vïng §«ng B¾c
I. Mét sè kh¸i niÖm vÒ khu kinh tÕ cöa khÈu:
1. Kh¸i niÖm:
ThuËt ng÷ khu kinh cöa khÈu míi ®îc dïng ë ViÖt Nam trong
mét n¨m gÇn ®©y khi quan kinh tÕ-th¬ng m¹i ViÖt Nam Trung
Quèc ®· nh÷ng bíc ph¸t triÓn míi, ®ßi hái ph¶i cã h×nh kinh phï
hîp nh»m khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh kinh cña hai níc th«ng qua
c¸c cöa khÈu biªn giíi. Bªn c¹nh ®ã ViÖt Nam cßn biªn giíi víi Lµo
Campuchia, tuy c¸c quèc gia nhá, cßn khã kh¨n kinh , nhng l¹i
trÝ hÕt søc quan träng n»m trong tiÓu vïng s«ng Mªk«ng. Gi÷a c¸c
quèc gia thuéc tiÓu vïng s«ng Mªk«ng ®ang nhiÒu ¸n x©y dùng cÇu,
®êng thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ theo tuyÕn hµnh lang §«ng-T©y trªn
dßng ch¶y tù nhiªn cña s«ng Mªk«ng. T©t c c¸c ®iÒu kiÖn thuËn i trªn
chØ thÓ ph¸t huy tèt nÕu c¸c h×nh kinh thÝch hîp, trong ®ã ph¶i
kÓ ®Õn khu kinh tÕ cöa khÈu.
§Ó ®a ra ®îc kh¸i niÖm khu kinh cöa khÈu, cÇn ph¶i a trªn
cña nhiÒu kh¸i niÖm liªn quan. Kh¸i niÖm ®îc ®Ò cËp ®Õn ®Çu tiªn
“giao lu kinh qua biªn giíi”, tríc ®Õn nay kh¸i niÖm “giao lu
kinh qua biªn giíithêng ®îc hiÓu theo nghÜa p c¸c ho¹t ®éng trao
®æi th¬ng m¹i, trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c d©n sinh sèng trong khu vùc biªn
giíi, hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhá ®ãng t¹i c¸c ®Þa bµn biªn giíi x¸c
®Þnh, thuéc tØnh cöa khÈu biªn giíi. Th¬ng m¹i qua c¸c cöa khÈu biªn
giíi thÓ ®îc thùc hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau: trao ®æi hµng ho¸
qua c¸c cÆp chî biªn giíi, n¬i c d©n 2 bªn biªn giíi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng
mua/b¸n hµng ho¸ trªn së tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc tæng
khèi lîng hoÆc tæng gi¸ trÞ trao ®æi. §Þa ®iÓm cho c¸c cÆp chî nµy do chÝnh
quyÒn cña 2 bªn tháa thuËn. HoÆc c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i biªn giíi
1
Khu KT cửa khẩu và tác động của nó đến việc phát triển vùng đông Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khu KT cửa khẩu và tác động của nó đến việc phát triển vùng đông Bắc - Người đăng: Lê Đăng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Khu KT cửa khẩu và tác động của nó đến việc phát triển vùng đông Bắc 9 10 233